Generalforsamling 30. marts 2005

Oprettet: 24.03.2006 - 19:05


Generalforsamling i Foreningen Litteratursiden
den 30. marts 2005 kl. 13.00-15.00 på Vejle Bibliotek

Referat

Deltagere:
John Nørskov Hansen, Gentofte Bibliotekerne
Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek
Hella Hostrup, Centralbiblioteket i Esbjerg
Anne Grete Jacobsen, Det Sønderjydske Landsbibliotek
Kim Rømer Krogh, Hvidovre Bibliotekerne
Pia Bechmann, Randers Bibliotek
Birgit Kringelbach, Frederiksberg Bibliotek
Marianne Träff, Hillerød Bibliotek
Lisbeth Busk Sørensen, Holstebro Bibliotek
Nina Wegner, Horsens Bibliotek
Eva Therkelsen, Odense Centralbibliotek
Morten Fogh, Herning Centralbibliotek
Knud Schulz, Århus Kommunes Biblioteker
Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek
Lise Vandborg, Århus Kommunes Biblioteker (redaktør)
Else Goul, Vejle Bibliotek
Charlotte Winterberg, Århus Kommunes Biblioteker (referent)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formand Knud Schulz
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2004
4. Litteratursidens strategi- og aktivitetsplan for 2005 – herunder mundtligt oplæg om interaktivitet på Litteratursiden ved Lars Bornæs
5. Udbud af tovholderfunktioner – herunder mundtligt oplæg ved John Nørskov Hansen
6. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2005
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt
 
Ad 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Else Goul som dirigent og spurgte til forslag til anden dirigent. Der var ikke andre forslag. Else Goul blev valgt som dirigent.
Else Goul indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er varslet og indkaldt rettidigt, idet såvel den foreløbige dagsorden som den endelige er udsendt rettidigt.
Ad 2: Bestyrelsens beretning
Knud Schulz henviste indledningsvist til den udsendte årsberetning, der har fokus på det arbejde, medarbejderne har udført i 2004. Herefter talte Knud Schulz om bestyrelsens arbejde i 2004.
 
På sidste års generalforsamling var der ønsker om, at der på Litteratursiden skulle arbejdes mod:
• større synlighed – dette er opnået
• konsolidering af det producerende netværk (p.t. producerer ca. 160 til siden mod sidste års 100 producenter)
• organisatoriske tiltag - udbud af redaktionsgruppeopgaver behandles som et særskilt punkt
Desuden har der i det forløbne år været fokus på
- økonomi: Der er givet støtte fra Biblioteksstyrelsen. Der ligger en stor opgave i at håndtere styrelsens regelsæt for anvendelse af denne støtte. Bl.a. nævnte Knud Schulz, at redaktørens løn ikke kan dækkes fuldt, og at redaktionsgruppemedlemmernes arbejde støttes med 50 % - og den sidste halvdel finansieres af redaktionsgruppemedlemmets bibliotek. Der foreligger således en opgave med at finde anden finansiering.
- udvidelse af produktionen: Der er stadig mulighed for at få flere med i produktionen
- nye faciliteter: RSS
 Bedre metadata (og links på andre hjemmesider) gør, at Litteratursidens placering i Google og andre søgemaskiner er forbedret betydeligt.
- netværk omkring siden: Der skal være
 - flere producenter
 - flere netværksparter og
 - flere sponsorer (dette arbejder redaktøren meget med)
Knud Schulz afsluttede beretningen med at takke redaktionsgruppemedlemmerne, de daglige producenter og i særdeleshed redaktøren, hvis energi bestyrelsen sætter meget stor pris på.
Dernæst efterlyste Else Goul spørgsmål og kommentarer.
Eva Therkelsen forespurgte – efter en konstatering af, at det er vigtigt at sørge for udvidelse og udveksling af personale – om siden mangler arbejdskraft.
Lise Vandborg svarede hertil, at Litteratursiden altid er interesseret i mere arbejdskraft, da idealet er at netværket er så bredt som muligt. Hun henviste endvidere til, at der senere på generalforsamlingen skulle drøftes et punkt om udbud af en tovholderfunktion (se punkt 5).
John Nørskov Hansen tilføjede, at det optimale er at hele landet er repræsenteret i netværkssamarbejdet.
Kim Rømer Krogh talte om PR for siden. De GoCards, som Litteratursiden har produceret er det kun muligt at udsende i de 4 største byer. Der er i Hovedstadsområdet en tendens til, at det er Københavns Kommunes Biblioteker, der får presseomtalen. Det kan derfor være svært at motivere medarbejdere (på Hvidovre Bibliotekerne) til at yde noget til siden, når deres indsats ikke eksponeres i medierne.
Bestyrelsens medlemmer angav, at Litteratursiden ikke kan gøres ansvarlig for, hvilke medier, der omtaler de pressemeddelelser, som udsendes fra siden. I forbindelse med kommende pressemeddelelser, vil der (som tidligere) være mulighed for, at de enkelte medlemsbiblioteker underskriver i eget, og sender til lokale medier. Desuden tilkendegav John Nørskov Hansen, Gentofte Biblioteker-ne, at bestyrelsen fremover vil tænke mere over, hvilket PR-materiale, der anvendes, idet man na-turligvis skal kunne høste af ethvert fællesskab, man er med i.
I forlængelse heraf opfordrede Lise Vandborg til, at de omtaler af Litteratursiden, der findes i forskellige medier, indsendes til hende, så hun kan få et overblik over den samlede omtale og omtale den i årsberetningen osv.
Da der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål, blev beretningen godkendt.

