Herman Bang

Herman Bang. Kunsten at fange øjeblikkets glimt

Stemninger udmales og øjeblikke fastholdes i nuancerige sprogbilleder. Personers indbyrdes forhold skildres indlevet og nuanceret. Altsammen på den helt særlige måde, som er Herman Bangs. Han er en forfatter, vi skal genlæse for de gennemført detaljeret beskrevne billedudsnits skyld. Men i høj grad også for den særlige evne og psykologiske sans han har for indlevet at beskrive storbyens excentrikere og provinsens stille eksistenser. Den første type personer behandles fx i Fædra (1883) og Stuk (1887) og novellesamlingen Excentriske Noveller (1885). De stille eksistenser finder vi fx i Tunge melodier (1880), Stille Eksistenser (1886), Tine (1889) og Ludvigsbakke (1896). Så hvis Ved Vejen betager læseren, er der noget at gå videre med.

Bang eksperimenterede med og udviklede den litterære impressionisme. Han skrev romaner, noveller og journalistik. Blandt journalistikken kan findes reportager fra hospitalerne og fattigkvartererne, steder, som almindeligvis var skjult og gemt af vejen for offentligheden.

Begynd med mesterværket Ved Vejen (1886)
Novellen Ved Vejen er efterhånden kanoniseret som Bangs hovedværk, og også i denne sammenhæng er den det værk, det anbefales at starte med som indgangsvinkel til forfatterskabet.

Stille Eksistenser (1886) er titlen på den novellesamling, som hovednovellen Ved Vejen indgår i. På grund af sit omfang har Ved Vejen efterhånden fået status som roman. De stille eksistenser er stærke, men socialt stækkede kvinder, og Katinka Bai, stationsforstanderfruen i Ved Vejen, er netop en sådan eksistens. Bang blev inspireret til romanen, da han så et kvindeansigt gennem vinduet fra en togkupe.

Åbningsbilledet i Ved Vejen er in medias res, hvilket er latin og betyder at teksten starter i midten af begivenhederne. Billedet er broget, fuldt af personer og foregår omkring lillebyens centrale kontaktflade til den store verden: stationen. Der sker en åbning af et stemningsbillede, som er blevet berømt for den impressionistiske fremstillingsform med glidende scenisk panorering og brudte replikker, der lader læseren blive præsenteret for personernes karakterer. Der er bemærkelsesværdigt ingen decideret handling i åbningsbilledet, men mange stemninger, og stilen er at registrere begivenhederne nøgternt uden at fortolke, hvilket er kendetegnende for den naturalistiske stil. At registrere objektivt som naturvidenskabens videnskabelige arbejdsmetode.

Ved Vejen betragtes desuden som Bangs mest gennemførte impressionistiske værk. At det er impressionistisk, vil sige, at forfatteren beskriver små udsnit af en større helhed, hvilket omtales nærmere nedenfor. Handlingen er enkel, der er ingen stor dramatik eller indviklede intriger. Bang skildrer et umuligt kærlighedsforhold og udvælger desuden en række dagligdags handlinger og skildrer dem fintfølende og indlevet. Og også med en humor, der både kan være ironisk og sarkastisk.

I og med at novellen er fremstillet i malede udsnit af helheder, som man også kunne kalde scener, så virker den nærmest scenisk i sin opbygning. Det var netop den naturalistiske bestræbelse, at fremstille det sansede så objektivt og fotografisk nøjagtigt som muligt. Derfor har det også været oplagt at filmatisere romanen, hvilket Max von Sydow gjorde med godt resultat i 1988.

Liv, værk og samtid
Herman Bang blev født i Asserballe på Als 1857 og døde 1912 i Utah, USA. Han blev student 1875 og påbegyndte statskundskab, men opgav, da skuespil- og litteraturinteresser optog hans tid. Han havde ikke held med teaterdrømmene, så det blev journalistikken han i stedet gav sig i kast med. Men som vi kan se af hans produktion, så havde teatret som genre hans interesse i så høj grad, at han eksperimenterede med at overføre de sceniske virkemidler til litteraturen i form af naturalisme og impressionisme.

Forfatterskabet bygger på det naturalistiske kunstsyn (som J.P. Jacobsen og Johs. V. Jensen). Bang var optaget af det kunstsyn, ligesom bl.a. Gustave Flaubert og Emile Zola i Frankrig, og Bang skriver i 1870’erne en række artikler om de franske naturalister i essaysamlingen Realisme og Realister (1879).

