Redaktionel linie - overordnet

Oprettet: 15.03.2007 - 19:06


Den overordnede redaktionelle linie for Litteratursiden
 
Litteratursidens formål:
at drive og udvikle en inspirerende, engagerende og interaktiv hjemmeside om skønlitteratur
at være et netmagasin præget af bredde, dybde og kvalitet  - overblik og indblik
at være en uudtømmelig inspirationskilde for læsning
at oplyse om nye og gamle stemmer i litteraturens univers på en lettilgængelig måde og invitere på litterære opdagelsesrejser, der rummer både fordybelse og oplevelser
at samle og formidle bibliotekernes litteraturressourcer på Internettet
at give brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden om litteratur på hjemmesiden
 
Litteratursidens kommunikationsprofil
Litteratursiden skal tilstræbe den bredde, som kendetegner bibliotekernes formidling og dermed omtale såvel den populære som den smalle bog. Via de forskellige menupunkter skal siden både appellere til lystlæseren og den studerende.
 
Litteratursidens nyhedsprofil
Ud at give overblik over litterære nyheder på forsiden, er det menupunktet ”Vi anbefaler”, som giver indblik i aktuelle bogudgivelser. Bøgerne anbefales senest en måned efter udgivelsesdatoen. 

Fra 2007:  De vigtigste danske udgivelser anbefales inden en uge efter udgivelsen, mens nogle af de mindre vigtige udgivelser kan anbefales op til to måneder efter udgivelsen.
 
Litteratursidens redaktionelle linje er styret af følgende kvaliteter

Personlig
Den personlige formidling er Litteratursidens vigtigste kendetegn. Ikke mindst i ”Vi anbefaler” betoner bibliotekaren sin personlige oplevelse af bogen. Desuden giver tilbudet ”Læs andre anbefalinger af anbefaleren” brugeren identifikationsmuligheder og styrker sidens personlige formidling. Bloggen, hvor redaktørerne sætter deres egen mening i spil og lægger op til debat med brugerne om forskellige emner i litteraturens verden, er også et udtryk for den personlige formidling. De mange forskellige læseklubber og muligheden for at spørge en bibliotekar og en ekspert pr. mail er udtryk for en målretning mod brugernes individuelle behov.
 
Oplysende
Brugeren oplyses om en række facetter fra litteraturens verden fra daglig orientering i nyhedssektionen over analyser af nyere bøger til ca. 600 forfatterportrætter med bibliografi og andre faktaoplysninger. Desuden oplyser siden om foreningen Litteratursiden, herunder om foreningens vedtægter, aktivitetsplaner og mødereferater m.m. Derudover giver de forskellige spørgetjenester på siden mulighed for at få oplysninger leveret pr. mail.
 
Oplevelse
Litteratursiden leverer en personlig og dynamisk formidling, båret af både indsigt og oplevelse. Flere sektioner, bl.a. Quizzer” indeholder stof som overrasker og appellerer til sanserne - og ”Videoklip” giver brugerne mulighed for at møde forfatterne med flere sanser.
 
Udfordrende
Gennem især læseklubberne, quizzerne og bloggen udfordres brugeren og opfordres til selv at være aktiv på siden.  
 
Genkendelig
I flere menupunkter appellerer Litteratursiden til genkendelighed hos brugeren ved at omtale velkendte forfattere/emner. Især ”Litteraturlister” og ”Noget der ligner lister”, der er bygget op omkring et genkendeligt forfatternavn eller titel, appellerer til genkendelighed og overskuelighed.
 
Reflekterende:
Litteratursiden skal give brugerne en nuanceret dækning af litteraturen gennem litteraturanalyser- og historie, forfattterinterviews og reportager mm. Netmagasinet kombinerer via de forskellige menupunkter det oplysende og oversigtsmæssige med det analytiske og nuancerede. Især i ”Litteraturanalyser” og ”Tema” er den reflekterende dimension fremtrædende.
 
Engagerende
Litteratursiden fortæller engageret om litteraturen og appellerer til både inspiration og fordybelse, så brugerne kan mærke at redaktionen er fagligt funderet og brænder for bøger.
 
Nærvær
Den personlige tone i bibliotekarernes anbefalinger m.m. skal gøre siden vedkommende og empatisk. Desuden er både ”Noget der ligner”, ”Litteraturlister” og de forskellige spørgetjenester udtryk for, at sidens redaktion og producenter lever sig ind i brugerens behov. De nye interaktive tiltag vil styrker nærværet, da brugerne selv kan producere til siden.
Litteratursiden er uafhængig af partipolitiske interesser, men redaktørerne må gerne i f.eks. bloggen berøre litteraturpolitiske emner, blot skal indlægget underskrives med eget navn.
 
