Referat_28.03.06

Oprettet: 27.04.2006 - 18:06


Generalforsamling i Foreningen Litteratursiden
den 28. marts 2006 kl. 13.00-14.30 på Middelfart Bibliotek

Deltagere:
Marianne Hansen, Middelfart Bibliotek
Bente Pedersen, Middelfart Bibliotek
Susan Von Magnus, Middelfart Bibliotek
Lisbeth Christensen, Horsens Bibliotek
Nina Wegner, Horsens Bibliotek
Michel Steen-Hansen, Slagelse Centralbibliotek
Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek
Bodil Bøtcher, Det nordjyske Landsbibliotek
Anny Skov Madsen, Vejle Bibliotek
 Joan Høeg, Vejle Bibliotek
Eva Therkelsen, Odense Centralbibliotek
Michael Larsen, Odense Centralbibliotek
Morten Fogh, Herning Centralbibliotek
Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek
Mia Sørup, Roskilde Bibliotek
Hella Hostrup, Centralbiblioteket i Esbjerg
Lena Petersen, Danmarks Blindebibliotek
Kim Rømer Krogh, Hvidovre Bibliotekerne
Lise Heding, Hvidovre Bibliotekerne
Grete Alder Sørensen, Viborg Centralbibliotek
Anne Grete Jacobsen, Det Sønderjyske Landsbibliotek
Eva Lodal, Allerød Bibliotek
Gitte Vestergaard Lassen, Holstebro Bibliotek 
Kirsten Marie Haugstrup, Holstebro Bibliotek 
Kirsten Bennekou, Hillerød Bibliotek
Britta Bitsch, Hedensted Bibliotek
Søren Lind, Svendborg Bibliotek
Tina Karina Mortensen, Svendborg Bibliotek
Christine Ellebæk Sørensen, Hammel bibliotek
Knud Schulz, Århus Kommunes Biblioteker (formand)
Lise Vandborg, Århus Kommunes Biblioteker (redaktør)
Jytte Sonne, Århus Kommunes Biblioteker (referent)
Der var afbud fra
Andrew Cranfield, Hørsholm Bibliotek
John Nørskov Hansen, Gentofte Bibliotekerne,
Kirsten Pallisgaard, Randersegnens Biblioteker
 
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formand Knud Schulz
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2005
4. Litteratursidens aktivitetsplan for 2006 ved bestyrelsesmedlem Lars Bornæs
5. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om ændring af produktionsaftale med medlemsbiblioteker
6. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2006 ved formand Knud Schulz
7. Fastsættelse af kontigent for 2006
8. Valg af bestyrelse
9. Eventuelt
Knud Schulz bød velkommen og glædede sig over et så stort fremmøde til generalforsamlingen.
 
Ad 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Marianne Hansen (Middelfart Bibliotek) som dirigent og spurgte til forslag til anden dirigent. Der var ikke andre forslag. Marianne Hansen blev valgt som dirigent.
Marianne Hansen indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er varslet og indkaldt rettidigt, idet såvel den foreløbige dagsorden som den endelige er udsendt rettidigt.