Det moderne gennembrud
Denne naturalistiske strømning er helt i tråd med Georg Brandes’ program for Det moderne gennembruds litteratur: "At sætte problemer under debat", i modsætning til, hvad han så som romantikkens virkelighedsfjerne følelsesfuldhed. Men Bang vandt aldrig indflydelse i inderkredsen omkring Det moderne gennembrud, selv om hans litteratur altid var funderet i en realistisk samtidsbeskrivelse. Han forblev i en yderposition, og denne position forstærkedes af hans homoseksualitet, som han ikke lagde skjul på. Homoseksualitet blev af samtiden betragtet som et sygdomstræk. Det blev betragtet som perverst og var direkte ulovligt. Både Bang og samtiden i øvrigt var præget af Darwins udviklingslære, og i følge denne var homoseksualitet et degenerationstræk. I tråd hermed blev Bangs debutroman Haabløse Slægter (1880) en skandalesucces og kan læses som en demonstration af Darwins determinationstanke og degenerationstanke, hvor netop sidste led i en slægt er ufrugtbart, og slægten uddør. Bang mente som Darwin, at mennesket stræber efter at efterleve sine drifter.

Det naturalistiske grundsyn fik ikke kun betydning for de emner, Bang tog op, men i høj grad også for hans måde at behandle dem på. Den impressionistiske fortælleteknik og stil nåede et højdepunkt netop hos ham. I litterær sammenhæng kan naturalisme og impressionisme altså være nært forbundet, som det ses hos Bang og også hos J.P. Jacobsen. Hos begge ses en stor koncentration omkring det kunstneriske udtryk. De er begge særdeles sprog- og stilbevidste, og man kan allerede hos dem se en tendens, der bliver stærkt udtalt i det 20. århundredes modernisme, nemlig at selve den kunstneriske formbevidsthed får så fremtrædende en betydning.

Impressionismen i europæisk malerkunst
Her er det igen væsentligt at henvise til samtidige strømninger i Frankrig. Her spillede en retning inden for malerkunsten en helt særlig rolle på dette tidspunkt, nemlig impressionismen inden for malerkunsten også kaldet pointilismen, hvilket vil sige at sætte hundredevis af små pletter på et lærred for at opnå en drømmende og lettere sløret effekt, som dog alligevel antyder en situation og en stemning. Malerne var bl.a. Monet, Renoir og Manet. Teknikken er baseret på det umiddelbare sanseindtryk af tingene (heraf impression). I stedet for at fortolke det sete forsøger kunstneren at afbilde det sete ved at gengive det med flygtige indtryk af farve, lys og skygge.

Del fremfor helhed - impressionisme som forløber for postmodernismen
Det er bemærkelsesværdigt at denne opmærksomhed på at skildre et udsnit af helheden, kaldet pars pro toto, er en tankegang, som har fået konsekvenser langt op i vores tid. I det tidligere verdensbillede sås kunstneren som stedfortræder for Gud, ved at stræbe efter at skabe en helhed i sit værk. Impressionisten viser i modsætning hertil et udsnit af virkeligheden.

Det er vigtigt at have øje for det idehistoriske skred, der allerede her er igang. Tingene ses nemlig nu som foranderlige og fremtræder fra den synsvinkel, de lige i dette øjeblik iagttages. Her kan vi altså se begyndelsen til relativismen i sandhedsopfattelsen og denne relativisme udmønter sig senere i det, vi i dag kalder postmodernisme.

Herman Bang har en nuancerigdom i sproget, en letflydende pen og en evne til at skabe et særligt billedrum, som giver os en fornemmelse af at komme ind i en verden af glimtvise stemninger og bevægelser. Han havde, bortset fra nogle få successer, svært ved at blive anerkendt i sin samtid, men blev snarere ofte udhængt som særling. Men set med vore øjne i dag, var Bang en moderne forfatter på sin tid. Og han er også moderne i dag.

Af litteraturmedarbejder, cand.mag. Mette Elsig Olsen, oktober 2004

Kilder:
Iben Holk: Herman Bang, Epoke, www.litteratursiden.dk
Gads danske forfatterleksikon, 2003
Litteraturhåndbogen 2, 2001
Thorbjørn Nielsson: Impressionisten Herman Bang. Studier i Herman Bangs författerskap till och med Tine, Stockholm, 1965

Fakta om Herman Bang (1857 – 1912)

