Referat fra bestyrelsesmøde 22.08.06

Oprettet: 22.12.2006 - 13:06


Referat fra bestyrelsesmøde i Litteratursiden
 
Tirsdag, den 22. august 2006 kl. 13.00 - 16.00, Hovedbiblioteket i Århus.

Deltagere:   Knud Schulz, Hovedbiblioteket Århus, formand
                    Morten Fogh, Herning Centralbibliotek,
                    Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek,
                    Hella Hostrup, Centralbiblioteket i Esbjerg,
                    Else Goul, Vejle Bibliotek
                    Lise Vandborg, Hovedbiblioteket Århus, redaktør (referent)
                                            Fraværende: Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek
 
Mødeleder: Knud Schulz 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandsbeslutninger
(orienteringspunkt)
Formanden oplyste, at der arbejdes for at ansætte en ny redaktionel medarbejder på Litteratursiden,
 
3. Opfølgning på referater, redaktionsmøder m.m. 
Redaktøren har kontaktet Biblioteksstyrelsen med henblik på at få en bedre visning af Litteratursidens poster i bibliotek.dk. Biblioteksstyrelsen anerkender behovet for, at der skal ses nærmere på håndteringen af data fra netbibliotekerne. Derfor er vores henvendelse blevet brugt til et projektforslag fra Biblioteksstyrelsen om håndteringen af netbiblioteksdata til udkastet til udviklingsplan 2007, som sendes til høring i november 2006.
 
Københavns Kommunes Biblioteker har henvendt sig vedrørende et samarbejde om en kommende netportal for faglitteratur med navnet faglitteratursiden.dk. Bestyrelsen mente, at en sådan portal ville have andre målgrupper end litteratursiden og derfor ville det ikke nødvendigvis være en fordel med en fælles branding af de to websteder. Bestyrelsen ønsker at vente med at tage stilling til et eventuelt samarbejde om en portal for faglitteratur til, at der foreligger en klarere definering af indhold og målgrupper.
 
4. Økonomistatus
Bilag:
Budget 2006
Beslutning:
Budgettet blev godkendt.

5. Høringssvar til Biblioteksstyrelsen vedr. oplæg til ny styringsmodel for netbibliotekerne
Bilag:
Overvejelser vedrørende fordele og ulemper ved oplægget til ny styringsmodel
Beslutning:
Litteratursidens bestyrelse formulerede følgende høringssvar (konklusion):
 
Økonomi og styregruppe
Litteratursidens bestyrelse anbefaler, at redaktørens løn fortsat dækkes via CB-kontrakten med det administrerende bibliotek ligesom redaktionsgruppens koordinerende arbejde forsat delvis dækkes af CB-midlerne, hvorved kommunerne får dækket halvdelen af timerne til det koordinerende arbejde ligesom praksis er i dag. Denne statslige finansiering skal sikre, at styringsmodellens strategiske niveau fungerer efter hensigten: At det reelt er styregruppen og ikke den enkelte kommune, som prioriterer netbibliotekernes fremtid.  Det anbefales således, at styregruppen får vidtgående beføjelser til at prioritere midlerne, og at dens kommunale medlemmer rekrutteres i FKBN, da det er den eneste organisation, som både ville kunne varetage gruppens faglige og ledelsesmæssige udfordringer.
 
Fælles IT-system
Bestyrelsen bakker op om, at der arbejdes for at udvikle et fælles IT-system, der varetager såvel drift som udvikling af netbibliotekerne, såfremt IT-gruppen og styregruppen sikrer en tæt forbindelse mellem den centrale IT udvikling og lokale initiativer på de enkelte netbiblioteker. Systemet må derfor give mulighed for at dække forskellige behov hos netbibliotekerne
 
Central og decentral markedsføring
Forslaget om at etablere en markedsføringsgruppe, der kan planlægge brede kampagner støttes - dog skal gruppen langt fra administrere alle midlerne til netbibliotekernes markedsføring. Derfor anbefales det, at der tildeles markedsføringsmidler til de enkelte netbiblioteker via CB-kontrakten, hvormed netbibliotekerne fortsat får mulighed for at markedsføre til specifikke målgrupper. Dermed vil man også i højere grad kunne fastholde ejerskabet og motivation på de enkelte netbibliotekers redaktioner og hindre en skarp adskillelse mellem drift og udvikling,
 
6. Mål 2007
Bilag:
6. Udkast til Litteratursidens mål 2007
Beslutning:
Litteratursidens mål for 2007, som fremlægges på et møde i september med Biblioteksstyrelsen om CB-kontrakt 2007:
 
Litteratursiden skal arbejde hen imod at blive den mest anvendte danske hjemmeside om skønlitteratur ved
1.      at udvide samarbejdet med eksterne aktører fra litteratur- og kulturverdenen
2.      at implementere teknologier fra Mit Bibliotek på Litteratursiden og gøre sidens indhold tilgængelig i flere offentlige og private webservices
3.      at styrke fora for bruger-bruger interaktion på websiden
 
Desuden arbejdes der for at konkretisere følgende delmål:

  • Samarbejde med landsdækkende (gratis)avis om at eksponer dele af Litteratursiden
  • Der skaffes en eller flere sponsorer til siden
  • Der tilknyttes for et halvt år ad gangen en protektor for Litteratursiden
  • Der ønskes tæt integration med ’Mit bibliotek’ i forhold til det tekniske
  • Bruger-bruger interaktionen styrkes, så brugerne får mulighed for at kommentere anbefalinger og evt. selv skrive anbefalinger
  • Kan-købes-knappen er implementeret på Litteratursiden

 
7. Kan-købes knap på Litteratursiden
Bilag:
Oplæg til samarbejde med bogpriser.dk
Beslutning:
Bestyrelsen var enige om at starte et samarbejde med bogpriser.dk om en købeknap. Der skal dog være et kort opsigelsesvarsel, så Litteratursiden ikke er bundet til samarbejdet.
 
8. Eventuelt
Næste møde afholdes som fællesmøde med redaktionen den 10.oktober 2006. I umiddelbar forlængelse heraf et kort bestyrelsesmøde.