Referat fra bestyrelsesmøde d. 13.10.11

Oprettet: 30.05.2012 - 13:26

Referat
Bestyrelsesmøde i Litteratursiden
Torsdag den 13. oktober 2011 kl. 12.00-15.00

Deltagere: Kirsten Boelt, Sara Jørgensen, Catharina Nilsson, Bente Nielsen, Knud Schulz, Lise Vandborg, Jane Østgaard Sørensen (referent)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendtes

2. Formandsbeslutninger 
Ingen nye formandsbeslutninger. Intet nyt fra Arnold Busck vedr. magasinsamarbejde. LS skal måske overveje om det er en anden vej, der skal gås for at nå nye målgrupper.
 
3. Implementering af Litteratursidens strategi 2011-2012
Godt at få konkretiseret strategien og koblet tidsplan på.

Partnerskab med Bogforum:
Gensidig eksponering på web + LS laver omtaler for dem. Det er en mulighed at udvide samarbejdet næste år da Bogforum bl.a. vil satse mere på faglitteratur, hvilket vil passe godt med LS’s nye satsning på faglitteratur. Det er en mulighed at samarbejde om en litteraturpris, men i så fald skal der findes en sponsor, da LS ikke kan bruge penge til en pris, men fint at gå aktivt ind i arbejdet omkring en pris.

I forbindelse med fagbogsdelen er der andre faggrupper på ungdomsuddannelserne end Dansklærerforeningen, der kunne være interessante at samarbejde med.
Det er ikke kun forfatterarrangementer men også bogcafeer der skal tænkes ind i et samarbejde. Det kunne således både være udarbejdelse af materiale og streaming fra arrangementerne.

Arrangementer: LS involvering vil primært være interessant i forhold til de store internationale forfattere der er svære at få fat i. Arrangementer skal laves sammen med mange biblioteker og med biblioteker der er vant til at sidde med arrangementer. Det er vigtig at få fokus på konceptualisering. LS vil få erfaringer fra arbejdet med fagbogsdelen, men der skal en professionel udefra til at stå for koordineringen. Der skal eksperimenteres med at finde det rigtige niveau for arrangementer og det kunne evt. ske i samarbejde med forlagene. Dog skal LS på ingen måde dikteres af forlagene eller være et PR redskab for forlagene.

Ebøger: Enighed om at det på sigt vil være godt at få udlån af ebøger ind på sitet.
 
4. Organisationsændringer på kort og lang sigt
4.1: Hvis der skal udbydes redaktørposter skal det være til alle medlemsbibliotekerne.
Et problem ved at slå to store redaktørposter sammen kan være at få et bibliotek til at byde ind på en så stor post, da det vil betyde  mange timers egenfinansiering for biblioteket. Måske skal der tænkes i at hæve kontingentet så der kan tilbydes større kompensation fra LS til biblioteket.
Redaktørerne føler stort ejerskab for de områder de har siddet med i lang tid, men hvis LS skal professionaliseres og være starten på DDB så skal bibliotekarer kunne føle ejerskab selvom de ikke sidder med i redaktionen. Eftersom ingen ved hvad der sker med DDB vurderes det som for tidligt at reducere redaktionen på nuværende tidspunkt.
- Det besluttes at nedlægge interviews fra årsskiftet, da der er aftaler med Mediamovers og Gyldendal om videoer.
- Det besluttes at nedsætte timeantallet til analyser samt stille krav om at analyser/klassikere udelukkende skal knyttes til tema samt DR Romanklubber.
- Det besluttes desuden at temaredaktionen skal nedsættes i timetal da analyser fremover skal udgøre artiklerne.
Dette er tænkt som en overgangsmodel til LS er klar til øget professionalisering og til DDB. 
Det skal afklares hvorvidt det er teknisk muligt at lade forfatterne selv stå for opdateringer af portrætter. Derudover om denne ændring vil være en rationalisering eller kræve øget styring af en redaktør. 
- Det besluttes at forfatterportrætter nedsættes i timetal hvad angår driften, og at nogle af timerne går i stedet over i en pulje til udvikling af portrætterne.
Det er op til chefredaktøren at bedømme præcis hvor mange timer de enkelte sektioner skal have indtil 1. juli 2012.
I forbindelse med den kommende professionalisering skal der være flere betalte timer til redaktionsarbejdet, og der udregnes hvor meget kontingentet i så fald skal stige.
- Det besluttes at der på GF i 2012 skal gennemføres en strategisk diskussion af professionalisering af redaktionen. Herunder tages stilling til en evt. forhøjelse af kontingentet m.h.p. at dække en større del af redaktionsarbejdet.

5. Projekt om faglitteratur 
Projektplanen diskuteres. Tovholderfunktionen er udbudt. Det er en helt åben post. Denne person skal indgå i en redaktion sammen med chefredaktøren plus en tredje person der skal være sparringspartner. Denne tredje person skal have fingeren på pulsen og erfaring med faglitteratur. Må meget gerne være en person med et stort netværk fx en journalist fra et dagblad. Vedkommende skal ikke være dialogpartner for hele projektet, men blot sparringspartner. Skal ikke som udgangspunkt tilbydes honorar.
Projektplanen: Glimrende. God ide at tale med lektører for faglitteratur. Den største udfordring bliver arrangementerne ude på bibliotekerne. Det bliver vanskeligt at få internationale forfattere med i fatterturneerne. Mht. projektledelse skal man forsøge at betale sig fra det ved at finde koordinator evt udenfor biblioteksverdenen.

6.  Opsamling på målgruppeundersøgelse
Mundtligt oplæg af chefredaktøren om forslag til initiativer på baggrund af undersøgelsen
To prioriteringsområder: App og samarbejde med Dansklærerforeningen andre faggrupper på ungdomsuddannelserne (om faglitteratur) for at nå de unge brugere.

7.  Økonomistatus
Bestyrelsesformanden finder ud af hvad status er på økonomien, for bilagene giver ikke noget klart billede.

8.  Ansøgning til SBM om app til Litteratursiden
Det er naturligvis oplagt, men LS skal ikke lave app bare fordi alle taler app.
Det skal tænkes igennem og der skal være noget at komme efter. Der bliver ansøgt om at lave generel biblioteksapp, så kan LS app integreres ind i denne og kan den integreres med netlydbog og ebogs app? En app skal have skarp profil og et formål.
Kan man udvikle app der fremhæver en ting frem for noget andet, så det afhænger af interesse, hvad man ser.  Ville give øget værdi at man kan hente inspiration og bøger på farten.
- Det besluttes, at der ikke skal søges nu, da det er vigtigt at lave integration og samarbejde med ebøger og netlydbog. Hvis der kommer flere midler i puljen giver det desuden mening at vente til januar.

9. Evt. 
Efter megen diskussion i redaktionen er Vi anbefaler ændret til Vi anmelder.
Vigtigt at faglitteraturen bliver integreret del af sitet og ikke en underside.
Der skal afsættes en halv time på næste møde til at tale om bestyrelsesarbejdet. Knud uddeler artikel som skal læses til næste gang.