- Født 20. april 1857 i Asserballe på Als
- Præstesøn, faderen er maniodepressiv
og dør 1875
- Moderen dør 1871
- Studentereksamen 1875 fra Sorø Akademi
- Internationalt anerkendt forfatter,
oversat til mange sprog
- Verdenskendt for sin stil,
den litterære impressionisme
- Fremragende journalist og
fornyer af reportage-genren
- Turnerede som foredragsholder
i hele Danmark og i udlandet
- Fængselsdom for romanen Haabløse Slægter,
der blev beslaglagt for pornografi
- Blev ofte smædet i pressen
pga sin homoseksualitet
- Dør 29. januar 1912 under en
oplæsningsturné i USA

Det helt grundlæggende om Herman Bang og hans værk kan man læse i artiklerne i
Litteraturhåndbogen, bd 2, 6. udg., 2001
Dansk forfatterleksikon biografier. Rosinante, 2001 (Efter artiklen er der en liste over værker af og om ham)
Gads danske forfatterleksikon, 2003. (Bagerst i bogen er der liste over værker)

Læs mere af forfatteren
Begynd med Fortællinger. Dansklærerforeningen, 2003 Fint udvalg af Herman Bangs fortællinger med en glimrende efterskrift af Eira Storstein og Peer E. Sørensen
Efter Ved Vejen - læs resten af fortællingerne i Stille Eksistenser ,1886
Fortsæt med fortællingerne Excentriske Noveller, 1885

Romaner
Tine, 1889. Om en ung pige og hendes ulykkelige kærlighed til en gift mand er et af Bangs hovedværker. Beskriver malende krigen i 1864 og tilbagetoget fra Dybbøl)
Sommerglæder, 1902 (Om livet på et pensionat er til gengæld morsommere)
Stuk, 1887 (Om den nye tids storby, her København, der bliver et billede af den moderne tid)
Det hvide Hus,1898 og Det graa Hus, 1901 (Er selvbiografiske romaner, hvor Bang fortæller om barndom og ungdom)

Journalistik
Rundt i Landet, 2003. (Udvalg af Herman Bangs artikler fra Danmark i begyndelsen af 1900-tallet med fokus på forholdet mellem hovedstad og provins)

Læs om forfatterskabet
Povl Schmidt: "Konkursboer" (i: Læsninger i Dansk Litteratur 1820-1900, bd. 2, 2001. (Om Stuk)
Lidenskabens masker. Udg. af Birgitte Dalsgaard, Ole Riber Christensen, 1991. (Om fire forskellige forfattere, bl.a. Herman Bang, om hans liv, værk og produktion. Med uddrag af hans tekster)
Eksperimenterende læsning:
Dag Heede: Herman Bang – mærkværdige læsninger, 2003. (Læser forfatterskabet med brug af queer teori)

Om filmatiseringen
Ved Vejen: En roman filmatiseres. Ved Ulrich Breuning og Claus Hesselbjerg, 1988
Roman om Herman Bang
Dorrit Willumsen: Bang. En roman om Herman Bang, 1996

Gode netsteder

Arkiv for dansk litteratur
Det Kongelige Bibliotek og Det danske Sprog- og Litteraturselskabs base over danske forfattere og deres værker. Indeholder forfatterportræt og litteraturliste, titelliste og mange af Bangs tekster.
www.adl.dk

Kalliope
Base med ældre dansk lyrik og biografiske oplysninger om forfattere. Drevet på privat basis af ildsjæle.
www.kalliope.org

Danish Literatur Info
God introduktion på dansk og engelsk til forfatterskabet på Dansk LitteraturCenters (Kunststyrelsen) site. Med biografi, værkliste, links til artikler mm.
danishliterature.info

Litteratursiden.dk
Danske bibliotekers netmagasin om litteratur. Med artikler om Bang, bl.a. af Martin Toft om Bang som paparazziforfatter. Herfra kan man søge i
www.e-poke.dk, hvor der findes udførlig omtale af Iben Holk om forfatterens liv og værk

Dansk BiblioteksCenters Forfatterweb
Forfatterleksikon med artikel om Herman Bang og hans værk. Med Linksamling og bibliografi. Kun for abonnenter eller internet-betaling for enkeltopslag
www.forfatterweb.dk

Debut: 
1880
Land: 
Danmark
Bøger
 • Bog: "Ti Aar" af Herman Bang

  Bogens forside

   I 12 essays fortæller forfatteren Herman Bang (1857-1912) om sit liv som rejsende skuespiller, foredragsholder, journalist og forfatter i årene fra 1877, hvor hans forfatterkarriere begynder

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  2013
  Forlag: 
  Gyldendal
  Sidetal: 
  247
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Tine" af Herman Bang

