Referat fra bestyrelsesmøde d. 29.05.12

Oprettet: 13.08.2012 - 14:07

Tirsdag den 29. maj, 2012 kl. 11.30 – 15.00

Da det var første bestyrelsesmøde med de nye medlemmer af bestyrelsen startede bestyrelsen med at præsentere sig. Derefter lagde formanden op til en kort snak, om bestyrelsens arbejde og roller, hvor det bl.a. blev understreget, at når man sidder i bestyrelsen repræsenterer man Litteratursidens interesser og ikke sin egen organisation. Den nye bestyrelse blev desuden orienteret om, at det er chefredaktøren, der har kontakten til redaktørerne samt at alle referater er offentlige og publiceres på Litteratursiden.

Bestyrelsens opgaver og roller sættes til videre diskussion på næste møde.

1. Dagsordenen godkendtes

2. Formandsbeslutninger
Der arbejdes videre med et nyt samarbejde med Århus Universitetsforlag, der bliver en parallel til Fagbogklubben med bl.a. læseklub og arrangementer på bibliotekerne.

Bestyrelsen blev orienteret om en klage til Ligebehandlingsnævnet fra en forfatter vedrørende manglende portræt på sitet. Man forventer ikke problemer i sagen, men den skal gå sin gang.

3. Dialog om den kommende sammensætning af redaktion
I oplægget er det skitseret, hvordan redaktionen kunne se ud i fremtiden. Da den nuværende anmelderredaktør stopper snart, er et forslag til ny anmelderedaktør indarbejdet i oplægget, da der skal findes løsning på denne post snarest. Chefredaktøren skitserede baggrunden for oplægget. Bl.a. understregede hun behovet for nye kompetencer i redaktionen, herunder flere IT-kompetencer. M.h.t. den nye anmelderredaktør foreslås posten besat med en person med journalistiske kompetencer, der har indsigt i såvel skøn/ som faglitteratur. Man har en person i tankerne, allerede er tilknyttet sitet som freelancer. Det besluttes at tilbyde denne person posten, foreløbig frem til udgangen af 2012.. Udover anmelderredaktør og flere IT-kompetencer, skal der være en læseklubredaktør med biblioteksprofil. Derudover foreslås tema, analyser, klassikere og lister slået sammen til en redaktør. Der er allerede ved at ske en integration af temaer og analyser, idet der samarbejdes mere på tværs, men der skal ske en sammensmeltning for at give mere tid og større sammenhæng. Produktionen af indhold på bibliotekerne vil være uforandret, og de eksterne skribenter fortsætter. Forankringen i bibliotekerne fortsættes, idet produktionen er uforandret. Diskussionen fra GF gik på om ejerskabet forsvinder, hvis redaktionen mindskes, men her er det vigtigt at medlemmerne føler, de kan komme med indspark og at bibliotekerne indbydes til sparring mv. Bestyrelsen er således ikke bekymret for slankning af redaktionen, men fremhæver vigtigheden af at tænke på det metodiske i hvordan man involverer og inddrager bibliotekerne i at forankre ejerskab.En litteratursideambassadør på hvert bibliotek er noget der skal arbejdes videre med, da det kan sikre LS ude på det enkelte bib. Til temadagene skal der måske inviteres andre i biblioteksverdenen og ikke kun producenter. Der er brug for nytænkning i forhold til Litteratursidens forankring på bibliotekerne. Den store redaktionspost (29 timer) fra 2013 skal udbydes til medlemsbibliotekerne, men spørgsmål om man kan få et bibliotek til at påtage sig en så stor post, da det er mange timer at frigive en kompetent medarbejder.

Alle tre redaktørposter skal ikke udbydes nu, da man gerne vil sikre kontinuiteten. På sigt skal der indbygges en automatik, så alle poster løbende udbydes, så man har indbygget en mulighed for at revidere, hvordan det går. Det besluttes at revidere sammensætningen af redaktionen et år efter den nye redaktion er sammensat.

Da anmeldelserne har en nyhedsdimension har de to indholdsredaktører lidt forskellig profil, men derfor skal det journalistiske sprede sig over alt indhold, og ikke kun på anmeldelserne. Det skal stå i opgavebeskrivelsen for anmelderredaktøren, at have fokus på den journalistiske formidling på hele sitet. Det skal være klart for alle redaktører, at selvom man har sit kerneområde, så har man ansvar for og blik for hele sitet – man er en samlet redaktion.Forfatterportrætterne matcher ikke resten af sitet, så det besluttes at gøre forfatterportrætterne til en wiki, hvor alle kan opdatere og redigere. Dette skal ske i forbindelse med opgradering til Drupal 7. Der skal stadig opstilles nogle kriterier for hvilke forfattere, som kan oprettes.

