Referat fra bestyrelsesmøde 20.01.10

Oprettet: 30.05.2012 - 09:55

Møde i Litteratursiden
Onsdag d. 20. januar 2010 kl. 11.30-15.00

Hovedbiblioteket i Århus, 1. sal, Knuds kontor
Mødet starter med frokost

Forud for dagsordenen godkendtes referatet fra sidste møde med følgende bemærkninger.
Knud efterlyste en opstramning af forfatterportrætter. Der arbejdes på det.
Der ventes på en samarbejdsaftale med RE.
Referatets næstsidste punkt skal skrives ind i 2010-strategien.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt uden bemærkninger

2. Formandsbeslutninger 
Ingen særlige beslutninger

3. Opfølgning på møder m.m. 
Siden sidst:
- Vellykket Bogforum. Bl.a. takket være Litteratursider.
- Ved at være færdig med RE, der er i gang med sidste opgradering af moduler
- God stemning i redaktionsgruppen
- Stadig ting, som skal rettes. Problemer m. forfatterportrætter.
- Der er endnu problemer med at trække bogposter fra bibliotek.dk. Dette priori-teres i udviklingsarbejdet
- Der skal tryk på opsamlingsarbejde i lø-bet af feb., så sitet fungerer fra marts.

Inden GF samles op på samarbejdet med DR.

4. Orientering om lanceringen af magasinet Litteratursider samt reaktioner og evaluering.
Evaluering af Læserprisen

Litteratursider:
- Litteratursider lanceret på Bogmessen. Gode tilbagemeldinger (bl.a. fra biblioteker - godt med noget fysisk at give til folk.)
- Temaet for næste nummer bliver e-bøger, som er aktuelt.
- Henrik Føhns fra DRs Harddisken bliver gæsteredaktør.
- Vermø tror, de kan sælge flere annoncer i det næste nummer.
- Det største problem var distribution til bibliotekerne. Mange bib. ventede længe på at få nogle udgaver af Litteratursider. Vi ser på, hvordan det kan gøres mere effektivt fremover
- Mulighed for syndikeret markedsføring?
- Vermø er kommet med et tilbud på distribution til gymnasier. Dette kræver tryk af flere magasiner
- Nødvendigt med en forretningsplan for Litteratursider 10/11.

Generel diskussion om boghandlerens død, supermarkeder, e-handel, medfinansiering fra detailhandelen, distribution til gymnasier, samarbejde med Dansklærerforeningen.

Besluttes igen at distribuere til kulturpolitikere.

Læserprisen:
- Vinderen blev naturligvis glad, men 20.000 er mange penge.

Enighed om, at prisen muligvis bliver mindre næste gang, hvis den er egenfinansieret.
Et samarbejde med aktør fra bladbranchen eller andre blev diskuteret.

5. Fremadrettet strategidiskussion

- Vi venter stadig på datoen for et seminar. (Seminar bliver 8. april)

Forslag til ændringer i strategi- og handlings-plan:
”Ændring i litteratursidens organisation” skal på som pind. Samarbejdspartnerne skal med i be-styrelsen, hvis de financierer sitet.

Hvis vi skal under markedsvilkår, vil det smitte af på sitets indhold. Størstedelen af finansierin-gen skal være på vilkår der gør, at vi stille og roligt kan udvikle os.

Mulighederne for privat støtte er mindsket.

Det strategiske samarbejde skal være øget markedsføringsværdi, hvis ikke vi er selvfinansieret. Supermarkeder kunne være en mulighed.

”Magasinet Litteratursider” - markedsføringskanalerne skal uddybes. Hvordan når vi nogle flere målgrupper?
Strategi- og handlingsplanen sendes ud til gen-nemsyn efter bestyrelsesmødet.

”Litteraturgalleriet” det undersøges om der kan laves eget design.

Tilføjes et punkt 5 til strategi- og handlingsplanen om den langsigtede IT udvikling. Hvordan vil litteratursiden kunne understøtte biblioteket den dag forretningsmodellen i højere grad bliver digital?
Vi skal understøtte open source frem for at udvikle i en national IT-strategi. Det er nødvendigt at indstille sig på det lange seje træk.
Punkt 5 kunne hedde Litteratursidens langsigtede strategi. Det univers, der knytter bibliotekernes formidling om skønlitteratur sammen.

Ingen kommentarer til markedsføringsplanen.

6. Evaluering af redaktionens indsats med perspektiv for 2010

- I stedet for tilsagn hele året, et tilsagn frem til sommer. Da vi ikke har bevilling for 11, og derfor skal bruge anden halvdel af 10 på at lave evt. ændringer.
- Beslutning om at nedlægge brugerredaktøren da der ikke kan måles effekt og der er skåret i budgettet.
- timerne i Roskilde afstemmes i overensstemmelse med deres eget forslag.

7.  Generalforsamling 2010 herunder
a. beretning –fokuspunkter?
b. årsregnskab 2009
c. indkomne forslag
d. fastsættelse af kontingent
e. forelæggelse og godkendelse af budget 2010
f. valg af bestyrelse
g. fagligt arrangement - har I idéer?

Generalforsamlingen er i Vejle 18. marts.
Lone Knakkergaard skal spørges, om hun vil være ordstyrer.

Fokuspunkter til beretningen:
- Et år, hvor vi har arbejdet sitet over fra gammelt site til nyt.
- Redaktionsgruppe fungerer godt.
- LS er en succes. Fx bladet. At LS er ble-vet et politisk initiativ.
- Redaktionen har båret overgangen flot, og de er kommet igennem og fungerer rigtig godt.

Regnskab drift:
Der har været højere lønudgift til redaktørerne end forventet. Det skyldes en fejl i budgetlægningsgrundlaget.
Mange penge sat af til teknisk assistent til efterjustering på sitet. Besparet vha redaktionsmedarbejder i løntilskud.
Formidling og PR: 135.000 til overs.
180.000 i alt til pr på det nye site.
Mere brugt til møder og rejse, samt drift af sitet end beregnet.
I alt har vi 160.000 i driftsoverskud.
Regnskabet godkendes

Regnskab udvikling:
Første nummer af LSider er en smule billigere end beregnet pg.a. billigst mulige distribution.

Udviklingen af sitet går i nul med sidste rate til Johansen.
125.000 i overskud.
Samlet set er det okay.

Driftsbudget:
De facto bliver driften til sitet cirka halveret.

Bestyrelsen er enig om at foreslå kontingentstigning på 1.000 kr.

Bestyrelsen fordeler opgaver i forhold til fremlæggelse på GF

Ideer til det faglige arrangement efterspurgtes. Efterfølgende er der lavet aftale med Lars Konzack forfatter til bogen Netgeneration og Nørdkultur.

Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille til bestyrelsen. Catharina genopstiller også.

8. Eventuelt