Protokol fra stiftende generalforsamling

Oprettet: 27.03.2006 - 12:05


Stiftende generalforsamling i foreningen Litteratursiden
den 18. februar 2003

Protokol
Sted: Århus Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket
Tid: 18.2.2003 kl. 11.30 - 15.00
Deltagere: Peter Birk, Silkeborg Bibliotek
Lars Bornes, Silkeborg Bibliotek
Bodil Bøtcher, Det nordjyske Landsbibliotek
Andrew Cranfield, Slagelse Centralbibliotek
Morten Fogh, Biblioteket for Vejle By og Amt
Claus Gunnar, Københavns Kommunes Biblioteker
Karen Margrethe Gunnar, København Kommunes Biblioteker
Michael Larsen, Odense Centralbibliotek
Trine Nielson, Biblioteksstyrelsen
Klaus Nordstrand, Litteraturrådet
Knud Schulz, Århus Kommunes Biblioteker
Doris Svenstrup, Herning Centralbibliotek
Børge Søndergård, Horsens Bibliotek
Winni Thorup, Århus Kommunes Biblioteker (ref.)
Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek
Afbud: John Nørskov Hansen, Gentofte Bibliotekerne
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forslag til vedtægter for Foreningen Litteratursiden
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
4. Plan for det kommende års arbejde og udvikling af Litteratursiden
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af kontingent
6. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Morten Fogh blev valgt som dirigent og konstaterede at alle de fremmødte, på nær repræsentanterne fra Biblioteksstyrelsen og Litteraturrådet, repræsenterede biblioteker med stemmeret.
2. Godkendelse af forslag til vedtægter for Foreningen Litteratursiden
Børge Søndergård gennemgik forslaget til vedtægter.
Vedtægtsgennemgangen afstedkom flere diskussioner og afklaringer:
Ÿ Der blev bedt om en definition på “løbende produktion til Litteratursiden”. Løbende produktion stilles som krav til et stemmeberretiget medlemsskab. Winni Thorup definerede produktionskravet som levering af to “produkter” pr. måned, produkter forstået som f.eks. en anbefaling, varetagelse af en ekspertfunktion, oprettelse eller vedligeholdelse af et forfatterportræt o.l. Et par deltagere fandt at kravet måske var vel højt. En deltager foreslog, at små biblioteker kunne gå sammen om opnåelse af produktionskravet, og dermed dele et stemmeberettiget medlemskab. Der  er desuden mulighed for et medlemskab uden stemmeret. Det bliver bestyrelsens opgave at fastlægge et tilnærmelsesvis produktionskrav. Formålet med opstilling af et produktionskrav er: at sikre en løbende produktion og “comitte” medlemmerne, men ikke at sætte kravet så højt, at det forhindrer interesserede i at deltage.
Ÿ Medlemmer uden stemmeret blev eksemplificeret: Danske Skønlitterære Forfattere, biblioteksskolestuderende, Biblioteksstyrelsen etc.
Ÿ Der udspandt sig en diskussion om ophavsret kontra brugsret. Vedtægterne fastslår, at producenterne afgiver brugsretten til data, og at producenterne bibeholder ophavsretten til egenproducerede data. Det bliver en opgave for bestyrelsen af afklare, hvordan ophavsretsloven indvirker på udnyttelsen af Litteratursidens data herunder konsekvenserne ved evt. videresalg  af data til tredjepart etc. Dette aspekt skal også ses i lyset af kommunernes/bibliotekernes forskellige praksis for ophavsret vedr. produkter udviklet af medarbejdere i et ansættelsesforhold.
Følgende konkrete forslag til ændringer af forslaget til vedtægter blev stillet:
• § 1, stk. 1, 5. dot: ”fastholde” erstattes af  ”stimulere”
• § 2, stk. 2: flyttes og indgår som § 10, stk. 2
• § 6, stk. 1: ”indtægter” indsættes. Sætningen lyder da: ”…Det skal som minimum indeholde indtægter, omkostninger til server…”
• § 7, stk. 3: som 7. dot indsættes ”fastsættelse af kontingent”
