Generalforsamling 21.03.07

Oprettet: 03.05.2007 - 18:06


REFERAT
Generalforsamling i foreningen Litteratursiden
Onsdag d. 21. marts 2007
Vejle Bibliotek, Salen

Deltagere:
Britta Bitsch, Odder Bibliotek
Bente Nielsen, Frederiksberg Hovedbibliotek
Gitte V. Lassen, Holstebro Bibliotek
Else Marie Grand, Horsens Bibliotek
Nina Wegner, Horsens Bibliotek
Sara Jørgensen, Herning Bibliotekerne
Morten Fogh, Herning Bibliotekerne
Kirsten Boelt, Aalborg Bibliotekerne
Bodil Bøtcher, Aalborg Bibliotekerne
Eva Therkelsen, Odense Centralbibliotek
Michael Larsen, Odense Centralbibliotek
Birgit Sloth, Middelfart Bibliotek
Louise Clausen, Bornholms Biblioteker
Lars Bornæs, Viborg Bibliotekerne
Grethe Alder Sørensen, Viborg Bibliotekerne
Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotekerne
Else Goul, Vejle Bibliotekerne
Joan Høeg, Vejle Bibliotekerne
Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek
Karen-Margrethe Revsbæk, Roskilde Bibliotek
Hella Hostrup, Esbjerg Kommunes Biblioteker
Mette Bergholdt, Esbjerg Kommunes Biblioteker
Sanne Lindgreen, Brøndby Bibliotekerne
Janni Sørensen, Hjørring Bibliotekerne
Lone Hansen, Biblioteksstyrelsen
Knud Schulz, formand, Borgerservice og Biblioteker i Århus
Lise Vandborg, chefredaktør, Borgerservice og Biblioteker i Århus
Mikkel Randlev Møller, sekretær, Borgerservice og Biblioteker i Århus

1. Valg af dirigent
Lone Knakkergaard blev valgt enstemmigt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Knud Schulz
Knud Schulz udbyggede den fyldige skriftlige beretning og lagde især vægt på de nye interaktive tiltag på siden og samarbejdet med eksterne aktører. Litteratursiden har på alle niveauer haft stor fremgang i det forgange år, og Knud Schulz takkede i den forbindelse bestyrelse, producenter, redaktionsgruppe og redaktør for en flot indsats.  Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2006 ved formand Knud Schulz
Knud Schulz fremlagde regnskabet og lagde vægt på, at revisor ikke havde forbehold. Regnskabet blev godkendt.

4. Litteratursidens strategi- og aktivitetsplan 2007 ved bestyrelsesmedlem Hella Hostrup
Helle Hostrup orienterede med udgangspunkt i bilaget, og hun fremhævede bl.a. at flere af de planlagte aktiviteter for 2007 allerede er gennemført. Desuden blev det nævnt at strategi- og aktivitetsplanen skal opfattes som et udkast, der kan ændres i løbet af året i takt med de signaler, vi modtager fra Biblioteksstyrelsen og den kommende koodinationsgruppe for netbibliotekerne. Planen blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Litteratursidens fremtid i lyset af den nye styringsmodel for netbibliotekerne. Debatoplæg (de to oplæg er vedhæftet som bilag) ved bestyrelsesmedlemmerne Mogens Vestergaard og Lars Bornæs, som talte for henholdsvis en decentral og en central model for styring af netbibliotekerne. De to oplæg blev debatteret og forskellige synspunkter kom frem. Bl.a.:
* Om man under den decentrale model stadig er i stand til, at optræde som en samlet enhed, bl.a. overfor det politiske niveau.
* En centralistisk løsning vil være bureaukratisk – og det passer ikke med verden i dag. Netværk er mere åbne for input udefra.
* Der mangler kompetencer på IT og markedsføring – og drift samt markedsføring kan derfor med fordel centraliseres. Markedsføring skal rettes præcist imod bestemte målgrupper.
* En pragmatisk kompromisløsning er mulig – under alle omstændigheder skal de økonomiske konsekvenser overvejes nøje.

6. Fastsættelse af kontingent for 2007
Det blev besluttet at fastholde kontingentet på 1000 kr. i 2007.

7. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2007 ved formand Knud Schulz
Knud Schulz fremlagde bestyrelsens oplæg til budget. Budgettet blev godkendt.

8. Valg af bestyrelse 
Der skulle vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år
Valgt blev:
• Knud Schulz, Borgerservice og Biblioteker i Århus
• Sara Jørgensen, Herning Bibliotekerne
• Kirsten Boelt (suppleant), Aalborg Bibliotekerne

9. Eventuelt
Intet.

Medlemsmøde
Tema: Hvordan ville Litteratursiden se ud, hvis den skulle etableres i dag med afsæt i Web 2.0. og de nye sociale teknologier?
Oplæg ved projektkonsulent Sidsel Bech- Petersen, Borgerservice og Biblioteker i Århus. Oplægget er vedhæftet som bilag)
Den efterfølgende debat var livlig og forskellige synspunkter blev fremhævet, bl.a.:
* Der mangler penge til ”det tekniske”.
* Bibliotekerne skal give slip på magten – dvs. kontrollen over indholdet.
* Det vil være dyrt at kontrollere, at brugerdrevet indhold er i overensstemmelse med loven.
* Det professionelt skabte indhold skal stadig være basis.