Referat - bestyrelsesmøde 15.06.05

Oprettet: 07.09.2005 - 12:05


Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 15. juni 2005 kl. 15.00 - 16.30 på Hovedbiblioteket i Århus.

Mødet blev afholdt i forlængelse af fællesmødet med redaktionen.

Mogens Vestergaard deltog ikke i mødet

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling: 
Dagsordenen godkendes
Beslutning:
Godkendt

2. Formandsbeslutninger til drøftelse (orienteringspunkt)

- Tovholderfunktionen for Artikler.
Indstilling:
Formandens beslutninger drøftes og tages til efterretning.
På mødet:
Tovholderfunktionen for Artikler er endt hos Viborg. Også Herning bød på opgaven med et meget godt bud, men en medspiller på det litterære område vejede tungere.

3. Opfølgning på referater, redaktionsgruppemøder m.m.

Redaktøren oplyste, at weblogs (som Roskilde er tovholder på) forventes at gå i luften til september.

I forbindelse med BogForum til november er der lavet aftale med BCI om sponsorat, således at alt materiale til standen lånes af BCI.

4. Opfølgning på fællesmødet med redaktionen

Bilag,

Jf. alle bilag til fællesmødet

Indstilling:
Beslutning vedrørende resultatmål 2006, herunder vedr. redaktionel linje og udviklingstiltag
Biblioteksstyrelsen ansøges om midler til konsulentbistand.
Beslutning:
Følgende resultatmål for 2006 blev vedtaget:
1.    Kvaliteterne ”oplevelse”, ”personlig” og ”udfordrende” i sidens kommunikationsprofil skærpes ved at skabe større interaktivitet på siden i samarbejde med eksterne kulturaktører
2.   Litteratursidens nyhedsprofil skærpes med henblik på større professionalisme og større synlighed i den litterære offentlighed
3.   Litteratursidens infogalleri, der eksponerer virtuelle ressourcer på det fysiske bibliotek spredes til medlemsbibliotekerne – og inspirerer også de andre netbiblioteker
4.   75 af de fremtidige nye kommuner repræsenteres i foreningen
5.   Litteratursiden i Netbiblioteket. Der arbejdes for, at Netbibliotekets kollaborative filtrering også anvendes på Litteratursiden
6.   De fremtidige nye kommuner repræsenteres i foreningen
7.   Antallet af besøgssessioner stiger til 200.000 pr. måned
8.   Antallet af nyhedsabonnenter stiger til 4.500
 
Med hensyn til den redaktionelle linie blev det på fællesmødet foreslået, og på nærværende bestyrelsesmøde besluttet, at
·        anbefalingerne primært skal være af bøger, der er op til en måned gamle
·        anbefalingerne godt må være kritiske
·        forslaget om anbefaling af flere smalle bøger udsættes til 2007
 
Man ser gerne et forsøg med at styrke interaktiviteten ved at brugerne kan kommentere anbefalingerne.

5. Behov for fast redaktionel medarbejder 22 t pr. uge, ansøgning til BS
Bilag: 1. Skitsering af behov for fast redaktionel medarbejder
Indstilling: 
Biblioteksstyrelsen ansøges om midler til aflønning af redaktionel medarbejder
På mødet:
Hvis de resultatmål, der er angivet i strategi- og aktivitetsplan for 2006, skal opnås, kræver det hjælp. Det timetal, der reelt er behov for, skønnes at være i størrelsesordenen 15 ugentlige timer.
Beslutning:
I forbindelse med forhandling om tilskud til 2006, søges Styrelsen om penge til fast redaktionel medarbejder 15 t./uge.

6. Økonomistatus
Bilag: Budget med forbrug pr. 31. maj 2005
Indstilling:
Bilaget drøftes og tages til efterretning.
På mødet:
Det udsendte bilag var ikke fyldestgørende. Ved en kort gennemgang af de forskellige poster blev det oplyst, at budgettet forventes overholdt – dog således at kun en del af budgettet til Formidling (PR) forventes at blive brugt. Biblioteksstyrelsen har indført et nyt princip, der giver mulighed for overførsel af uforbrugte midler.
Beslutning:
Der udarbejdes et forventet regnskab, der samtidigt udviser disponeringer. Det forventede regnskab udsendes med referat fra mødet. Inden 1. august afregnes for redaktionsgruppearbejde i første halvår af 2005.

7. Litteratursiden i de fysiske rum. Dækning af redaktionelt arbejde i forbindelse med Infogalleriet, 2 timer pr. uge
Bilag:
1. Projektbeskrivelse af Infogalleriet
2. Behov for redaktionelt arbejde i infogalleriet 2 t pr. uge september – december 2005
Indstilling

Bilagene diskuteres og tages til efterretning.

Beslutning:

Det blev vedtaget at udvide det redaktionelle arbejde med 2 timer ugentligt. Udgiften finansieres via formidlingsbudgettet (der som nævnt under punkt 6 ikke forventes at blive fuldt udnyttet).

8. Konsekvens vedrørende honorarer til skribenter
Mundtlig orientering ved redaktøren
Indstilling:
Bestyrelsen træffer beslutning vedrørende konsekvens for udbetaling af honorar for skribenter
På mødet:
Redaktøren anførte, at der efterlyses en ensartethed med hensyn til aflønning af skribenter. Bestyrelsen ønsker ikke nødvendigvis en ensartethed, idet der ønskes mulighed for, at det enkelte bibliotek kan købe sig fra opgaver, hvis der ikke på biblioteket kan findes ressourcer til at udføre arbejdet.
Beslutning:
Til næste møde udarbejder redaktøren en oversigt over, hvilken ”slags” skribenter, der får honorarer via Litteratursidens budget, hvilke der aflønnes af bibliotekerne selv, og hvor stort honoraret er. Herefter tager bestyrelsen beslutning om aflønningen af skribenterne.

9. Sponsoraftaler
Hvordan skal vi satse – og hvem skal vi gå efter?
Mundtligt oplæg ved redaktøren
Indstilling:
Bestyrelsen diskuterer mulige sponsorer og træffer beslutning om hvem, der kontaktes.
På mødet:
Redaktøren efterlyste forslag til sponsorer, så der kan genereres en økonomi, der sikrer uafhængighed. Der var forskellige forslag, som redaktøren vil arbejde videre med.
Beslutning:
Til næste møde laver redaktøren et oplæg om forslag til sponsorer.

10. Eventuelt
Der blev spurgt til, hvornår og hvordan Infogalleriet starter. Siden lanceres den 21. september - på temadagen for producenterne - og den består i en web-side, som alle medlemsbibliotekerne får adgang til, og kan eksponere efter eget ønske.

Når mødetidspunkt for forhandlinger med Styrelsen om næste års tilskud foreligger, fastsættes dato for det kommende bestyrelsesmøde. Der afholdes yderligere et møde i 2005, og der afholdes et møde i starten af 2006 til forberedelse af generalforsamlingen, der skal afholdes inden udgangen af 1. kvartal i 2006. Der fastsættes en dato for fællesmødet med redaktionsgruppen i april 2006.

Punkter til kommende møder
Forventet regnskab for 2005
Honorarer til skribenter
Forslag til sponsorer
Præcisering af regler for produktionsfællesskab udsættes, til der er afklaring om konsekvenserne af kommunesammenlægningerne.