• § 10, stk. 2: § 2, stk. 2 indsættes som § 10, stk. 2. § 10, stk. 2 og 3 konsekvensrettes til stk. 3 og 4
• § 13, stk. 1: ”bestyrelsens” rettes til ”generalforsamlingens”
• § 14, stk. 1: slettes
Herefter godkendte forsamlingen forslaget til vedtægter med de nævnte ændringer. De godkendte vedtægter vedlægges protokollen.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Dirigenten fastslog, at der i følge vedtægterne skulle vælges 5 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Følgende afstemningsmetode blev foreslået og vedtaget: Hvert fremmødt bibliotek har 5 stemmer, må max. bruge 1 stemme på hver kandidat, men skal ikke nødvendigvis bruge alle 5 stemmer. De to som får flest stemmer vælges for 2 år. De 3 som får færrest vælges for 1 år. Suppleanten er den som får færrest stemmer. Trine Nielson og Klaus Nordstrand var stemmeoptællere.
Opstillede var: John Nørskov Hansen, Lars Bornæs, Knud Schulz, Børge Søndergård, Morten Fogh, Mogens Vestergaard.
Optælling af stemmerne resulterede i en bestyrelse bestående af:
Ÿ Knud Schulz valgt for 2 år
Ÿ Morten Fogh valgt for 2 år
Ÿ Børge Søndergård valgt for 1 år
Ÿ John Nørskov Hansen valgt for 1 år
Ÿ Lars Bornæs valgt for 1 år
Ÿ Mogens Vestergaard valgt som suppleant
Bestyrelsen vedtog at konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
4. Plan for det kommende års arbejde og udvikling af Litteratursiden
Winni Thorup fremlagde mål for drift og udvikling 2003, som de blev fremsendt i ansøgningen til Biblioteksstyrelsen 2002. Fremlæggelsen afstedkom ideer til udvikling, kommentarer og spørgsmål. Vigtigheden af at overveje fremtidige finansieringsmuligheder blev påpeget. Hvem kunne “andre litterære aktører” tænkes at være? Børge Søndergård svarede at f.eks. Kolding Bibliotek har modtaget bevilling fra Biblioteksstyrelsen til et litteraturprojekt under forudsætning af et samarbejde med Litteratursiden. Knud Schulz bemærkede at et sigtepunkt for 2003 er flere aktører og samarbejdspartnere, også f.eks. forskningsbibliotekerne. Lars Bornæs plæderede for en diskussion i bestyrelsen af sidens målgruppe(r), og fandt at det ville være et mål at “komme på studerendes pensumliste”. Bodil Bøtcher advarede mod at tilgodese studerendes behov på bekostning af lystlæsere, og Knud Schulz erklærede sig enig. Trine Nielson bad bestyrelsen huske på også at lave PR “online” events. En ide om Litteratursiden som igangsætter af en “Danmark læser kampagne” a la Kalundborg, blev ligeledes videregivet.
Forsamlingen besluttede, at bestyrelsen på baggrund af Winni Thorups fremlæggelse og den efterfølgende drøftelse og i samarbejde med redaktøren fastlægger en plan for det kommende års arbejde og udvikling af Litteratursiden.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af kontingent
Klaus Nordstrand og Trine Nielson deltog ikke i diskussionen om budget.
 
Winni Thorup fremlagde til orientering regnskab 2002 og til godkendelse forslag til budget 2003.
Budgettet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent
Det blev fastslået, at formålet med et kontingent er at drive foreningen.
Det blev vedtaget, at fastsætte kontingent for medlemmer med stemmeret (§1, stk. 3) på kr.1000,- i 2003. For medlemmer uden stemmeret (§1, stk. 4 og 5) er medlemskab gratis i 2003.
6. Eventuelt
Peter Birk meddelte at Epoke har modtaget tilsagn fra Undervisningsministeriet på kr. 75.000,-.   Bodil Bøtcher spurgte hvordan information om foreningsdannelsen og konsekvenser for de implicerede biblioteker blev udmeldt. Det overlades til bestyrelsen at sikre en hensigtsmæssig og målrettet information.

Århus, den 18. februar 2003
 

Morten Fogh    Winni Thorup
Dirigent     Protokolfører