Referat fra GF d. 14.0312

Oprettet: 13.08.2012 - 13:43

Den 14. marts 2012 kl. 12.00 - 15.45, Middelfart Bibliotek.

Delatgere:
Birgitte Tindbæk
Tina Karina Mortensen
Karin Hedemand
Charlotte C. Pedersen
Maria Guldager
Eva Therkelsen
Peter Høybye Greisen
Anne Birgitte Langkilde Hundahl
Birthe Mogensen
Kristine Nygaard Ledet
Anne Grethe Jacobsen
Kirstine Grøngaard
Jytte Bræmer
Annebeth Larsen Møller
Gitte Lassen
Else Marie Grand
Kirsten Boelt
Bente Nielsen
Sara Jørgensen
Catharina Nilsson
Kamilla Uttrup
Knud Schulz
Lise Vandborg
Jane Østgaard Sørensen (referent)

1. Valg af dirigent

Charlotte C. Petersen blev valgt til dirigent.
Generalforsamlingen er rettidigt varslet og indkaldt.

2. Beretning.

Formanden havde følgende uddybende kommentarer til beretningen: 

Samarbejdet med DR om læseklubberne er yderligere forstærket, især i kraft af det nye partnerskab med DR omkring faglitteraturen. På grund af satsningen på faglitteratur er der skabt et nyt univers på Litteratursiden, så fagbøgerne nu får mere plads og en bedre eksponering. Som noget nyt er Litteratursiden også involveret i at arrangementer omkring fagbøgerne på bibliotekerne, hvor der produceres et ”idekatalog” med tilbud til bibliotekerne. Det tegner meget lovende.

Litteratursiden er repræsenteret på og indgår i samarbejde med flere litteraturfestivaler og bogmesser.

Andre partnerskaber som Litteratursiden er blevet en del af er samarbejdet med Mediamovers om visning af videoer, samarbejdet med eReolen, som viser anmeldelser fra Litteratursiden, og det helt aktuelle samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, Redia og Axiel om en app med interviews i tilknytning til Læsernes Bogpris..

Brugerne bliver i højere og højere grad medskabere af Litteratursiden, ikke mindst publiceres der flere og flere kreative tekster og spirende forfatteres egne produkter. Brugerundersøgelsen viser meget interessant, at 50 % af brugerne ikke skelner mellem redaktionelt og brugergenereret indhold.

På sigt skal sitet opdateres til Drupal 7, ligesom der skal arbejdes på at producere indhold direkte til TING brønden. Dette er essentielt i forhold til at gøre sitet klar til Danskernes Digitale Bibliotek. Derudover skal der tages hul på en professionalisering og en diskussion af kontingentet, idet det er vanskeligt at forestille sig, at man fortsat vil få stort tilskud til driften af sitet.

Brugerne er på en måde de vigtigste ildsjæle bag Litteratursiden, men kernen er dog stadig redaktionen og producenterne rundt om på landets biblioteker. En stor tak til dem, samt til bestyrelsen og Lise og Jane i redaktionen.

Der var en kommentar fra Roskilde om evt at bruge Youtube noget mere, fx til brugeranmeldelser, da det kunne være en måde at nå nye målgrupper. Der er et potentiale i at bruge andre indholdskanaler og medier. Et element der bør indgå i strategi-diskussionen er, hvordan man kan placere de unge performative genrer på sitet, ligesom det skal diskuteres, hvorvidt der skal anvendes flere levende billeder mv. Derudover var der ros til brugerne for at lave meget kvalificerede indlæg.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2011 ved formand Knud Schulz

Et revideret regnskab for drift blev fremlagt på generalforsamlingen. Formanden gjorde kort rede for regnskaberne, og der var ingen bemærkninger fra salen.

Regnskaberne godkendtes.

4. Litteratursidens strategi 2012-13 ved bestyrelsesmedlemmer

Det er et krav at Litteratursiden omstiller sig og gør sig klar til Danskernes Digitale Bibliotek. Litteratursiden skal arbejde strategisk hen i mod DDB bl.a. ved at opdatere CMS systemet til Drupal 7. Derudover skal der gerne være mulighed for at låne lyd- og ebøger direkte fra Litteratursiden. Fremadrettet skal Litteratursiden også være et endnu stærkere bindeled mellem forfattere, brugere og bibliotekerne. Ejerskabet for sitet skal bredes ud og forankres i bibliotekerne og sitet skal indgå som en selvfølgelighed i formidlingen af litteratur i udlånet.

Partnerskaber skaber nye muligheder og udvikling og især partnerskabet med DR er flot og helt centralt. Det skaber også et fysisk link via fagbogklubben og arrangementerne. Direkte partnerskaber med biblioteker som fx ”Litteraturen finder sted” med Roskilde Bibliotekerne m.fl. og samarbejdet med eReolen og har også et stort potentiale og giver mulighed for at præsentere andre ting på sitet. Andre partnerskaber, der kan blive vigtige, er partnerskaber med fx Dansklærerforeningen, forfatterskoler mv. Alle partnerskaber skal måske ikke fylde lige meget, så det kan indgå i diskussionen hvor meget de forskellige skal prioriteres.

