Referat fra bestyrelsesmøde 18.05.06

Oprettet: 06.06.2006 - 17:52


Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 18. maj 2006 kl. 13.30 - 16.30.
 
Emne:           Litteratursiden - Bestyrelsesmøde 
Dato:            Torsdag den 18. maj 2006 kl. 13.30 - 16.30
Sted:             Hovedbiblioteket i Århus.
                     
Deltagere:    Knud Schulz, Hovedbiblioteket Århus, formand
                    Morten Fogh, Herning Centralbibliotek,
                    Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek,
                    Hella Hostrup, Centralbiblioteket i Esbjerg,
                    Else Goul, Vejle Bibliotek
                    Jytte Sonne, Hovedbiblioteket Århus (referent)
                    Lise Vandborg, Hovedbiblioteket Århus, redaktør
                    Fraværende: Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek
 
Mødeleder: Knud Schulz     
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling:
Dagsordenen godkendes.
Beslutning:
Godkendt

2. Formandsbeslutninger
(orienteringspunkt)
Formanden oplyste om besvarelsen af Biblioteksstyrelsens spørgeskema fra konsulenten Pluss i marts.(udsendt som bilag.)
 
3. Opfølgning på referater, redaktions-gruppemøder m.m. 
Bilag:
Statistik på Litteratursiden
Brug af hjemmesider om skønlitteratur

Redaktøren gav status på:
Statistik og sammenlignende undersøgelse af websider om skønlitteratur:
Al mulig grund til optimisme, jf. bilag.

Redaktionsmøde:
Skepsis vedrørende udbud af tovholderfunktioner er udtrykt i redaktionen.
Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper vedrørende udbud af tovholderfunktionerne, og det blev besluttet at fastholde udbud af tovholderfunktionerne. Interesserede skal udforme en beskrivelse af og udviklingselementer for en delredaktion. Herefter tager bestyrelsen stilling til de indkomne forslag, hvor bestyrelsen naturligvis vægter kvalitet højest. Dette betyder samtidig, at alle kan byde ind på en tovholderfunktion, både tidligere tovholder(e) og nye.
 
Redaktionel linie
Bestyrelsen bakker op om redaktions arbejde med at justere de redaktionelle linier for sidens sektioner samt redaktionens ønske om at professionalisere titler på tovholdere m.fl. Desuden opfordrede bestyrelsen til at redaktionen arbejder videre med at skærpe konceptet for anbefalingerne.

Samarbejde med musikbibliotek.dk
Redaktøren har drøftet muligheden for samarbejde med Musikbiblioteket; f. eks. i forbindelse med Bogmessen i Århus 2007.

Bogmesse
Fint samarbejde med BCI ved udstyr og inventar på messer, og samarbejdet fortsætter på DBs årsmøde og Bogforum 2006.
 
Projekt om bogbidder
Bestyrelsen besluttede, at vi ikke vil være medansøger/gå med ind i det redaktionelle arbejde i første omgang, men at vi vil sætte faciliteten op i Litteratursidens regi senere, hvis det er muligt inden for rammerne af den tekniske platform.
 
4. Økonomistatus
Bilag:
Budget 2006
På mødet:
På grund af fejl i bilag omdeltes nyt revideret bilag.
Beslutning: Revideret budget taget til efterretning.

5. Biblioteksstyrelsens strategi for netbibliotekerne
Bilag:
Litteratursidens besvarelse til pluss
Litteratursidens besvarelse til pluss vedr. ressourcetræk
På mødet:
Svært at vurdere, hvad der kommer til at ske ledelsesmæssig efter den kommende, fælles IT-platform. Afventende holdning ind til næste udspil fra Biblioteksstyrelsen kommer.
 
 
6. Strategi 2007
Bilag:
Udkast til strategi 2007
Beslutning:
Udviklingsmål for 2007:
1.       at udvide samarbejdet med eksterne aktører fra litteratur- og kulturverdenen
2.       at udvikle nye koncepter
3.       at arbejde frem mod flere kollaborative teknologier og gøre sidens indhold tilgængelig i både offentlige og private webservices samt at styrke fora for bruger-bruger interaktion på websiden
 
Strategien blev diskuteret, og det blev besluttet at arbejde for at konkretisere følgende delmål:
·          Samarbejde med landsdækkende gratisavis om at eksponere dele af Litteratursidens indhold i fysisk form.
·          Protektor/talsmand/fortaler: Tlknytte et kendt ansigt et halvt år ad gangen. Vedkommende anbefaler Litteratursiden og skriver litterære kommentarer i løbet af det halve år. Den kendte kunne offentliggøres på de to årlige store bogmesse i København og Århus.
·          Sponsorat
·          Koncepter: Redaktøren skitserer idéen om forfatterturnéer på landets biblioteker, og projektet sættes i udbud til medlemsbibliotekerne. Det bibliotek, som vinder udbudet, udformer og konkretiserer herefter konceptet.
·          Der ønskes tæt integration med ’Mit bibliotek’ i forhold til det tekniske.
·          Bruger-bruger interaktionen skal styrkes, så brugerne får mulighed for at kommentere anbefalinger.
 
7. Ændring af kontrakt med medlemsbiblioteker fra 2007
a.       Ret til udnyttelse af Litteratursidens indhold via webservice
b.       Ret til udnyttelse af Litteratursidens indhold i infogalleriet
c.       Aftale med Copydan om brug af bogforsider
Bilag:
Udkast til ny kontrakt med medlemsbiblioteker
Beslutning:
Kontrakten skal gennemgås, så den bliver bredere i formuleringerne; samtidig kan bilagene kan være dynamiske. Herefter skal kontrakten godkendes af juristen.

8. Forretningsmodel for webservice
Bilag:
Status for samarbejde med Netbiblioteket
Udkast til Forretningsmodel for webservice.
Beslutning:
Litteratursiden er åben for samarbejde, dog kræves en skriftlig aftale. Samtidig er dynamiske data en betingelse.
Redaktører tager kontakt til DBC for at sikre, at der ikke videregives statiske data til videre brug.

9. Opfølgning på ”Kan–købes knap” på Litteratursiden
Bilag:
Forslag fra Biblioteksstyrelsen om samarbejde
Beslutning:
Afventer afklaring af den tekniske platform, før der arbejdes videre.

10. Eventuelt
Næste møde afholdes som fællesmøde med redaktionen den 10.10.06. I umiddelbar forlængelse heraf et kort bestyrelsesmøde.
Når næste udspil fra Biblioteksstyrelsen vedrørende strategi for netbibliotekerne forelægger, indkaldes til bestyrelsesmøde såfremt det skønnes nødvendigt