Referat af bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2012

Oprettet: 02.05.2013 - 14:12

Til stede:           

Kirsten Boelt, Bente Nielsen, Kristine Nygaard Ledet, Peter Høybye, Knud Schulz, Lise Vandborg

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen   godkendes.

2. Formandsbeslutninger

 

-            Der   er truffet beslutning om at prioritere midler til professionalisering og   nyindretning af Litteratursidens stand på Bogforum i Bella

-            Det   er besluttet at lave en ny ansættelseskontrakt med redaktionsmedarbejderen i   2013.

-            Formand   Knud Schulz har håndteret klagen fra en forfatter vedrørende manglende   forfatterportræt på Litteratursiden. Sagen er netop afgjort af Ankestyrelsen,   og forfatteren har ikke fået medhold i sin klage.

3. Dialog om ansættelse af ny   redaktør til Litteratursiden

 

Bestyrelsen   diskuterede principperne for ansættelse af en ny redaktør i forbindelse med ansættelsessamtalerne   d. 9.10. Det blev lagt vægt på ansøgerens fundering i biblioteket og på   ansøgerens forskel i profil til de øvrige redaktører. Selv om ansøgerens kendskab   til bibliotekets dagligdag blev understreget, er det ikke et krav, at   ansøgeren på forhånd er ansat på et bibliotek frem for først at blive ansat,   hvis personen får tilbudt redaktørjobbet. Derudover blev det nævnt at vi nu   og fremover bør være opmærksomme på den geografiske spredning af redaktionen.

4. Dialog om sammensætning af ny redaktion

 

Bestyrelsen   traf beslutning om den fremtidige sammensætning af redaktionen, som kommer   til at se således ud fra 1. januar 2013:

    

 1. Chefredaktør, 37 timer  
 2. Anmelderedaktør, 17 timer  
 3. Redaktør for tema, lister, analyser og klassikere, 32 timer  
 4. Læseklub-, bruger- og debatredaktør, 16 timer  
 5. Redaktionsmedarbejder, 21 timer.
   Derudover tilknyttes en IT-konsulent efter   behov.

5. Implementering af   Litteratursidens strategi 2012-13

 

Bestyrelsen   diskuterede de vigtigste elementer i strategien og hvilke elementer der skal   prioriteres i den nye strategi for 2013-2014.

Prioritering af mål:
Det blev   pointeret at justere rækkefølgen på de nævnte mål i strategien således at det   førstnævnte og dermed vigtigste mål er ”Litteratursiden styrker   læselysten og samtalen om litteratur i det danske samfund”.

Prioritering af litteraturen uden   for bogen:
Bestyrelsen   talte om vigtigheden af at Litteratursiden frem over eksponerer den litteratur,   som er uden for bogen, f.eks. digital litteratur. Her kan der trækkes på erfaringerne   fra projektet ”Litteraturen finder sted”, som er et samarbejde mellem   Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.   Projektets studietur ti USA viste at der er en stor mængde materiale   tilgængeligt, som Litteratursiden også vil kunne give sine brugere adgang til.   Dette vil derfor blive skrevet ind i strategien for 2013-14.

Desuden   ville det være oplagt at Litteratursiden i højere grad faciliteter forfatternes   publicering og deling af tekster. I dag publiceres litterære tekster som   blogs.

Konceptudvikling af arrangementer:
Bestyrelsen   talte om at Litteratursiden med fordel kunne stå for koordinering af   arrangementer inden for skønlitteratur – f.eks. i tilknytning til DR   Romanprisen - ligesom inden for faglitteraturen. Men for at Litteratursidens   arrangementer skal gøre en forskel bør det indebære en fornyelse af konceptet   for arrangementer, dvs. de skal ikke svare til de arrangementer, som   bibliotekerne selv står for. Konceptudvikling af arrangementer bliver derfor   indskrevet i strategien for 2013-14.

Samlet katalog med Fagbogklubben   og Tænkepauser.
Med   hensyn til tilbuddene inden for Fagbogklubben og Tænkepauser vil redaktionen   fremover forsøge at udarbejde et samlet tilbud med alle arrangementer inden   for såvel Fagbogklubben og Tænkepauser. På den måde vil Litteratursiden give   bibliotekerne et større overblik over arrangementerne og dermed en bedre   service.

Læringsdimensionen på sitet:
Vedrørende   læringsdimensionen på sitet, som oftee har været oppe at vende, mente flere   at det ikke var et mål i sig selv på sitet, men at det var en sideeffekt af   nogle af sitets øvrige tilbud.

6. Relancering af sitet, workshop   10.10.12

Bilag.

Bestyrelsen tog en overordnet dialog om ønskerne til den nye   version af Litteratursiden med afsæt i Litteratursidens mål. Derudover   diskuterede bestyrelsen tanken i Open Source i forhold til spørgsmålet om   copyright. Hvis det bliver på den måde, at  alt indhold skal flyde frit mellem de forskellige   websites og medieplatforme uden synlig markering af,  hvor indholdet stammer fra er der både en   problematik i forhold til copyrightsloven og i  forhold til den kæmpe gruppe af undervisere   og studerende, som anvender sitets indhold i undervisningssammenhæng og   kræver kildehenvisning i tilknytning hertil.

Denne problematik bør være et emne for den nye   koordinationsgruppe for Danskernes Digitale Bibliotek. Det skal dog   pointeres, at bestyrelsen bakker op om at alt indhold skal kunne deles af   forskellige kanaler, blot bør det være synligt hvor indhold kommer fra.

7. Økonomistatus

Bilag

7.1. Regnskab   (drift) med forbrug pr. 26. september 2012.

7.2.   Regnskab (udvikling) med forbrug

7.3.   Regnskab Faglitteratur-projektet

Bestyrelsen godkendte regnskaberne.

8. Orientering fra chefredaktøren

 •   Samarbejdet   om forskningsformidling
 •   Litteratursidens   10 års jubilæum 9.11.
 •   Professionalisering   af stand på Bogforum
 •   Udstilling   på Biblioteksledermødet 6.11. i forbindelse med nominering til årets projekt   af Kulturstyrelsen
 •   Inspiration   fra studietur i New York
 •   Bestyrelsen bakkede op om at samarbejdet om forskningsformidling   fortsætter i 2013.
 •   Litteratursidens   10 års jubilæum med tale af kulturministeren kører på skinner
  •   Professionalisering   af stand med nyt design ser ud til at give standen på bogmessen et kæmpe   løft.
  •   Bestyrelsen   understregede vigtigheden af at udstille på Biblioteksledermødet i   forbindelse med nomineringen til årets projekt.
 

9. Evt.

Bestyrelsen talte om frem over at afholde nogle af bestyrelsesmøderne   som videokonferencer, da der nu er adgang til det tekniske udstyr hertil på mange   biblioteker.  Såfremt der ikke er store   og komplicerede beslutninger, som kræver at man sidder overfor hinanden, vil   det være oplagt at afholde et møde som videokonference. Det kommende møde i   januar, hvor bestyrelsen, skal forberede generalforsamling, egner sig dog   ikke til at blive afholdt som videokonference.

Dato for generalforsamlingen i marts samt bestyrelsesmøde i   januar fastlægges snarest.