Ad 2: Bestyrelsens beretning
Formand Knud Schulz henviste indledningsvis til den udsendte årsberetning, der illustrerer det målrettede arbejde, der er blevet udført i det forgangne år. I 2005 blev der sat særlig fokus på at udvide Litteratursidens netværk, både internt i biblioteksverden og eksternt. Medlemstallet i foreningen talte ved årsskiftet 57 medlemsbiblioteker og er dermed øget betydeligt i 2005. Samarbejde med eksterne parter er ligeledes vokset. Produktionsaftalen om forfatterinterviews med tv-stationen dk4 fungerer fortsat glimrende. BCI har været sponsor af inventar til Litteratursidens stand på Bogmessen 2005 i Forum, København og samarbejdet med BCI fortsætter i år. Endvidere har er der indgået aftale med Gyldendal om at sponsorere præmier til Litteratursidens månedlige quiz, som gik i luften i starten af i år. Derudover er der truffet aftaler med de danske forlag om at sende anmeldelseseksemplarer til anbefalings-redaktionen. Alt i alt en fin vækst i Litteratursidens netværk. Knud Schulz pointerede vigtigheden af at satse på samarbejde, også uden for biblioteksverdenen, for at se tendenser og udviklingsmuligheder for siden.
Derudover berettede formanden om andre tiltag på Litteratursiden, som bl.a. har omfattet:
• Quizzer
• Weblog
• Styrkelse af den personlige profil. Man kan nu få en oversigt over samtlige anbefalinger fra sin yndlingsanbefaler.
• Nyhedsprofilen er blevet skarpere; nye bogudgivelser anbefales nu tidligere, dvs produtionstiden er nedsat.
• Markedsføring og sponsorering: samproduktion med dk4
• Infogalleri: Nedbrydning af barrieren mellem det fysiske rum og det digitale matriale. Litteratursidens infogalleri er et spændende eksempel på en nytænkning af dette felt, og infofalleriet skal da også præsenteres på den meget velansete ’The Joint Conference on Digital Libraries 2006’ juni.
Herefter afrundede formanden sin beretning med at konstatere, at bestyrelsen i den kommende tid vil arbejde med, hvordan de kan spille ind i Biblioteksstyrelsens nye strategi for netbibliotekerne.
Slutteligt rettede Knud Schulz en stor tak til redaktionen, producenterne og bestyrelsen.
Dernæst efterlyste dirigent Marianne Hansen spørgsmål og kommentarer.
Der blev udtrykt stor tilfredshed med det virkelig flotte arbejde på Litteratursiden og det tilsvarende flotte arbejde rundt omkring på bibliotekerne.
Da der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål, blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad 3: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2005
Knud Schulz kunne konstatere, at økonomien ifølge bilag er i fornuftig balance. Der er påtegning fra revisor uden bemærkninger.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål, så regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Litteratursidens aktivitetsplan for 2006 ved bestyrelsesmedlem Lars Bornæs
Lars Bornæs indledte med at kontatere, at det overordnede resultatmål for Litteratursiden 2006 er, at Litteratursiden sætter dagsordenen - at Litteratursiden er en vigtig aktør i det kulturelle miljø. Udviklingsmålene går på at fortsætte og styrke samarbejdet med de eksterne aktører, samt styrke litteraturressoucerne på internettet for medlemmerne og brugerne.
Af særlige aktiviteter nævnte Lars Bornæs tiltag, der gør brugerne aktive på siden. Den skærpede kommunikationsprofil er med til dette. Heri indgår quizzer og weblog, der allerede er realiseret i 2006, og af kommende tiltag fremhæves de virtuelle læseklubber, samt nyhedsbreve med billeder, der vil virke mere inspirerende. Hertil pointerede redaktør Lise Vandborg, at Gyldendals sponsering af bøger til quizzerne er et eksempel både på, at brugerne gøres til aktører, og på samarbejde med eksterne aktører i samme nye tiltag.
Lars Bornæs viste herefter Litteratursidens nye weblog, den såkaldte litblog, som gik i luften dagen før generalforsamlingen. Her kan man nu se, at nyheder genereres på en ny måde, samt at både brugere og bibliotekarer er medskabere af siden og dermed også meningsaktører.
Litteratursidens nyhedsprofil skærpes yderligere. Det vil f.eks. give mere ”kant”, at der også anmeldes bøger, som man ikke kan lide eller har forbehold overfor. Igen et eksempel på denne subjektivitet, som bliver en større og større faktor i bibliotekarrollen.
Derefter gik Lars Bornæs over til at præsentere infogalleriet og udtrykte stor tilfredshed med dette nye medie, som han også så videre udviklingsmuligheder i.
Lars Bornæs afrundede sin gennemgang af Litteratursidens aktiviteter for 2006 med at fastslå, at flere kunder, dvs flere medlemmer, og samarbejde med flere aktører vil styrke Litteratursidens gennemslagskraft, samt at nye sponsorer ville styrke økonomien.
Marianne Hansen takkede for gennemgangen og inviterede til drøftelse af punktet.
• Der var forslag om kortere deadlines på temaet og anbefalinger f.eks 2-3 uger. Hertil nævnte Lise Vandborg, at dette allerede diskuteres i redaktionen. Der blev samtidig udtrykt kraftig forbehold over for denne idé fra andre i salen.
• Ide/forslag fra salen: Man kunne have flere anmeldere/anbefalere på sammen bog, sådan at der blev præsenteret flere facetter af bogen.
• Opfordring til at bruge infogalleriet – en rigtig flot side. Der bliver dog ikke interageret særlig meget med skærmene, derfor en opfordring til mere PR omkring infogalleriet.
• Hvad gøres der i forhold til sponsorat? Emnet drøftes om eftermiddagen efter oplægget fra Folmann.
• Ambassadør for virtuelle læseklubber – hvem kunne man forestille sig? Emnet henvist til drøftelse efter oplægget fra Folmann.
• Lise Vandborg: allerede nu ser man Litteratursiden som en aktør i litteraturdebatten, jf. Knud Schulz indlæg i Politiken i efterårets debat om, hvorvidt bibliotekerne svigter formidlingen af skønlitteratur
• Formanden nævnte muligheden for at levere matriale til firmaers intranet, f.eks temaet om Litteratur i Mellemøsten kunne skabe kulturel forståelse for eksportvirksomheder. I det hele taget er det vigtigt at Litteratursiden integreres i andre webmiljøer.
Slutteligt blev der nævnt, at der snarest og med virkning fra 1. september vil blive udbudt interviewpladser til videoklip, samt udbud af tovholderfunktionen på Ekspertpanelet.
Marianne Hansen takkede for fremlæggelsen, samt konstaterede at bestyrelsen arbejder fornuftigt fremadrettet. Orienteringen og debatten om aktivitetsplan 2006 blev taget til efterretning.

5. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om ændring af produktionsaftale med medlemsbiblioteker
a. Ret til udnyttelse af Litteratursidens indhold via webservice
b. Ret til udnyttelse af Litteratursidens indhold i infogalleriet
c. Aftale med Copydan om brug af bogforsider
Formand Knud Schulz redegjorde for baggrunden for ændringsforslagene. Særligt nødvendigt at få inkluderet Copydanaftalen, da ¾ af medlemmerne skal indgå aftalen for at Litteratursiden har ret til at gengive bogforsider. Dette forhold danner hele grundlaget for at producere til siden.
Herefter blev forslagene drøftet. Der blev drøftet ordvalg i teksten, placering af ændringerne i kontrakten, samt tidspunktet for en evt underskrivelse af Copydan-aftalen i forhold til kommunesammenlægningerne.  Desuden opfordres bibliotekerne til at undersøge, hvilke aftaler kommunen hare indgået på skolebiblioteksområdet.
Marianne Hansen konstaterede, at bestyrelsen skal formulere sig lidt klarere i aftalen. Der blev fra salen givet tilsagn, om at de tre forhold formuleres anderledes ud fra det drøftede indhold i en revideret kontrakt.

Ad 6: Forelæggelse og godkendelse af budget for 2006
Knud Schulz gennemgik kort budgettet og gjorde opmærksom på CB-finansiering og bibliotekernes egenfinansiering rubriceres særskilt, således at Biblioteksstyrelsen gøres opmærksom på kommunernes/bibliotekernes forholdsvis store post.
Budgettet blev godkendt.

7. Fastsættelse af kontigent for 2006
Kontingentet er vedtaget med 1000,- kr for 2006.

Ad 8: Valg af bestyrelse
Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 1 år. Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek og Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek var på valg og ønskede begge at genopstille. John Nørskov Hansen, Gentofte Bibliotekerne var også på valg, men ønskede ikke at genopstille. Suppleant Hella Hostrup, Esbjerg Centralbibliotek, stillede op til valg.
Derudover blev der foreslået to kandidatater yderligere: Else Goul, Vejle Bibliotek, og Pia Hansen, Gentofte Bibliotekerne.
Marianne Hansen redegjorde for reglerne for afstemningen: Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, så hvert bibliotek havde mulighed for at afgive op til 3 stemmer – dog højest en stemme på hver kandidat.
Lars Bornæs, Mogens Vestergaard og Hella Hostrup blev valgt som medlemmer af bestyrelsen, og Else Goul blev valgt som suppleant.

Ad 9: Eventuelt
Intet.
Knud Schulz afsluttede mødet med at takke for godt ordstyrerskab og en god generalforsamling. Desuden takkede han for husly på Middelfart Bibliotek.