Generalforsamling 13. marts 2008

Oprettet: 10.04.2008 - 18:06


REFERAT
Generalforsamling i foreningen Litteratursiden
Torsdag d. 13. marts 2008
Hovedbiblioteket i Århus

Deltagere:
Knud Schulz, formand, Borgerservice og biblioteker i Århus
Lars Bornæs, Viborg Bibliotekerne
Hella Hostrup, Esbjerg Kommunes Biblioteker
Mogens Vestergaard, Roskilde bibliotekerne
Kirsten Boelt, Aalborg Bibliotekerne
Bente Jensen, Guldborgsundbibliotekerne
Catharina Nilsson, Roskilde bibliotekerne
Karen-Margrethe Revsbæk, Roskilde bibliotekerne
Bodil Bødker, Aalborg Bibliotekerne
Morten Fogh, Herning Bibliotekerne
Kim Rømer Krogh, HvidovreBibliotekerne
Bent Birk Kristensen, Struer Bibliotek
Annette Öhrström, Silkeborg Bibliotekerne
Kirsten Bennekou, Hillerød Bibliotekerne
Susanne Bogh, Kolding Bibliotek
Susanne Gilling, Risskov Bibliotek
Marit Haugaard, Borgerservice og biblioteker i Århus
Anny Skov Madsen, Vejle Bibliotekerne
Joan Høeg, Vejle Bibliotekerne
Else Marie Grand, Horsens Bibliotek
Nina Wegner, Horsens Bibliotek
Gitte Fangel, Viborg Bibliotekerne, dirigent
Lise Vandborg, Chefredaktør, Litteratursiden

1. Valg af dirigent
Gitte Fangel, Viborg Bibliotekerne, blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Knud Schulz
Knud Schulz orienterede med udgangspunkt i den skriftlige beretning og fremhævede, at 77 folkebiblioteker nu er medlemmer af foreningen. Han pointerede at bestyrelsen i det forgangne år har haft fokus på at realisere strategien og bringe Litteratursiden ud af det dødvande, som de sidste to år har været en konsekvens af de uafklarede forhold omkring netbibliotekerne. Denne mere eller mindre stilstand i to år viser, at der er behov for at få længere tilskudsperioder end et år.
I årets løb er der lagt en strategi for udvikling af siden, så der fortsat er en kerne, som produceres af biblioteksprofessionelle. Denne kerne suppleres i stigende omfang af brugerne og andre professionelle, forklarede formanden. Derfor vil Litteratursiden i år etablere en ny teknisk platform, som bedre kan understøtte denne udvikling. Der er søgt midler hos Biblioteksstyrelsen, og der er tilkendegivelser om at der både bliver tilskud til drift og udvikling. Knud Schulz understregede, at arbejdet i 2008 derfor i stor udstrækning vil have fokus på udvikling og etablering af en platform, overførsel af eksisterende data og udbygning af kompetencerne, så platformen kan udnyttes.
Knud Schulz takkede bestyrelse, producenter, redaktionsgruppe og chefredaktør for en flot indsats, der også har ført til mange omtaler i medierne. Han rettede en særlig tak til Gitte Fangel, som var barselsvikar for chefredaktøren fra 1. maj 2007. 
Forsamlingen bidrog med stor ros til Litteratursiden, herunder blev der rettet en særlig tak til Borgerservice og Biblioteker i Århus for at være værtsbibliotek for siden. Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2007 ved formand Knud Schulz
Regnskabet blev forelagt af Knud Schulz, som understregede, at revisor igen i år ikke havde forbehold. Regnskabet blev godkendt.

4. Litteratursidens strategi- og handlingsplan 2008 ved Kirsten Boelt
Kirsten Boelt orienterede med udgangspunkt i bilaget, og hun fremhævede arbejdet med færdiggørelse af kravspecifikation og udvikling af den nye platform samt ønsket om et endnu tættere samarbejde med eksterne aktører. Desuden pointerede hun at samtalen om litteratur skal øges på siden, og at brugernes aktive deltagelse på siden i det hele taget skal styrkes bl.a. gennem et såkaldt Lit Lab, et experimentarium, hvor Litteratursiden i samarbejde med andre litterære aktører undersøger nye måder at formidle litteratur på.
Der var bred opbakning til planen i forsamlingen. Flere nævnte, at det desuden fortsat er vigtigt at prioritere og udvikle samarbejdet med dk4 om forfatterinterviews. Endelig tilføjede Knud Schulz det nye samarbejde med DR1, hvor chefredaktør Lise Vandborg er tilknyttet som litteraturekspert i et nyt tv-program, der således bringer masser af omtale af Litteratursiden. Planen blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsendt et forslag vedrørende justering af vedtægter i forhold til medlemskriterier, da en række folkebibliotekers medlemskab i dag er uden aftale om produktion. Vedtægterne foreslået ændret således, at de kan rumme dette behov.  Der blev fra forsamlingen foreslået to mindre ændringer i forslaget, hvorefter bestyrelsen trak det gamle forslag til fordel for det nye. Forsamlingen godkendte herefter det nye forslag om en vedtægtsændring, jf. bilag 1:

Stk. 3. Som medlemmer med stemmeret kan optages alle biblioteker, der gennem løbende produktion til Litteratursiden deltager i arbejdet. Disse medlemmer betegnes som medlemsbiblioteker.

Stk. 3.a
Som medlemmer med stemmeret kan ligeledes optages biblioteker, der indgår en aftale med bestyrelsen om i en periode ikke at producere til siden. Disse medlemmer betegnes som medlemsbiblioteker.

6. Fastsættelse af kontingent for 2008
Bestyrelsen havde foreslået at kontingentet skulle ændres til :
 Producerende medlemmer: 2000,-
 Ikke-producerende medlemmer: 3000,-
Bestyrelsens forslag til ændring af kontingent blev vedtaget.

7. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2008 ved formand Knud Schulz
Orientering ved Knud Schulz med udgangspunkt i bilag. Som en konsekvens af beslutningen om forhøjelse af kontingent blev posten med kontingentindtægter forhøjet til 150.000 kr.

8. Valg af bestyrelse
Der skulle vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år
Valgt blev:
• Kirsten Boelt, Aalborg Bibliotekerne
• Bente Nielsen, Guldborgsundbibliotekerne
• Catharina Nilsson, Roskilde bibliotekerne
• Sys Sigurd,  Hillerød Bibliotek (suppleant)

9. Eventuelt
Intet.