Professionalisering af redaktionen – strategi, effektivitet, samspil, fokus. Konkret lægges der op til en redaktion på 4-5 personer. Baggrunden er et ønske om at få større strategisk fokus, mere styrke og gennemslagskraft, bedre sammenhæng, højere kompetenceniveau og kvalitet. Forslaget er et udtryk for en tro på at centralisering øger kvaliteten og optimerer udnyttelsen af ressourcerne. Det skal ikke opfattes som en kritik af den nuværende redaktion, men et udtryk for, at det er nødvendigt at omlægge og bringe nye kompetencer ind i redaktionen, bl.a. set i lyset af øget digitalisering. Hvis man ønsker at foretage en omlægning betyder det, at finansieringen skal ændres. Produktionsgrundlaget skal bevares i sin nuværende form.

Opsamling af strategidiskussionen i grupper:

Udover arbejdet frem mod DDB skal der arbejdes med partnerskaber, og man skal prioritere de partnerskaber der virker. Man kunne desuden arbejde videre med ambassadør-tanken, ligesom et samarbejde med Oplysningsforbundet er en god ide.

Mht opgradering af sitet og af funktionaliteter bør brugerne inddrages i processen. Sitet skal måske være et sted med lidt mere spræl, der kunne med fordel være en arrangementskalender (det er i øvrigt under planlægning i samarbejde med Mediamovers). Nogle mente at det skal fremgå meget tydeligere, at det er folkebibliotekernes website. Hvorvidt Litteratursiden skal være mere eller mindre folkebibliotek er en diskussion for bibliotekerne, men sandsynligvis er det ligegyldigt for brugerne. Diskussionen hører i høj grad med til hvordan sitet skal brandes og udvikles. Ved arrangementer på bibliotekerne skal man sørge for at der er nogen, der gør opmærksom på sitet. Man kunne forestille sig, at Litteratursiden havde færdige koncepter i forbindelser med arrangementer, gerne i endnu højere grad end der er gjort i forbindelse med Fagbogklubbens arrangementer.

Professionalisering og ejerskab. Der skal passes på engagementet, og det er essentielt at finde modeller for at bevare engagementet. Der bør være en strategi for hvordan man bevarer ejerskabet før man ændrer organisationen.  Det er vigtigt at tænke på, hvordan man kan synliggøre de biblioteker, der bidrager. Bibliotekarernes engagement og arbejde på sitet er også kompetenceudvikling for biblioteket og bibliotekarerne.

Når man arbejder med at styrke det performative rum er det vigtigt at sikre, at kvaliteten er i orden, men det kan lige så godt være Litteratursiden som Roskilde Bibliotek eller Gyldendal, der er til stede på fx Roskilde festival.

Det er vigtigt, at der ikke udøves cencur på sitet, men niveauet skal være i orden. Der er dele af sitet der ikke har samme niveau som resten f.eks. forfatterportrætterne, men der arbejdes på at rette op på dette, så hele sitet har samme høje kvalitet.

5. Fastsættelse af kontingent for 2012

Hvis medlemmerne beslutter ikke at forhøje kontingentet, er der et alternativt budgetforslag, så sitet kan køre videre. I forhold til forslagets om kontingentets størrelse for producerende og ikke-producerende biblioteker har det været vigtigt for bestyrelsen at honorere de producerende biblioteker, samtidig med at kontingentet for de ikke-producerende medlemmer ikke måtte være for højt, da de typisk er små biblioteker, som vi gerne vil bevare samarbejdet med.

Det er bestyrelsen som finder den rette organisationsmodel for at sikre professionaliseringen, som det forhøjede kontingent vil give rammerne til. Der gives udtryk for bekymring for forankringen ude i bibliotekerne og for om bibliotekerne kan bevare ejerskabet, hvis den foreslåede organisationsmodel indføres, og redaktionen skæres til 4-5 personer. Enkelte biblioteker mente ikke, de kunne stemme om en så omfattende organisationsændring og havde ikke forstået, at en vedtagelse af kontingentstigning betød vedtagelse af organisationsændring. Kommentarerne er udtryk for bekymring og ikke for kritik af bestyrelsen. Medlemmerne opfordres til at gå ind i bestyrelsen, hvis de har andre ideer eller gerne vil arbejde med organisationsmodellen.

Kontingentstigningen vedtages ved håndsoprækning. I udgangspunktet er den fremlagte organisationsmodel ikke vedtaget, men der er tillid til bestyrelsen, som skal stå for at beslutte hvordan redaktionen bedst organiseres. Kontingentstigningen er vedtaget for at skabe rammen for en model a la den der er fremlagt.

Kontingentet for 2012 bliver således:

  • producerende biblioteker                    8.000 kr.   
  • ikke-producerende biblioteker          10.000 kr.

6. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2012

Ændring af finansiering på baggrund af vedtagen kontingentstigning.

7. Valg af bestyrelse

Følgende opstiller til bestyrelsen:

  • Bente Nielsen; Guldborgsundbibliotekerne
  • Kirsten Boelt, Aalborg Bibliotekerne
  • Peter Høybye Greisen, Roskilde Bibliotekerne
  • Kristine Nygaard Ledet, Viborg Bibliotekerne
  • Esben Fjord, Gladsaxe Bibliotekerne
  • Søren Lind, Svendborg Bibliotek

Bente Nielsen og Kirsten Boelt blev genvalgt.

Kristine Nygaard Ledet blev valgt ind.

Peter Høybye Greisen blev valgt som suppleant

8. Eventuelt

Tak til stort engagement fra alle sider. Og tak til dirigenten.  

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med Knud Schulz som formand.