Ad 3: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2004
Det reviderede regnskab udviser et overskud på 18.705,43 kr., hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende. Der er ikke noget behov for at generere et overskud, ligesom der heller ikke er nogen grund til at få underskud et år.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål, så regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Litteratursidens strategi- og aktivitetsplan for 2005
Lise Vandborg indledte punktet med en kort gennemgang af det udsendte bilag. Hun nævnte bl.a., at integrationen af Epoke forventes afsluttet inden udgangen af april. I samarbejde med Danmarks Blindebibliotek skal der laves en tilgængelighedstest på siden.
I september 2005 afholdes en temadag for producenter på siden.
Der samarbejdes med dk4 om videoklip.
Omkring PR-aktiviteterne, der er nævnt i oplægget, fortalte Lise Vandborg, at hun er blevet interviewet til TV2 – Charlie. Interviewet i Charlies Bogklub sendes første gang den 14. april.
Desuden nævnte Lise Vandborg, at der i efteråret tages kontakt til de nye kommuner, som opstår i forbindelse med kommunesammenlægningerne med henblik på at afklare medlemskaber i de nye kommuner.
Herefter viste Morten Fogh et Danmarkskort, hvor alle medlemsbibliotekernes kommuner var fremhævet, og dernæst et, der angiver medlemskommuner efter kommunesammenlægningen. Mor-ten Fogh nævnte, at samarbejdet om medlemskab af Litteratursiden er en oplagt integrationsmulig-hed i de nye kommuner. De to landkort vil blive lagt på Litteratursiden (Læs om Litteratursiden.dk – medlemsbiblioteker).  Lise Vandborg tilføjede, at der er kommet nye medlemsbiblioteker til, si-den udfærdigelsen af kortene. I den forbindelse blev en revideret medlemsliste omdelt.
Herefter holdt Lars Bornæs et oplæg om interaktivitet på Litteratursiden. Lars Bornæs indledte med en definition af interaktivitet på siden:
Et mål for webberens mulighed for at øve indflydelse på produktionen og distributionen af webstedets informationer.
Der er forskellige mål for interaktivitet på Litteratursiden:
 at individualisere tilbuddet
 at lade brugeren øve indflydelse (f.eks. via weblogs, som Roskilde skal være tovholder på)
 at skabe dialog og debat (f.eks. via weblogs, som Roskilde skal være tovholder på)
 at skabe spænding og forventning (f.eks. via quizzer)
 at skabe udvikling af siden
 at skabe ejerskab
Der findes forskellige typer interaktivitet i forbindelse med siden:
 Ekspertpanelet
 Rich site summary el. really simple syndication (=RSS, som er en mulighed for at transpor-tere nyheder fra siden og hjem til sig selv)
 Weblogs (en prioriteret aktivitet i 2005)
 Quizzer (en prioriteret aktivitet i 2005)
Lars Bornæs viste herefter eksempler hvordan man kan lave en lokal litteraturport på bibliotekets hjemmeside, som bl.a. udnytter Litteratursidens nyhedsfeeds. Han fortalte også om weblogs/blogs, der er sider, der indsamler links om konkrete emner, og som indeholder kommentarer. Det kunne overvejes at invitere en ”gæsteblogger” til at starte en dialog om forskellige emner.
I forbindelse med quizzer på siden, kan dette ske med Litteratursidens motto i baghovedet: ”Vi ønsker at formidle den gode bog – og være en uudtømmelig inspirationskilde til læsning.” Lars Bornæs nævnte flere forskellige former for quizzer, og han tilføjede, at quizzer i det virtuelle rum kun-ne have noget med det fysiske rum at gøre (f.eks. kunne quizzerne køre på en storskærm).
Kommentarer og bemærkninger blev efterlyst.
Knud Schulz oplyste, at der i forbindelse med projekt Forvandlingsrum på Hovedbiblioteket i Århus har været afviklet konkurrencer – bl.a. på et interaktivt gulv. I den forbindelse har personalet ment, at konkurrencernes indhold har været for simpelt. Afledt heraf mente Knud Schulz, at det ikke er nogen skade til, at der er et område på Litteratursiden (f.eks. quizzer), som er lettilgængeligt. Dette udelukker ikke, at siden i sin helhed fortsat kan være kvalitativ.
Eva Therkelsen nævnte, at der på Odense Centralbibliotek er opsat en storskærm, som bl.a. skal fremvise nogle af tingene fra Litteratursiden. Herefter spurgte hun, om der er foretaget en brugerun-dersøgelse på siden, og om man har gjort sig tanker om, hvilke brugere det er, der skal udvikles nye ting til.
Lise Vandborg svarede, at der er foretaget en brugerundersøgelse: 75 % af brugerne er kvinder, og at der blandt disse kvinder er en stor majoritet på 30 år og lidt over, og at der desuden er en del unge brugere (primært studerende). Dette resultat af brugerundersøgelsen tænkes med ind, når der laves nye tiltag på siden.
John Nørskov Hansen fortalte, at man i børnebiblioteket i Gentofte har haft stor succes med quizzer. Der er endvidere planer om at lave et fysisk arrangement med quizzer mellem grupper.
Else Goul efterlyste synspunkter på noget af det, medlemmerne ikke mener, bestyrelsen og redaktionen skal arbejde videre med.
Kim Rømer Krogh mente, at når styrelsen har godkendt oplægget, kan der ikke være indvendinger hertil.
Mogens Vestergaard forklarede, at strategi- og aktivitetsplanen for 2005 også indeholder forslag til aktiviteter i 2006, og at medlemsbibliotekerne i høj grad har indflydelse herpå.
Morten Fogh tilføjede, at det er vigtigt ikke på forhånd at tage styrelsens melding til efterretning, men også at have en mening om, hvad der skal ske på siden i fremtiden.
Orienteringen og debatten om strategi- og aktivitetsplan 2005 blev taget til efterretning.

