Referat fra bestyrelsesmøde d. 24.01.12

Oprettet: 30.05.2012 - 13:35

Referat af bestyrelsesmøde i Litteratursiden
Tirsdag den 24.1. 2012 kl. 13.00 – 16.00, Vejle Bibliotek

Deltagere: Kirsten Boelt, Sara Jørgensen, Catharina Nilsson, Bente Nielsen, Knud Schulz, Lise Vandborg

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes

2. Formandsbeslutninger 
Ingen nye formandsbeslutninger.

3. Dialog om bestyrelsesarbejdet
Med afsæt i artikel, bilag 1,  blev  bestyrelsesarbejdet diskuteret. Det blev besluttet fremover at sætte fokus på, hvor vi i højere grad kan bruge bestyrelsens kompetencer i arbejdet med  Litteratursiden, og hvor vi med fordel kan hente eksterne ressourcer ind (fx ved markedsføring og kommunikation).

4.  Generalforsamling 2012 herunder
a. Beretning 2011 – fokuspunkter?
b. Årsregnskab 2011
c. Litteratursidens strategi 2012-13
d. Professionalisering af redaktionen
e. Indkomne forslag
g. Fastsættelse af kontingent
h. Forelæggelse og godkendelse af budget 2012
i. Valg af bestyrelse

 4. a. Bestyrelsen kom med forslag til fokuspunkter i beretningen for 2011:
- Fagbogklubben
- Udvidelse af partnerskabet med DR
- Partnerskabet med Mediamovers og Gyldendal om forfattervideoer
- Det stigende antal brugerindlæg og kvaliteten heraf
- Det redaktionelle skift fra ’anbefalinger’ til ’anmeldelser’
- Målgruppeundersøgelsen og dens resultater
- Beslutningen på GF om evt. bidrag til magasin
- Statistik

b. Regnskabet godkendes.
Det blev besluttet at undersøge juridisk om alle regnskaber skal fremlægges på GF eller om GF blot skal godkende foreningsregnskabet.
Bestyrelsen besluttede at de resterende midler af bevillinger fra Center for Bibliotek og Medier i Kulturstyrelsen til udviklingsopgaver, hhv mediepartneraftale, magasin og målgruppeundersøgelse skal forsøges anvendt i 2012. Chefredaktøren tager kontakt til Kulturstyrelsen vedrørende mulighederne for at anvende midlerne til diverse udviklingsopgaver på sitet, jf. nedenfor.
c. Strategiudkastet blev diskuteret og bestyrelsen kom med justeringer og prioriteringer til strategien med henblik på det reviderede strategioplæg til GF. Overordnet skl strategiske overvejelser frem for detaljer og arbejdsplaner være styrende i strategien.

- Der var enighed i bestyrelsen om, at der skal produceres direkte til Ting-brønden på Litteratursiden. Der vil være omkostninger forbundet med omlægningen, da der skal laves nye grænseflader. Tidsplan og budget over dette indgår i strategioplægget til GF.

- Det blev besluttet at undersøge i Center for Bibliotek og Medier om de resterende midler fra bevillingen til målgruppeundersøgelsen vil kunne anvendes til opgraderingen af sitet til drupal 7.

- På baggrund af de erfaringer vi får fra App-samarbejdet med Viborg Bibliotekerne og andre App initiativer, tager bestyrelsen stilling til, hvornår Litteratursiden skal udvikle Apps.

- Bestyrelsen havde en dialog om et eventuelt digitalt magasin, og det blev besluttet at forhøre sig hos Center for Bibliotek og Medier om de resterende magasinmidler fra 2009-2010 ville kunne anvendes til et digitalt magasin. Desuden blev det anbefalet at tage kontakt til Randers Bibliotek, som har gode erfaringer med at udvikle et digitalt magasin.

- Bestyrelsen diskuterede arrangementer på bibliotekerne og mente generelt, at arrangementer som de, der indgår i Fagbogklubben, er med til at styrke ejerskabet for sitet. Samtidig blev det pointeret, at det er sitet frem for biblioteksarrangementer, som er Litteratursidens primære opgave. Men bestyrelsen mente, at det kunne undersøges om man kunne finde en operatør, som kunne navigere i dette felt, så det ikke er Litteratursiden, som skal løfte opgaven med eventuelt kommende biblioteksarrangementer med skønlitterære forfattere.

 d. Bestyrelsen forberedte den strategiske diskussion på GF vedr. professionalisering, bl.a. større dækning af redaktionsarbejdet via kontingenter.

e. Der er ikke pt flere punkter til GF, men bestyrelsen besluttede, at der i lighed med GF i 2011 skal indgå gruppedrøftelser i forbindelse med strategien.

f. Bestyrelsen havde en dialog om kontingentet, og der var enighed om, at kontingentet godt kunne hæves, og der blev i den forbindelse diskuteret flere modeller for differentiering i kontingentet, fx ved at opdele i små og store kommuner, hvor små kommuner er under 30.000 indbyggere. Desuden blev fordele og ulemper ved en to- års plan for en kontingentstigning diskuteret.

h. Budgettet blev diskuteret og godkendt.

i. På GF skal vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år.  På valg er:
- Bente Nielsen
- Catharina Nielsson
- Kirsten Boelt
- Sys Sigurd (suppleant), genopstiller ikke

Bestyrelsen fordelte opgaver vedr. fremlæggelse af punkter på GF:
 - Fremlæggelse af beretning (Knud)
- Strategi 2012-13, DDB og ejerskab (Bente)
- Strategi 2012-13, Partnerskaber og det performative rum (Kirsten)
- Professionalisering (Sara)

5. Evt.