4. Implementering af Litteratursidens strategi 2012-13, herunder relancering af site og udvikling af Apps

1) Afventer et møde med Kulturstyrelsen, for at få overblik over, hvordan LS er tænkt ind i DDB inden man påbegynder opdatering af LS og videre udvikling af sitet.

Mht apps er der en proces i gang sammen med Viborg bibliotek om overtagelse og videreudvikling af den allerede udviklede app Go’ bog til iPad. LS søger Kulturstyrelsen om at få overført resterende midler fra magasin og målgruppeundersøgelse til brug på udvikling af appen, bl.a. i forhold til at lave en version til iPhone med henblik på at nå flere unge brugere.

LS ønsker at motivere nogle engagerede brugere til at blive ambassadører for sitet, hvor tanken er, at de skal markedsføre sitet i deres netværk. (Der er efterfølgende kommet 20 henvendelser fra brugere der ønsker at være ambassadører).2) Bibliotekerne er glade for arrangementstilbud, så i forbindelse med DR Romanprisen, undersøger Gentofte Bibliotekerne, som har en koordinerende funktion for bibliotekerne i forhold til DR Romanprisen, om der kan tilføres midler til at lave en forfatterturne I så fald  får LS tilbudt opgaven med at arrangere, da her allerede er erfaringer med forfatterturnéer.. Samarbejdet med DR er udvidet, både gennem Fagbogklubben og Tænkepauser (Ny partner Aarhus Universitetsforlag).

Der er en dialog med Danmarks Biblioteksforening om et samarbejde om fejring af 200 års-dagen for Kierkegaards fødsel. DB ønsker desuden et samarbejde om et USA-tema til efteråret i forbindelse med præsidentvalget. LS går naturligvis ind i de samarbejder.

3) Der arbejdes på at skabe et samarbejde med Dansklærerforeningen, da der er meget potentiale i et sådan samarbejde. Man kunne evt samarbejde i forbindelse med den kommende app.

Der bør arbejdes målrettet for lån af ebøger og lydbøger på LS. Som minimum skal der arbejdes for at lave dybdelinks fra eReolen til LS når LS overgår til Drupal 7.

Strategien skal revideres til at inkludere ejerskab i bibliotekerne og ambassadører på bibliotekerne.

5. Dialog om det nye partnerskab vedrørende forskningsformidling og styrkelse af læringsdimensionen på Litteratursiden.

Tilbudskatalog til bibliotekerne om arrangementer med forskningsformidling er på vej ud i denne uge. Foredragene sker parallelt med udgivelse af de enkelte bøger i serien Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag, et opslag i JP, omtale på LS og gratis eksemplar af bogen til deltagerne ved debatarrangementerne.

Arrangementer bør ikke hedde foredrag, men i stedet debatcafeer eller lignende, da det virker mere indbydende og mindre videnskabeligt.

Dette nye samarbejde er en måde at udvide læringsrummet på LS, men spørgsmål om man skal prioritere at udvikle læringsrummet yderligere.  Til næste møde skal der laves et en-sides oplæg, der specificerer de enkelte rum.

Rundt om i landet findes en del talentskoler/forfatterskoler som man kunne overveje om LS med fordel kunne samarbejde med.

LS skal i højere grad understøtte den læring, der finder sted andre steder og ikke direkte på sitet. Således skal LS understøtte de digitale muligheder og den læring der foregår ude på uddannelserne. I dialog med Dansklærerforeningen kunne man afklare hvilke behov der er og hvad der skulle til for at understøtte undervisningen. Man kunne evt få nogle repræsentanter fra Dansklærerforeningen til at se kritisk på sitet og spørge, hvad der skulle til for at de skulle anbefale det som det primære sted for eleverne at søge information.

6. Økonomistatus
Hvis nogle biblioteker vælger at melde sig ud pga kontingentstigning er der en reservekapital, idet den fulde dækning af redaktionens arbejdstimer først træder i kraft fra årsskiftet. Til kontingentopkrævningen i juni vedlægges et følgebrev med forklaring på, hvad der sker i forhold til redaktionen og omlægningen af økonomi. Der er kommet en enkelt udmelding som reaktion på stigende kontingent.

7. Evt.
Forslag om i nogle tilfælde at bruge videokonferencesystem. CB udlåner pc-klienter og har virtuelt mødelokale, som man kan låne.

Lise sender Doodle ud om de næste to møder, der skal planlægges til efter sommerferien og i slutningen af året.

Udbud til redaktørpost skal sendes i løbet af  august, så der træffes beslutning på næste bestyrelsesmøde, og derefter meldes ud til bibliotekerne.