Referat af Generalforsamling Foreningen Litteratursiden

Oprettet: 29.04.2014 - 14:10

Deltagere:
Kirstine Grøngaard, Brønderslev Bibliotek
Sanne Lindgren, Brøndby Bibliotek
Jytte Risager, Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Dorthe Lykkegaard, Helsingør Kommunes Biblioteker
Annebeth Larsen, Helsingør Kommunes Biblioteker
Sara Jørgensen, Herning Bibliotekerne
Else Marie Grand, Horsens Bibliotek
Charlotte Pedersen, Middelfart Bibliotek
Michael Linde Larsen, Odense Centralbibliotek
Erla Einarsdóttir, Odsherred Bibliotek og Kulturhuse
Peter Høybye Greisen, Roskilde Kommunes Biblioteker
Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotekerne
Anne-Birgitte Langkilde Hundahl, Vejle Bibliotekerne
Tina Brødsgaard Andersen, Vejle Bibliotekerne
Kristine Nygaard Ledet, Viborg Bibliotek
Anette Siem, Viborg Bibliotekerne
Bente Skøtt Christiansen, Aabenraa Bibliotek
Kirsten Boelt, Aalborg Kommunes Biblioteker
Thomas Ry Andersen, Vejen Kommunes Biblioteker
Lise Vandborg, Aarhus Kommunes Biblioteker
Jane Østgaard Sørensen, (referent) Aarhus Kommunes Biblioteker

1. Valg af dirigent
Charlotte C. Pedersen blev valgt til dirigent
Generalforsamlingen er rettidigt varslet og indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning ved Knud Schulz
Knud Schulz blev på dagen forhindret i at deltage, så bestyrelsesmedlem Sara Jørgensen fremlagde beretningen. Følgende punkter blev trukket frem:

 • Relancering af sitet.
 • Litteratursiden som aktiv deltager i litteraturdebatten og som partner i litteraturpriser.
 • Litteratursiden kommer ud og møder brugerne.
 • Ejerskabet. Ved GF for to år siden var der forslag om højere kontingent, hvilket førte til en debat om ejerskabet på bibliotekerne. Den debat førte til øget indsats for at understøtte ejerskabet på bibliotekerne. Indsatsen har gjort, at ejerskabet ikke bare er fastholdt, men også styrket.
 • DDB. Bestyrelsen har diskuteret struktur og udvikling i forhold til DDB og hvordan ejerskabet på bibliotekerne fastholdes, når Litteratursiden indgår i DDB kontekst. I bestyrelsen er der enighed om, at det er vigtigt at bevare en stærk kobling til bibliotekerne.  

 
Der var følgende tilføjelser til beretningen: Der bliver arbejdet på PR-kampagne, i forbindelse med lancering af ny app, deltagelse i stand på Folkemødet på Bornholm, DDB – det forlyder, at Litteratursiden bliver prøveklud for, hvordan der kan laves aftale og kontrakt.

En stor tak skal lyde til redaktører, producenter og bestyrelsen.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2013 ved formand Knud Schulz
I Knud Schulz’ fravær kommenterede Lise Vandborg regnskabet. De overskydende midler bruges i 2014 til bl.a. app og til PR-kampagnen på bibliotekerne. Ingen spørgsmål eller yderligere kommentarer til regnskabet.

4. Litteratursidens strategi 2014-15:

Medlemmer af bestyrelsen gennemgik kort Litteratursidens strategi for 2014-15, hvor der er fokus på:

1. Flere brugere, bl.a. via partnerskaber og styrket indhold: Det er vigtigt at danne partnerskaber for at skabe sammenhæng og til understøttelse af e-ressourcerne, men selvfølgelig også for at nå nye brugergrupper. DR er en af de store samarbejdspartnere, men det er stadig vigtigt at holde fast i hvem vi er og hvad vi vil.  Der er løbende diskussioner af, hvorvidt det er relevante partnerskaber, der indgås, og om LS fylder nok i partnerskabet.

2. Flere brugere, der producerer indhold til sitet: Et konkret mål er at skaffe 20 % flere brugere, der skaber indhold på sitet. Det er væsentligt at diskutere, hvad der kan skabe motivation for brugerne til at producere indhold.

3. At styrke ejerskabet på bibliotekerne: På det nye PR-materiale, der produceres, fremhæves bibliotekerne i højere grad end tidligere, da det er vigtigt at styrke forholdet til bibliotekerne og markere at Litteratursiden er bibliotekernes site. Litteratursiden skal også være mere synlig i det fysiske rum på bibliotekerne.  Bibliotekernes engagement er ligeså vigtigt som brugernes, for uden bibliotekerne ingen Litteratursiden.dk!

4. DDB og hvordan Litteratursiden arbejder frem mod at blive en del af DDB. Relanceringen af sitet var således en del af forberedelsen til at indgå i DDB. LS er inviteret til at være det første netbibliotek, der indgår kontrakt med DDB. Dette arbejde fokuseres der allerede nu på i bestyrelsen, hvor dialogen med DDB vil starte.

Der var efterfølgende debat i plenum med følgende hovedpunkter:

 • Man skal passe på ikke at sprede sig for meget og miste brandet, derfor bør alle partnerskaber overvejes nøje, ligesom man skal overveje, hvor meget børnelitteratur bør fylde.
 • Samarbejdet ind i DDB er pt det vigtigste fokuspunkt, men det er også vigtigt at bevare Litteratursiden og bevare at være bibliotekernes site om litteratur og ikke lade sig opsluge af DDB og forsvinde. Det er meget vigtigt, at snitfladen til DDB kommer på plads – det kan være svært at vide, hvor beslutningskompetencen er i DDB, derfor er udarbejdelse af en kontrakt vigtig, så samspillet kommer til at fungere og Litteratursiden ikke opsluges.
 • Det er godt at være synlige i det fysiske rum og ude til arrangementer, men vigtigt at huske, at det også er tidskrævende. LS skal tænke igangsætning og konceptudvikling, men ikke nødvendigvis selv gøre alt. Det optimale er at understøtte arrangementer via pakker til bibliotekerne, hvilket gør det nemmere for bibliotekerne at afholde arrangementer.
 • Det blev fremhævet at i tilknytning til Danmark Læser, at Litteratursiden også prioriterer tiltag, der rækker ud til folk, som ikke læser i forvejen.
   

5. Fastsættelse af kontingent for 2014
Kontingentet fortsætter uændret.

6. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2014 ved formand Knud Schulz

Lise Vandborg fremlagde pga Knud Schulz fravær.
Budgettet godkendtes uden indvendinger eller kommentarer.

7. Valg af bestyrelse

Der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer for to år og 1 suppleant for 1 år. Alle kandidaterne præsenterede sig kort inden valget.

Følgende opstiller til bestyrelsen: 

Bente Nielsen, Guldborgsund Bibliotekerne (genopstiller)
Kirsten Boelt, Aalborg Bibliotekerne (genopstiller)
Kristine Nygaard Ledet, Viborg Bibliotekerne (genopstiller)
Peter Høybye (suppleant), Roskilde Bibliotekerne (genopstiller)
Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotekerne

Lone Knakkergaard, Kristine Nygaard Ledet og Peter Høybye blev valgt til bestyrelsen. Bente Nielsen blev valgt som suppleant.

8. Eventuelt
Tak for stort engagement fra alle sider. Og tak til dirigenten.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med Knud Schulz som formand.