  Bogens forside

  Krigen i Sønderjylland i 1864 danner baggrund for skildringen af en ung piges kærlighedstragedie
  1. udgave tilnærmet moderne retskrivning
  Originaludgave: 1889     

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  2012
  Forlag: 
  Gyldendal
  Sidetal: 
  191
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Noveller" af Herman Bang

  Bogens forside

  Herman Bangs (1857-1912) novellesamlinger for første gang samlet i ét bind og med få undtagelser i den form, de har i den seneste udgave fra forfatterens egen hånd

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  2006
  Forlag: 
  Gyldendal
  Sidetal: 
  849
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Haabløse Slægter" af Herman Bang

  Bogens forside

  Delvis selvbiografisk roman om en ung mand, der føler, at han er det sidste skud på en degenereret slægts stamme

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1977
  Forlag: 
  [Gyldendal]
  Sidetal: 
  353
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Ti Aar" af Herman Bang

  Bogens forside

  I 12 essays fortæller forfatteren Herman Bang (1857-1912) om sit liv som rejsende skuespiller, foredragsholder, journalist og forfatter i årene fra 1877, hvor hans forfatterkarriere begynder med be

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  2013
  Forlag: 
  Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Gyldendal
  Sidetal: 
  247
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Rundt i Norge" af Herman Bang

  Bogens forside

  Herman Bang (1857-1912) foretog i 1891 en tur rundt i Norge, og fra denne rejse skildrer han sine indtryk i korte prosatekster og i dagbogsform

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  2013
  Forlag: 
  Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Gyldendal
  Sidetal: 
  283
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Romaner og noveller. Bd. 7" af Herman Bang

  Bogens forside

  [Bind] 7 : Heri: Stille Eksistenser

  Originaludgave: 1886

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  2010
  Forlag: 
  Det Danske Sprog- og Litteraturselskab : People's Press
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Offret Liv" af Herman Bang

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  2004
  Forlag: 
  C.A. Reitzel
  Sidetal: 
  159
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Skæbner" af Herman Bang

  Fra 14 år

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  2003
  Forlag: 
  Aschehoug
  Sidetal: 
  66
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Rundt i landet" af Herman Bang

  Bogens forside

  Herman Bang tegner et billede af det nye Danmark i begyndelsen af 1900-tallet med forholdet mellem København og provinsen som det gennemgående tema

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  2003
  Forlag: 
  Gyldendal
  Sidetal: 
  135
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Paria'er" af Herman Bang

  Originaludgave: 1878

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  2002
  Forlag: 
  Odense : Syddansk Universitetsforlag
  Sidetal: 
  67
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Herman Bang - prosaens mester" af Herman Bang

  Af indholdet: Forord til Tine ; Smaabreve fra Kjøbenhavn, 25/8 1878 ; Smaabreve fra Kjøbenhavn, 28/8 1878 ; Læserbrev mod Bang ; Fra Lighuset ; I modesalonen ; Magasin du Nord ; Lidt om dansk realisme ; Forord til under aaget ; Impressionisme - en lille replik ; Haabløse slægter (uddrag) ; Stuk (uddrag); Sommerglæder (uddrag) ; Stille eksistenser ; Præsten ; Den sidste aften ; Les quatre diables ; Tanker om seksualitetsspørgsmålet ; Min egen ven ; Atlanterhavsbaaden. Dorrit Willumsen: Bang (uddrag)

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1998
  Forlag: 
  Gyldendal Undervisning
  Sidetal: 
  192
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Irene Holm og andre noveller" af Herman Bang

  Tidligere: 1. tranebogsudgave. 1962

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1993
  Forlag: 
  [Gyldendal]
  Sidetal: 
  239
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Herman Bang - mellem masker og mennesker" af Herman Bang

  Tekstoplysninger (kilder): side 213-214

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1992
  Forlag: 
  Herning : Systime
  Sidetal: 
  216
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Stuk" af Herman Bang

  Bogens forside

  Skildring af byen København i 1880'erne, hvor alt, som titlen antyder, er overflade, humbug og forfald.
  Originaludgave 1887

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1987
  Forlag: 
  Det danske Sprog- og Litt.selskab
  Sidetal: 
  302
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Tunge Melodier" af Herman Bang

  Fortællinger fra Skumringen ; Fragment ; Fra Kirken ; Stille Existenser ; Hjemme ; Elsket og savnet ; Kvindehistorier

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1987
  Forlag: 
  [Gyldendal]
  Sidetal: 
  118
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Tine" af Herman Bang