Udgivelsesfrekvens for de enkelte sektioner på Litteratursiden:
 
·        Nyheder: Opdateres dagligt
·        Blog: Opdateres dagligt
·        Tema: Et nyt tema pr. måned.
·        Quizzer: En ny quiz hver måned i relation til det nye tema
·        Anbefalinger: Fem - ti ugentlige anbefalinger
·        Litteraturlister: En ny liste pr. måned
·        Noget der ligner. En ny liste pr. måned
·        Forfattere: Et nyt portræt pr. måned
·        Litteraturanalyser
Pletskud: Der udarbejdes to fyldige værkbeskrivelser pr. måned
Klassikerguide: 1-2 nye guides pr. måned
·        Artikler: To nye artikler hver 14. dag,
·        Videoklip: 1 forfatterinterview hver 14. dag
·        Eksperter: Målet er fem nye eksperter i 2007
·        Spørg din bibliotekar: Der svares inden for to hverdage.
·        Spørg litteratursiden: Der svares inden for to hverdage

Nyhedsbrev: Udsendes hver 14. dag, som hovedregel den 1. og 15. i hver måned
 
Organisering
Litteratursiden drives af Foreningen Litteratursiden. Alle folkebiblioteker opfordres til at melde sig ind i foreningen. Der er produktionskrav for medlemmerne. Pr. 5. januar er 60 biblioteker med i foreningen.

På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse. Bestyrelsen består pr. 28. marts 2006 af:
o   Chef for Hovedbiblioteket, Knud Schulz, Århus Kommunes Biblioteker, stadsbibliotekar Morten Fogh, Herning Centralbibliotek, udviklingschef Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek, biblioteksleder Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek samt souschef Hella Hostrup, Esbjerg Bibliotek. Vicebibliotekschef Else Goul, Vejle Bibliotek, er udpeget som suppleant.
Foreningens bestyrelse genvalgte i marts 2006 Knud Schulz som formand og ÅKB som administrerende bibliotek.
 
Redaktion
Litteratursidens redaktion består af chefredaktøren og redaktørerne for de enkelte sektioner samt en redaktionsmedarbejder
Den løbende produktion af indhold varetages af bibliotekarer, studerende m.fl. over hele landet under ledelse af de enkelte redaktører
Produktionen følger produktionsplanen, som ligger på Litteratursidens extranet
For at sikre at alle overholder Litteratursidens redaktionelle linie, får alle nye bidragsydere tilsendt vejledninger på deres område
Der afholdes redaktionsmøder efter behov, dog mindst en gang i kvartalet. Der er mødepligt for alle redaktører. Chefredaktøren leder møderne.     
En gang om året holdes et fællesmøde mellem Litteratursidens redaktion og bestyrelse
En gang om året afholdes en temadag for alle bidragsydere
 
Det er chefredaktørens ansvar
at gennemføre den af generalforsamlingen vedtagne handlingsplan og strategi samt samarbejdsaftalerne mellem de deltagende biblioteker og foreningen
at sikre at Litteratursiden drives i overensstemmelse med dens formål
at lede det redaktionelle arbejde
at sikre integration af nye biblioteker og samarbejde med bibliotekssektoren
at sikre en løbende udvikling af siden, herunder etablere netværk og samarbejdsaftaler med forskellige kulturaktører/kommercielle partnere
at skaffe sponsorer
at markedsføre siden og være sidens talsmand i offentligheden
at sikre den daglige opdatering af forsiden – i samarbejde med redaktionsmedarbejder
Chefredaktøren er forpligtiget til at ændre i det redaktionelle materiale, hvis det ikke lever op til Litteratursidens redaktionelle linie
 
Det er redaktørernes ansvar
at koordinere og styre den løbende produktion i overensstemmelse med produktionsplanen
at sikre at udgivelsesfrekvensen for de enkelte sektioner af Litteratursiden overholdes
at sikre at producenterne opdaterer indholdet på siderne løbende
at sikre at ophavsrettigheder, markedsføringslovgivningen og anden relevant lovgivning ikke krænkes på de enkelte sektioner
at varetage kontakten til leverandører og samarbejdspartnere, herunder coaching af nye producenter
at være åbne og innovative i redaktionens arbejde med at udvikle de enkelte sektioner.