Referat fra bestyrelsesmøde 08.02.07

Oprettet: 06.07.2007 - 12:06


REFERAT af BESTYRELSESMØDE for LITTERATURSIDEN
D. 8. februar 2007 på Hovedbiblioteket i Århus, lokale B
 
Til stede var: Knud Schulz (formand og mødeleder), Mogens Vestergaard, Lars Bornæs, Else Goul, Hella Hostrup, Morten Fogh, Lise Vandborg (redaktør), Mikkel Randlev Møller (referent).
 
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
 
2. Formandsbeslutninger
Knud Schulz orienterede.
Der er ingen formandsbeslutninger.
 
3. Opfølgning på referater, redaktionsmøder m.m.
Orientering ved Lise Vandborg.
To nye tiltag blev fremhævet: Nyhedsbrevet har nu også billeder, og forfatteren Trisse Gejl er ambassadør for Litteratursiden og skriver blogs på siden hver mandag. Derudover vil der i løbet af første kvartal bliver implementeret tiltag, hvor brugerne bliver aktivt involveret i at producere mere stof til siden.
 
4. Økonomistatus.
Regnskabet blev taget til efterretning.
 
5. Budget 2007.
Budgettet blev godkendt.
 
6. Strategi- og aktivitetsplan 2007
Strategi- og aktivitetsplanen blev godkendt med enkelte justeringer. Konkrete samarbejdspartnere, som der fortsat forhandles med, slettes. Desuden skal der i bilaget fremhæves, at strategi- og aktivitetsplanen bør revideres midt på året i relation til de muligheder og udfordringer, som opstår med den nye fælles IT-platform samt signaler fra netbibliotekernes koordinationsgruppe. Bestyrelsen støtter forslaget om der arbejdes hen imod større brugerinddragelse via web 2.0.
Bestyrelsen bakkede op om tilbudet fra tv-kanalen DK4 vedrørende samarbejde om podcasting og udsendelse af Litteratursidens anbefalinger på tv.
 
7. Strategi for at skaffe flere medlemmer.
Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne hver især retter henvendelse til bibliotekschefer i deres netværk med henblik på medlemskab.
Der udsendes et brev fra Litteratursidens bestyrelse til alle biblioteker, som endnu ikke er medlemmer af Litteratursiden, med en opfordring til, at melde sig ind. Brevet skal videre indeholde Litteratursidens nyhedsbrev, som derfor skal ligge klar omkring 1. marts (således kan biblioteker, som endnu ikke er medlemmer, kan nå at melde sig ind før generalforsamlingen).
Videre kan Litteratursidens stand på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde bruges til at markedsføre de mange fordele ved medlemskab af Litteratursiden.
Bestyrelsen besluttede at der for nye medlemmer afviges fra produktionskravet i en periode.
 
8. Medlemskontingent 2007.
Medlemskontingentet på 1000 kr. foreslås fastholdt i 2007.
 
9. Strategi 2008-2009.
Der vil på generalforsamlingen være debatoplæg ved Mogens Vestergaard og Lars Bornæs, som henholdsvis vil tale for en decentral og en central model for styring af netbiblioteker.De to oplæg koordineres med Lise Vandborg.
 
10. Generalforsamling d. 21. marts 2007
Generalforsamlingens dagsorden blev godkendt.
Hella Hostrup står for punkt 4, Litteratursidens strategi- og aktivitetsplan, på generalforsamlingens dagsorden.
Morten Fogh genopstiller ikke til bestyrelsen. Knud Schulz og Else Goul genopstiller. Lise Vandborg og Mikkel Randlev Møller vil fungere som stemmeoptællere.
Efter generalforsamlingen afholdes et medlemsmøde med oplæg ved projektkonsulent Sidsel Bech Petersen om hvordan Litteratursiden ville se ud, hvis den først skulle etableres i dag.
 
11. Beretning for 2006
Mundtligt oplæg ved Lise Vandborg.
Bestyrelsen støtter forslaget om, at der i beretningen lægges vægt på, at brugerne nu har mulighed for at være mere aktive på siden og andre elementer fra aktivitetsplanen for 2006, de mange nye samarbejdspartnere, medlemstilgang, undersøgelser hvor Litteratursidens succes blev målt, aktivitet på hjemmesiden samt omtaler af Litteratursiden i pressen.
 
12. Datoer for kommende møder
Der vil være en times møde førend generalforsamlingen og efter generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig. Andre møder aftales på senere tidspunkt.
 
13. Eventuelt
Diverse muligheder for at finde en vikar for redaktøren under dennes kommende barselsorlov, blev diskuteret.