  Bogens forside

  Krigen i Sønderjylland i 1864 danner baggrund for skildringen af en ung piges kærlighedstragedie

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1986
  Forlag: 
  Det danske Sprog- og Litt. selskab
  Sidetal: 
  188
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Tina" af Herman Bang

  Roman

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1984
  Forlag: 
  London : Athlone
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Reportager" af Herman Bang

  Bogens forside

  Indhold: Dukkemagasinet ; En fattigmandsknejpe ; I modesalonen ; Fattigbegravelser ; Fra Assistenshuset ; Magasin du Nord ; Skræmmende historier ; Landliv ; De gales by ; Nonnernes by ; "Huset med

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1983
  Forlag: 
  Gyldendal
  Sidetal: 
  282
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "De fire djævle" af Herman Bang

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1957
  Forlag: 
  Stockholm : Bokvännerna
  Sidetal: 
  106
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "De uden fædreland-" af Herman Bang

  Originaludgave 1906

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1967
  Forlag: 
  Gyldendal
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Det graa Hus" af Herman Bang

  Om forfatterens ungdomsår i bedstefaderens palæ i Amaliegade i København

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1901
  Forlag: 
  Det Schubotheske Forlag
  Sidetal: 
  242
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Det hvide hus" af Herman Bang

  Bogens forside

  Om forfatterens barndom i præstegården i Adserballe på Als.

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1898
  Forlag: 
  Schubothe
  Sidetal: 
  156
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "En dejlig Dag" af Herman Bang

  På titelbladet: Bind 2

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1974
  Forlag: 
  Gyldendal
  Sidetal: 
  187
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Sommerglæder" af Herman Bang

  Bogens forside

  Vittig skildring af sommerlivets glæder i et fattigfint sommerpensionat i en lille østjysk købstad omkring århundredskiftet.

  Originaludgave 1902

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1970
  Forlag: 
  Lademann
  Sidetal: 
  175
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "En dejlig dag og andre fortællinger" af Herman Bang

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1911
  Forlag: 
  Gyldendal
  Sidetal: 
  221
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Fædra" af Herman Bang

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1904
  Forlag: 
  Det Schubotheske Forlag
  Sidetal: 
  269
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Haabløse Slægter" af Herman Bang

  Bogens forside

  Delvis selvbiografisk roman om en ung mand, der føler, at han er det sidste skud på en degenereret slægts stamme

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1977
  Forlag: 
  [Gyldendal]
  Sidetal: 
  353
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Hendes Højhed" af Herman Bang

  På titelbladet: Bind 1

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1974
  Forlag: 
  Gyldendal
  Sidetal: 
  224
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Ved Vejen" af Herman Bang

  Bogens forside

  Skildring af en stationsforstanderindes korte og bittersøde kærlighedsoplevelse i en lille stationsby i slutningen af 1800-tallet.

  Originaludgave 1886

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1974
  Forlag: 
  Borgen : i samarbejde med Nyt dansk Litteraturselskab
  Sidetal: 
  271
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Værker i Mindeudgave" af Herman Bang

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1920
  Forlag: 
  Gyldendal
  Sidetal: 
  6
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Herman Bang fortæller" af Herman Bang

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1966
  Forlag: 
  Carit Andersen
  Sidetal: 
  2
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Excentriske noveller" af Herman Bang

  Bogens forside
  Indhold: Fratelli Bedini ; Charlot Dupont ; "Barchan er død" ; "Men du skal mindes mig" ; Stærkest
  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1914
  Forlag: 
  Gyldendal
  Sidetal: 
  188
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Les Quatre Diables og andre noveller" af Herman Bang

  Bogens forside
  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1966
  Forlag: 
  Selskabet Bogvennerne
  Sidetal: 
  183
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Ludvigsbakke" af Herman Bang

  Bogens forside

  Originaludgave 1896

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1977
  Forlag: 
  [Gyldendal]
  Sidetal: 
  235
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Mikaël" af Herman Bang

  Bogens forside

  En berømt ældre maler har en plejesøn, Mikaël, som han har elsket, siden de mødtes - En russisk fyrstinde trænger sig ind på Mikaël, og  maleren lider alle skinsygens kvaler.

  Forfatter: 
  Herman Bang
  Udgivet: 
  1967
  Forlag: 
  Gyldendal
  Lån bogen - Køb bogen

Se også

 • Analyse: Bang, Herman

  Kunsten at fange øjeblikkets glimt. Herman Bangs naturalistiske grundsyn, impressionistiske fortælleteknik og stil er et højdepunkt indenfor dansk litteratur.