Ad 5: Udbud af tovholderfunktioner
John Nørskov Hansen uddybede det udsendte oplæg om udbud af tovholderfunktioner og fastslog, at det er tovholderfunktionen omkring Artikler, der udbydes. Fremover kan det forventes, at der udbydes 1-2 tovholderfunktioner årligt.
Tidsforbruget til Artikler skal forventes at være ca. 8 ugentlige timer. Heraf finansieres halvdelen af Litteratursidens midler, og den sidste halvdel skal biblioteket selv finansiere. Såfremt man er interesseret i at vide mere om tovholderfunktionen, er man meget velkommen til at gå i dialog med re-daktøren herom. 
Der udsendes materiale om udbud af tovholderfunktionen umiddelbart efter generalforsamlingen. Ansøgningsfristen er tirsdag den 17. maj. Herefter vil bestyrelsen foretage et kvalifice-ret valg ud fra den ansøgning som skal indeholde et koncept for Artikel-sektionen.
Medlemsbibliotekerne opfordres stærkt til at byde på opgaven
Eva Therkelsen forespurgte, om Odenses tovholderfunktion på Virtuelle Læseklubber skal udbydes på et tidspunkt. Lise Vandborg svarede hertil, at opgaven ligger i Odense, da det er Odense, der har fået støtte fra Biblioteksstyrelsen til projektet. Såfremt de Virtuelle Læseklubber skal gå i drift på Litteratursiden efter projektets afslutning, vil der blive taget stilling til spørgsmålet til den tid.
Knud Schulz tilføjede, at der er en åben plads til Odense i redaktionsgruppen, fordi Virtuelle Læse-klubber er højt prioriteret af redaktionsgruppen, hvilket i det hele taget er grunden til, at Litteratur-siden er gået ind i projektet.

Ad 6: Forelæggelse og godkendelse af budget for 2005
Knud Schulz gennemgik kort budgettet, og fastslog, at det er den første kolonne i budgettet (benævnt BUDGET 2005), der skulle vedtages. Grunden til, at der er to kolonner til CB-budget, er, at Litteratursiden er i dialog med styrelsen om budgettet.
Det blev også sagt, at den fremlagte aktivitetsplan kan indeholdes i budgettet. Der er dog muligheder for at udvide aktivitetsplanen, hvis der indhentes sponsorater.
Kontingentet vil i 2005 fortsat være 1.000,- kr. for et årligt medlemskab. Bestyrelsen vil kigge på konsekvenserne for kontingentet, når kommunerne sammenlægges.
Budgettet blev godkendt.
 
Ad 7: Valg af bestyrelse
Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 1 år. Morten Fogh og Knud Schulz var på valg, og begge genopstillede.
Hella Hostrup ønskede at opstille – egentligt helst som suppleant, men Foreningens vedtægter giver ikke muligheder for dette. Den kandidat, som modtager færrest stemmer, er suppleant.
Der blev uddelt stemmesedler, og det blev oplyst, at hvert tilstedeværende bibliotek kunne afgive 2 stemmer – dog højst 1 på hver kandidat.
Knud Schulz og Morten Fogh blev genvalgt til bestyrelse, og da Hella Hostrup modtog færrest stemmer, blev hun suppleant.
 
Ad 8: Eventuelt
Intet.
Knud Schulz afsluttede med at takke for godt ordstyrerskab og en god generalforsamling. Desuden takkede han for husly på Vejle Bibliotek. Bestyrelsen sætter pris på, at Vejle vil huse generalforsamlingen, idet det menes at give transportmæssige lettelser for de fleste deltagere.