Referat - bestyrelsesmøde 02.09.04

Oprettet: 06.10.2004 - 08:36


Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2004 kl. 15.30 – 18.00 i lokale B på Hovedbiblioteket i Århus.
 
1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Dagsordenen godkendes
Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt.
 
2. Formandsbeslutninger til drøftelse
(orienteringspunkt)
Indstilling:
Formandens beslutninger drøftes og tages til efterretning.
På mødet:
Knud oplyste, at den eneste formandsbeslutning, der er truffet siden sidst, er, at Børge Søndergård er udtrådt af bestyrelsen.
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
3. Opfølgning på referat
Intet.
 
4. Budgetstatus
Bilag:
Budget vedr. CB-midler
Budget vedr. projektmidler
Indstilling:
Budgetterne drøftes og tages til efterretning.
Beslutning:
Budgetterne blev taget til efterretning.
 
5. Forfatternet – krav for at kunne blive portrætteret.
Punktet drøftes på fællesmødet med redaktionsgruppen.
Indstilling:
Det indstilles, at der træffes beslutning om krav til forfattere ud fra den drøftelse, der har været på fællesmødet.
På mødet:
Konsekvensen af ændringerne i, hvor mange biblioteker, der skal have købt forfatterens værker, og hvornår forfatteren sidst har udgivet skønlitteratur, ønskes belyst.
Beslutning:
Til næste bestyrelsesmøde udarbejder Lise et oplæg om konsekvenserne af eventuelle ændringer – herunder angivelse af, hvor stor en % -del af de nuværende forfattere, der ikke ville være kommet med, hvis antallet af købsbiblioteker blev fastsat til 5 hhv. 10. Drøftelsen på næste møde vil afgøre, om der skal ske ændringer i konceptet - som så i givet fald skal drøftes på generalforsamlingen i marts 2005.
 
6. Fordeling af midler til re-daktionsgruppearbejde i 2. halvår af 2004.
 
 
Bilag:
Forslag til fordeling af midlerne
Indstilling:
Det indstilles, at forslaget godkendes.
På mødet:
Når midlerne er fordelt i henhold til forslaget, er der 94.400,- kr. tilbage. Der skal tages stilling til, hvordan disse midler skal fordeles.
Beslutning:
Den foreslåede fordeling blev godkendt. Lise laver til næste møde et forslag til, hvordan de overskydende midler (94.400,- kr.) skal anvendes. Bestyrelsen ser gerne, at midlerne anvendes til noget, der når ud til medlemmerne af foreningen – f.eks. ved overførsel til projektet ”Nettet i rummet”.
 
7. Sammensætningen af redak-tionsgruppen
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen – på baggrund af drøftelsen på fællesmødet – træffer beslutning om sammensætningen af redaktionsgruppen.
På mødet:
Drøftelsen fra fællesmødet blev fortsat. En plads i redaktionsgruppen hænger sammen med tovholderfunktionerne. Alle delene(menupunkterne) fra siden skal være repræsenteret i redaktionen. Det blev drøftet, hvor mange redaktionsgruppemedlemmer, der kan udskiftes på én gang. Det blev foreslået, at redaktionen består af repræsentanter for de 9 dele på siden samt 1 sparringspartner (som dog ikke nødvendigvis skal deltage i møderne).
Beslutning:
Bestyrelsen drøfter udbud af redaktionsgruppepladser på mødet i januar 2005, hvor der tages stilling til, om det skal drøftes på generalforsamlingen i marts 2005.
 
8. Retningslinier for samarbejde med kommercielle partnere
Bilag:
Udkast til retningslinier
På bestyrelsesmødet den 3. juni blev det besluttet, at der udarbejdes nogle generelle retningslinier for, hvor mange ”reklamer” der skal kunne være på siden på én gang o.m.a.
Indstilling:
Det indstilles, at udkastet drøftes og godkendes som de foreløbige retningsliner, der kan udbygges løbende.
Beslutning:
Udkastet blev godkendt. Retningslinierne udbygges løbende.
 
8. Retningslinier for samar-bejde med kommercielle part-nere
Bilag:
Udkast til retningslinier
På bestyrelsesmødet den 3. juni blev det besluttet, at der udarbejdes nogle generelle retningslinier for, hvor mange ”reklamer” der skal kunne være på siden på én gang o.m.a.
Indstilling:
Det indstilles, at udkastet drøftes og godkendes som de foreløbige retningsliner, der kan udbygges løbende.
Beslutning:
Udkastet blev godkendt. Retningslinierne udbygges løbende.
 
9. Markedsføring
Bilag:
Markedsføringsplan med budget
(bilag 3 til fællesmøde)
Markedsføringsplanen drøftes på fællesmødet.
Indstilling:
Det indstilles, at der træffes beslutning om markedsføringsplanen med budget med baggrund i bilaget og drøftelse på fællesmødet.
På mødet:
Lise fortalte, at der i samarbejde med dk4 udarbejdes en DVD om Litteratursiden.
Beslutning:
Der fremstilles ikke postkort – pengene anvendes til en annonce på forsiden af Politiken i forbindelse med Bogmessen. Der laves gulvmåtter. Til medlemsbibliotekerne udsendes invitation til Bogmessen. Der udsendes også gulvmåtter, bogmærker m.m. til bibliotekerne. Efter mødet er det foreslået – og vedtaget via mail – at der ikke fremstilles gulvmåtter, og at der udsendes bogmærker og dk4-DVD’en. Samtidigt laves Go Cards i to uger.
 
10. Sponsoratet fra BGBank
Lars Bornæs har ønsket at drøfte placering, størrelse og udformning af BG-logoet på hjemmesiden – samt mulighed for/krav om at forblive på Litteratursiden, når man klikker sig ind på logoet.
Indstilling:
Sagen drøftes.
På mødet:
Lise oplyste, at BGBanks logo nu åbnes i et nyt vindue. Placeringen af logoet blev drøftet.
Samarbejde med øvrige kommercielle parter:
Der er fastsat 8 interviews med dk4.
Beslutning:
Lise tager kontakt til BGBanks mediebureau for en drøftelse af placeringen af BG-logoet.. (Efter mødet er logoet flyttet
 
11. Eventuelt 
Intet.
 
Punkter til drøftelse m.m. på næste møde
- Præcisering af regler for produktionsfællesskab (punktet er bl.a. udsat for at afvente resultater af kommunesammenlægninger).
- Forfattere; konsekvenser af ændringer i krav om optagelse – herunder beslutning om eventuel drøftelse på generalforsamlingen i marts 2005.
- Fordeling af midler til redaktionsgruppearbejde – de overskydende 94.400,- kr.
- Udbud af redaktionsgruppepladser (bestyrelsesmøde i januar 2005 og generalforsamling).