Referat af bestyrelsesmøde

Oprettet: 19.05.2009 - 14:41

Bestyrelsesmøde på Litteratursiden
22. august 2008, Hovedbiblioteket i Århus
Deltagere:
 Knud Schulz, bestyrelsesformand, Hovedbiblioteket i Århus
 Sara Jørgensen, bestyrelsesmedlem, Herning Bibliotekerne
 Bente Nielsen, bestyrelsesmedlem, Guldborgsund Bibliotekerne
 Sys Sigurd, bestyrelsesmedlem, Hillerød Bibliotek
 Kirsten Boelt, bestyrelsesmedlem, Aalborg Bibliotek
 Lise Vandborg, chefredaktør, Litteratursiden.dk
 Jacob Hartmann Sørensen, redaktionsmedarbejder, Litteratursiden.dk

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.

Formandsbeslutninger (orienteringspunkt)
Ansættelse af ny midlertidig redaktionsmedarbejder fra 15. september.

Opfølgning på referater, redaktionsmøder m.m.
Bestyrelsen orienteres om Litteratursidens nye ambassadør, Helle Helle, samt om Litteratursidens program og annoncer i forbindelse med bogmessen i København.

Orientering om arbejdet med Litteratursiden 2.0 og redaktionens sammensætning
Bestyrelsen orienteres om arbejdet med den nye version af Litteratursiden. Herunder præsentation af grafiske oplæg til de nye design samt oplæg til ny struktur på siden. Debat om Litteratursidens målgruppe og genkendelighed.
Der var enighed om, at dialogen om den fremtidige redaktionssammensætning bør fortsætte og konkretiseres, når der er større klarhed over sektionsopdelingen på siden m.m. Det besluttes, at redaktionen på Litteratursiden 2.0 bliver et centralt tema på såvel næste redaktionsmøde som næste bestyrelsesmøde.
Idéer til udviklingsansøgningen for 2009-2010 til Styrelsen for Bibliotek og Medier
Bilag: Idéer til udviklingsansøgning og Netbibliotekernes strategi
Debat og oplæg ud fra bilag omkring idéer til udviklingsansøgning for Litteratursiden 2009-2010. Efter de seneste måneders dialog med DR lægges op til, at samarbejdet med DR intensiveres. Fokus i ansøgningen ligger på to punkter:
1. Samarbejde mellem Litteratursiden og Danmarks Radio øges for at styrke brugen af såvel lyd som billeder i formidlingen af litteratur på Litteratursiden. På sigt bør dette samarbejde udmønte sig i oprettelsen af en attraktiv litterær net-tv/radio-platform knyttet til Litteratursidens øvrige funktionaliteter og muligheder. Det besluttes, at Litteratursiden bør søge støtte til koordineringen og udviklingen af dette samarbejde i 2009 og 2010.
2. Bestyrelsen beslutter, at arbejde mod at styrke synergieffekterne mellem det fysiske og det virtuelle bibliotek ved lancere en trykt magasinudgave af Litteratursiden.dk. Ambitionsniveau, finansiering og redaktionel arbejdsbyrde afklares ved at kontakte relevante eksterne aktører. Bestyrelsen beslutter at søge midler til at starte projektet samt til udgivelse af en-to magasiner i løbet af året.
Et oplæg til ansøgningen, herunder detaljeret budget, udarbejdes og sendes til bestyrelsen med henblik på at få den kvalificeret og godkendt.
Derudover tages kontakt til netlydbog.dk med henblik på at gøre det muligt for Litteratursidens brugere at gøre netlydbøger tilgængelige via Litteratursiden. Desuden kontaktes mejerier med henblik på at øge synligheden af Litteratursiden i forbindelse med eksponering på mælkekartoner m.m. Disse samt øvrige tiltag og idéer forventes finansieret og videreudviklet internt eller bilateralt med relevante samarbejdspartnere.

Økonomistatus
Bilag: Forventet regnskab 2008
Orientering om effekten af udviklingen af den nye side for regnskabet. Herunder såvel redaktions- og bidragsyderoplæring, samt den tekniske udvikling. Der udarbejdes et nyt regnskab for 2008 i starten af september, som vil være tættere på det endelige regnskabsresultat.
Eventuelt
Næste møde afholdes d. 24-10-08, kl. 12.00 -15.00 på Hovedbiblioteket i Århus.