Referat fra betsyrelsesmøde d. 17.05.11

Oprettet: 30.05.2012 - 12:40

Referat af bestyrelsesmøde i Litteratursiden
Tirsdag den 17. maj 2011 kl. 12.00-15.00

Deltagere: Kirsten Boelt, Knud Schulz, Catharina Nilsson, Sys Sigurd, Bente Nielsen, Sara Jørgensen, Lise Vandborg, Jane Østgaard Sørensen (referent)

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendtes

2. Formandsbeslutninger  
Medarbejder ansat i løntilskud til 1. oktober

3. Implementering af Litteratursidens strategi 2011-2012
På GF blev der prioriteret punkter i strategien. Punkterne konkretiseres, men der bør være mere præcise tidspunkter på. Der skal laves en helt konkret tidsplan. Dette er ligeledes vigtigt i forhold til ansøgning til Styrelsen.

I forbindelse med samarbejdet med Mediamovers om at vise videoklip på LS skal der laves pressemeddelelser og nyhedsbrev til bibliotekerne. I nyhedsbrevet skal Mediamovers eksponeres og det skal fremhæves at bibliotekerne kan bruge videoerne i det fysiske rum.  Videoerne har kvalitet og dybde til at blive vist og er ikke bare reklame for forlag. Enighed om at Mediamovers ikke skal være medunderskrivere men naturligvis nævnes i pressemeddelelse. Skal synliggøres hvad bibliotekerne kan bruge samarbejdet til.
Mht til Mediamovers’ arrangementskalender er det tekniske på plads og bibliotekerne opfordres til at lægge arrangementer ind i kalenderen. Ingen tidshorisont for hvornår den er klar til at blive vist på sitet.
Mht. evt. samarbejde med Arnold Busck så får vi besked inden 1. juli om hvorvidt de vil fortsætte med at udgive magasin. De ser på resultat af brugerundersøgelse. jf. pkt. 6
Indgåelse af samarbejde omkring arrangementer mellem LS og bibliotekerne bliver spændende, men også en udfordring, da der planlægges i god tid i bibliotekerne. Det betyder at temaer mv skal meldes tidligt ud. Perspektiverne i samarbejdet er gode. LS skal kun involveres på konceptplan og markedsføring. Man kunne evt. trække større udenlandske forfattere til gennem et bredt samarbejde.

4. Redaktionens sammensætning 2. halvår 
Bestyrelsen besluttede at der først foretages ændringer i redaktionsgruppen pr. 1. januar 2012, og alle redaktører fortsætter på uændret timetal resten af 2011.

Omkring november skal der træffes beslutning om hvordan organisationen skal se ud fremover. En model er at en del af arbejdet med temaet kan lægges ud til de øvrige redaktioner, da det kan skabe større sammenhæng. Over en periode skal arbejdet koncentreres om færre personer.
Det blev foreslået, at man på et tidspunkt kunne samle en litteraturredaktion, der sammen står for formidling af litteratur og på den måde samle redaktionerne for de forskellige sites (Bibliotekerne på sporet, E-bogssite, Netlydbog m.fl.), men dette blev ikke diskuteret yderligere. 
Der skal laves et oplæg omkring redaktionen og hvordan sammensætningen kunne se ud efter 1. januar 2012. Det skal gøres klart hvordan strategien udmøntes på det her område og hvordan målet nås.
Der skal udarbejdes en konkret plan for kort og langsigtet strategi til næste bestyrelsesmøde.

5. Projekt om faglitteratur 
Baggrunden for punktet er kontakten til DR, der ønsker tættere diskussioner omkring faglitteratur. Tanken er en gang om måneden at diskutere det samme tema. DR samler det på alle deres kanaler (DR1, DR2, DRK, P1 osv). DR er interesseret i læseklubberne, såvel digitale som fysiske. Derudover kunne man tilknytte oplæsningsturneer, analyser etc.
Formål og mål er ikke kun at styrke samfundsdebatten, men det er også meget relevant for biblioteksopgaven. Blandt læsere og biblioteksbrugere er der stor interesse for faglitteraturen og den er på linie med skønlitteraturen.
Spørgsmålet er om det er LSs opgave at tage faglitteraturen ind. Nogle områder af faglitteraturen kan være relevant, mens andre er mindre relevante. Nødvendigt at vurdere om LS får nok udbytte til gengæld for arbejdet. Det vil være et stort arbejde at opbygge et nyt korps af anmeldere mv, så det kræver en del ressourcer. Der skal ligeledes foretages en meget skarp afgrænsning for hvilke bøger, der er relevante. LSs formål er at fremme læsning og læselyst, så det ville være oplagt og muligt at tage faglitteratur ind uden at det kræver ændringer i formålsparagrafferne. Et spørgsmål er, om der kan findes det samme engagement ude på bibliotekerne, når der skal arbejdes med faglitteratur.
En god ide at starte med den lille pakke sammen med DR så vi kan se hvordan det fungerer. Inddragelse af faglitteraturen er en god måde at nå nye brugergrupper. Man kunne argumentere for at det skal foregå på selvstændigt site, men godt at starte i et hjørne af LS og når DR inviterer til samarbejde om det her, bør vi gå med.
På idemøder i august skal der bl.a. arbejdes med spørgsmål som: Hvad vil det koste arbejdsmæssigt? Har det betydning for LSs brand? Hvad får vi ud af det?
Det kræver ressourcer fra Styrelsen ellers kan det ikke gennemføres. Kan nå at få bevilgning inden DR er klar og nå at få det med i halvårsprogrammerne for næste år. Styrelsen er positive.
 
Konklusion: Der inviteres til idemøder med bibliotekerne i august, derefter bestyrelsesmøde inden ansøgning til styrelsen.

6.  Samarbejde om magasin
Vigtigste punkt er hvor meget vi er villige til at give afkald på. Hvis bibliotekerne skal betale halvdelen af udgifterne skal de promoveres lige så meget som Arnold Busck. Busck vil sandsynligvis hellere samarbejde med LS og det brand end med bibliotekerne. Vigtigt at se på beslutningen på GF, for mange biblioteker er nok gået ind i det med en forståelse af branding og markedsføring af biblioteket. Hverken bibliotekerne eller LS skal sætte sig på det hele - skal være begge dele.  Vigtigt at fortsætte diskussionen og se et oplæg til en redaktionel profil inden der tages endeligt stilling til at indgå et samarbejde.
 
LS skal være tydelig i magasinet, men der skal stå bibliotek og bibliotekar rundt omkring i magasinet, så det er tydeligt at det kommer fra bibliotekerne. Der skal bruges cases fra bibliotekerne.

7.  Økonomistatus
Udsættes til næste møde. Ikke noget nyt på nuværende tidspunkt.
 
8.  Professionalisering af bestyrelsesarbejdet 
 Vigtigt at tage stilling til bestyrelsens arbejde f.eks. hvilke principper gælder, hvad drøfter man, hvad skal bestyrelsen beslutte, hvad overlades til chefredaktør osv. Man skal måske overveje at lade andre end biblioteksfolk sidde i bestyrelsen.
Diskussionen startes næste gang med udgangspunkt i artikel som Knud sender ud.

9. Evt. 
Næste bestyrelsesmøde midt september.
Tak for i dag.