Referat fra bestyrelsesmøde

Oprettet: 19.05.2009 - 14:33

Bestyrelsesmøde i Litteratursiden
Tirsdag den 24. juni 2008 kl.12.15-16.00
Hovedbiblioteket i Århus, lokale B.

Deltagere: Sara Jørgensen (SJ), Bente Nielsen (BN), Catharina Nilsson (CN), Kirsten Boelt (KB), Knud Schulz (KS), Sys Sigurd, chefredaktør Lise Vandborg (LV), referent Jacob Sørensen (JS)

Aftale om kommende møder:
Næste bestyrelsesmøde omkring d. 20. august 2008 inden konferencen om strategi for netbiblioteker (25. august). Det vurderes herefter, hvorvidt der skal afholdes endnu et møde i forlængelse af konferencen eller eventuelt d. 3. september, inden fristen for søgning af midler hos Styrelsen for Biblioteker og Medier (BS) d. 10. september.

Generalforsamling: Inden d. 31. marts 2009.

1. Godkendelse af dagsorden
Det noteres, at det modtagne tilbud på at udvikle Litteratursiden 2.0 bør behandles fortroligt. Ligeledes gælder diverse øvrige oplæg.

Dagsorden godkendes.

2. Formandsbeslutninger
Ansættelse af studentermedhjælper JS. Kort introduktion til JS’s baggrund og daglige arbejde.

3. Opfølgning på referater, redaktionsmøder, koordinationsgruppen for netbiblioteker m.m.
Orientering om det nye samarbejde med hhv. Overgrunden og Bogbidder.
Redaktionsgruppearbejdet er for tiden meget fokuseret på den nye side, og ikke mindst den strukturelle opbygning heraf.
Det bemærkes, at der er truffet beslutning om at se bort fra en fælles teknisk platform for netbibliotekerne. Litteratursiden har derfor grønt lys til at arbejde selvstændigt videre med udvikling af den nye side.

4. Etablering af Litteratursiden 2.0
I det modtagne tilbud findes nogle faciliteter og funktionaliteter, som er mindre relevante for Litteratursiden.

Aktivitetskalenderen bør af hensyn til drift være i stand til automatisk at trække fra relevante eksterne kilder.
 
Debat om indholdet i LitLab. I praksis kunne LitLab give brugerne mulighed for selv at eksperimentere med såvel udseende, indhold og funktionaliteter ved etablering af et konstant betaområde, enten med udgangspunkt i Drupals API eller med etablering af ny platform.

Afklaring af meningen med ”Relateret indhold”, ”Tagging” og ”Søgning incl. lister”. Det bemærkes, at tagging i sig selv ikke er relevant for Litteratursiden uden enten visuel kobling til øvrige tags, eller hvis disse tags går direkte ind i systemet og er med til at generere ”Indhold der ligner” og forbedre søgninger på siden.

RSS-publicering og RSS-parcing skal koordineres med InfoGalleri ift. deres specifikke krav. Litteratursiden skal være i stand til at kommunikere ind og ud fra distributionsdatabasen.

Templates bør indeholde velfungerende CSS, så man kan flytte elementer fra et sted til et andet, uden at skal ændre på eksisterende templates eller selv oprette nye.

Udover bruger-usabilitytests bør der laves tilsvarende for tests redaktørerne, som sidder med det daglige arbejde.

Det afklares, hvorvidt vores IT-folk vil være i stand til at benytte sig af videreudvikling af moduler m.m. til Drupal (.php-kodesprog).

I forbindelse med lanceringen af den nye side, gøres samtlige biblioteker opmærksom på muligheden for at være medlem af Litteratursiden.

Mht. tidsplanen i tilbuddet bør opmærksomheden rettes mod, om det gamle indhold passer ind i de nye templates. Erfaringer fra Frederiksberg viser, at dette ikke er en selvfølge. Det bør absolut undgås at skulle rette på samtlige sider – heller ikke selvom det bare er små detaljer på hver enkelt side.

Bestyrelsen giver grønt lys til, at redaktionen træffer beslutning om, hvorvidt data kan slettes/kasseres ifm. konvertering.

Målet og deadline for lanceringen af den nye side fastsættes til omkring 1. januar 2009.

Bestyrelsen vedtager at følge indstillingerne fra bilagene vedrørende økonomi.

5. Økonomistatus
Bestyrelsen tilstræber at fortælle redaktionsbibliotekerne omkring, hvad de kan forvente sig af midler til efteråret.

Redaktørerne på bloggen har aftalt med chefredaktøren, at arbejdstiden hermed reduceres fra 9 til 7 timer ugentligt.

Det vedtages, at siden året ud kører videre med uændret fordeling og anvendelse af timer med undtagelse af blogredaktionen.

6. Justering af strategi- og aktivitetsplan 2008
Mundtlig orientering omkring den justerede strategi- og aktivitetsplan. Bestyrelsen godkender den til publicering.

7. Redaktionen på Litteratursiden 2.0
Debat om redaktionens rolle på Litteratursiden 2.0. Overordnet set bør ejerskabet og redaktionens funktion som arbejdsgruppe styrkes på den nye side. Det anses for ønskeligt at styrke de IT-faglige kompetencer i redaktionsgruppen.

På redaktionsmødet d. 26. juni 2008 nedsættes konkrete arbejdsgrupper til idéudvikling af de nye tiltag på siden.

Der er enighed i bestyrelsen om redaktionens rolle på den nye side.

8. Forespørgsel fra Horsens Bibliotek vedr. videoklip
Praksis har været, at vi betaler for den koordinerende side af arbejdet, og ikke på produktionen. De opgaver, der findes ifm. med videoklippene, ligger i høj grad i krydsfeltet herimellem.

Bestyrelsen beslutter for budgetåret 2008 at tilbyde 40 timer ekstra til videoklippene. Derudover opbakning til optagelse af videoklippene i Horsens.

9. Koordinering af DR Romanklub – opdrag fra Biblioteksstyrelsen
Såfremt Litteratursiden kan indgå som samarbejdspartner på fornuftig vis, er det meget attraktivt. Bestyrelsen beslutter at afvente og se, hvad der mere konkret ligger i opgaven.

10. Eventuelt:
Litteratursiden er kommet på facebook. Der dags dato 277 medlemmer. Der udsendes PR fra Litteratursiden på denne vis, og det foregår under hensynstagen til copyrights m.m.