Referat fra bestyrelsesmøde d. 07.02.11

Oprettet: 30.05.2012 - 12:01

Godkendt referat af bestyrelsesmøde i Litteratursiden
Mandag den 7. februar 2011 kl. 12.00-15.00

Hovedbiblioteket i Århus, Mødelokale 3 (kælderen)Til stede: Kirsten Boelt, Sara Jørgensen, Knud Schulz, Lise Vandborg, Jane Østgaard Sørensen
Afbud: Sys Sigurd, Catharina Nilsson, Bente Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendes

2. Formandsbeslutninger 
Ingen formandsbeslutninger

3. Generalforsamling 2011 herunder
a. Beretning 2010 – fokuspunkter?
b. Årsregnskab 2010
c. Litteratursidens strategi 2011-2012
d. Budgetoplæg til magasinsamarbejde
e. Indkomne forslag
f. Forslag til vedtægtsændring vedr. opsigelsesvarsel
g. Fastsættelse af kontingent
h. Forelæggelse og godkendelse af budget 2011
i. Valg af bestyrelse

A) Strategiprocessen, magasin, målgruppeanalyse, tekniske justeringer på sitet, synliggørelsen af brugerne, samarbejdet med DR (hvad samarbejdes der om og hvordan synliggør parterne hinanden), statistik (inkl. hvor kommer brugerne fra og hvilke sektioner benytter de mm), eksponeringen på Facebook/Twitter, partnerskaber (forhandling om fortsat udgivelse af blad), forfatterambassadører, bogmesser.

B) Overførsel af overskydende midler er godkendt af Styrelsen. Overskydende magasinmidler kan evt. bruges til at sammenbinde det fysiske og det digitale, samt til redesign af magasin mm. Næste trin af målgruppeanalysen er i gang og sættes på sitet snarest, mediepartneraftalen med DR er fortsat i gang og udvikles.

C) Det blev diskuteret, hvorvidt LS skal fokusere på nogle rum i modellen eller om LS skal bevæge sig rundt i alle fire rum. En mulighed er f.eks. at styrke inspiration og læring og lade de øvrige to rum udvikle sig i takt med behovet fra brugerne. Det kan blive for ufokuseret at skulle være i alle rummene. En anden model kunne være at styrke inspiration og møderum, mens det performative rum kan vente. Det afgørende er at skabe et sammenhængende litterært univers, hvilket også er god byggeklods til DDB. Der skal skabes helhed og tilgængelighed, så f.eks. e-bøger og lydbøger kan lånes direkte på sitet. En øget kobling af det fysiske og det digitale er ligeledes et vigtigt mål. LS skal således berige de fysiske aktiviteter i bibliotekerne mv, og ikke kun gøre LS synlig. Man kan f.eks. understøtte opstartsfasen af læseklubber ude på bibliotekerne, hvilket også kan skabe øget ejerskab for bibliotekerne.

Et andet spørgsmål der blev diskuteret er hvorvidt der skal gøres mere for at nå ikke-brugerne. Skal der iværksættes projekter mv, hvor vi forsøger at ramme nogle andre end kernebrugerne? Man kunne f.eks. forestille sig målrettede projekter for eksempelvis gymnasielever via samarbejde med Dansklærerforeningen. Der kunne også være andre oplagte grupper af ikke-brugere. Man kunne også forsøge at tænke LS ind i integrationsarbejde og dermed nå nogle helt andre grupper, ligesom der er mange bogcafeer rundt i landet der med fordel kunne bruge LS til at berige deres indhold. Det vigtige er at tænke LS ind i andre sammenhænge.

Det skal underbygges hvordan LS kan understøtte formidlingen i selvbetjenings-bibliotekerne, dvs. i de biblioteker hvor der ikke er personale og dermed formidling.

Det blev debatteret, hvorvidt Litteratursiden kunne omtale faglitteratur.  Det blev besluttet at der skal foretages en temadiskussion i bestyrelsen omkring inklusion af faglitteraturen – eller visse grene af den.

Det blev besluttet at målene i strategioplægget skal grupperes, og at der kunne indsættes en form for tidslinje i strategien, så der laves en prioritering af hvornår og hvordan de forskellige elementer realiseres. Oplægget indeholder mere end der kan realiseres, men det skal et strategioplæg også.

Følgende mål blev prioriteret højst af bestyrelsen:
a. Organisation
- Professionalisering af organisationen
- En styrkelse af bibliotekernes ejerskab
b. Udvikling af sitet
- Synliggørelse af brugernes indhold
- Større og mere sammenhængende indhold
- Lån af e-bøger og lydbøger på sitet.

Målet vedr. det performative rum tages ud af strategioplægget.

Strategioplægget skal justeres og sendes ud til bestyrelsen til kommentarer inden det sendes ud til GF.

D) Budgetoplægget for magasinet skal rettes til og opsættes mere overskueligt inden GF. Et samarbejde omkring fortsat udgivelse af magasinet vil betyde en udgift for det enkelte bibliotek. På GF skal der således træffes beslutning om hvorvidt der skal fortsættes (vil vi samarbejde), samt om betalingsmodel. Der skal først stemmes omkring betalingsmodel, så bibliotekerne ved, hvad de kan forvente, inden der skal tages stilling til, hvorvidt der skal arbejdes på fortsat udgivelse af magasin. GF har mulighed for at sige nej til fortsat magasinarbejde.

Budgetoplægget sendes ud til bestyrelsen til kommentarer inden GF. Antal eksemplarer pr bibliotek skal tilføjes oplægget, ligesom betalingsmodel skal udfoldes.

E) Ingen forslag til andre punkter

F) Det blev diskuteret hvorvidt der skal ændres i vedtægterne så medlemmerne ikke kan melde sig ud med kun tre måneders varsel. Et længere opsigelsesvarsel vil give bedre tid og muligheder for at ændre foreningens indsatsområder.   Det blev besluttet at arbejde for en model, hvor medlemmerne kan melde sig ud pr 31.12 med et halvt års varsel. Dette kræver vedtægtsændring. Sættes til afstemning på GF.

G) Kontingentet for det eksisterende produkt skal bevares på samme niveau. Magasinet er en tillægsudgift som der skal stemmes om.

H) Kun små justeringer på budgettet. Der er budgetteret med at bruge 140.000 mere end der kommer ind, men det er overskuddet fra sidste år der bruges. På sigt kan der naturligvis ikke budgetteres med overskud.

I)  Knud fremlægger beretningen på GF. Sara genopstiller og fremlægger dele af strategien. Knud, Sara og Sys fordeler hvem der fremlægger hvilke elementer af strategien.
Efter oplæggene skal medlemmerne på GF diskutere strategien i grupper. Forslag til diskussionspunkter:
• hvordan styrkes bibliotekernes ejerskab for sitet?
• hvilke af de 4 rum skal Litteratursiden især prioritere at være i?
• hvordan skal der prioriteres i strategien?

 7) Evt
Intet