Referat af Generalforsamling Foreningen Litteratursiden

Oprettet: 08.04.2013 - 11:23

Deltagere:
Bente Skøtt Christiansen, Aabenraa Bibliotek
Anne Birgitte Langkilde Hundahl, Vejle Bibliotek
Birthe Mogensen, Vejle bibliotek
Tina Brødsgaard Andersen, Vejle Bibliotek
Sanne Caft, leder, Københavns biblioteker
Mette Thue, Viborg bibliotek
Jon Madsen, Bornholms Biblioteker
Charlotte C. Pedersen, Middelfart Bibliotek
Mette Davidsen, Helsingør Kommunes biblioteker
Michael Linde Larsen, Odense Centralbibliotek
Betty Nygård, Fredericia Bibliotek
Camilla Sejerøe, Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Sanne Lindgren, Brøndby Bibliotekerne
Tina Mortensen, Svendborg Bibliotek
Søren Lind, Svendborg Bibliotek
Bente Nielsen, Guldborgsund Bibliotekerne
Kirsten Boelt, Aalborg Bibliotekerne
Peter Høybye, Roskilde Bibliotekerne
Kirstine Ledet, Viborg Bibliotek
Knud Schulz, Aarhus kommunes Biblioteker
Sara Jørgensen, Herning Bibliotekerne
Lise Vandborg
Jane Østgaard (referent)

1. Valg af dirigent

Charlotte C. Pedersen blev valgt til dirigent
Generalforsamlingen er rettidigt varslet og indkaldt.

2. Bestyrelsen beretning ved Knud Schulz

Formanden havde følgende uddybende kommentarer til beretningen:

Litteratursidens 10 års jubilæum med deltagelse af bl.a. den daværende kulturminister Uffe Elbæk var naturligvis en af årets stor begivenheder. Bestyrelsens fokus har været at sætte rammerne for relanceringen af sitet og at implementere en ny struktur for redaktionen samt at stimulere til og understøtte læsning og møder i det fysiske rum gennem videreudvikling af og indgåelse af nye partnerskaber med fx DR og Aarhus Universitetsforlag. Foreløbig ser det ud til at arrangementerne styrker ejerskabet for Litteratursiden på bibliotekerne. I dag har vi 36 biblioteksambassadører, og målet er, at alle medlemsbiblioteker har en ”Litteratursiden-ambassadør”.

Sidste års debat om kontingent og efterfølgende stigning har ført til to udmeldelser, men samtidig er der kommet et nyt medlem til.

Formanden takkede for det store engagement hos de mange producenter over hele landet og i redaktionen.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab ved Knud Schulz

Et revideret regnskab for drift blev fremlagt på generalforsamlingen. Formanden gjorde kort rede for regnskaberne og der var ingen bemærkninger fra salen.

Alt i alt stort overskud fra 2012, men overskuddet bliver naturligvis disponeret i budgettet, til opgradering af sitet og App, da der ikke skal oparbejdes overskud.

4. Litteratursidens strategi 2013-14 ved bestyrelsesmedlemmer

Medlemmer af bestyrelsen gennemgår kort Litteratursidens strategi for 2013-14, hvor der er fokus på:

1. Flere brugere der producerer indhold
2. Brugerne præsenteres for et bredt udvalg af litteratur. Dette sker bl.a. ved at præsentere flere genrer gennem Litteraturen finder sted.

3. Litteratursiden inspirerer til realisering af nye koncepter for arrangementer. Gennem arrangementerne forsøger LS at tilbyde nye koncepter for arrangementer og tiltrække nye/andre deltager.

4. Stort ejerskab i bibliotekerne. Litteratursiden skal berige arbejdet på biblioteket og bruges i det daglige arbejde i udlånet mv.

5. Tiltrække flere brugere. Der skal arbejdes strategisk på at indgå samarbejder, der kan tiltrække nye brugere fx gennem DR og ved udvikling af app. Der kan ligeledes rejses en debat om, hvorvidt der er et område indenfor børnelitteraturen, der ikke dækkes og hvorvidt det er en opgave for Litteratursiden.

6. Være en markant aktør i den litterære debat. Dette sker ved at redaktionen deltager i den offentlige debat gennem blogs, interviews, TV.

7. Være et vigtigt led i DDB. DDB har brug for at være mere end infrastruktur. De har derfor brug for Litteratursiden til at levere indhold. LS vil gerne producere direkte til Ting, men det kræver opgradering til drupal 7.

Opsamling af strategidiskussionen i grupper:

Gruppe 1:

Det er vigtigt at arbejde med tilknytningen til sociale medier og måden man bruger fællesskaberne og brugerne, f.eks. ville det være godt, hvis brugerne på Facebook linkede til Litteratursiden i stedet for Goodreads, men det kommer forhåbentlig med udvikling af app. Derfor vurderer gruppen at det vigtigste område i strategien er udvikling af site og app.

Det er ligeledes vigtigt at sende nyhedsbreve til ambassadørerne og udvikle arrangementskoncepter. Dette kan være med til at styrke ejerskabet på bibliotekerne ligesom det er vigtigt, at de små biblioteker også kan være med og afholde arrangementer.

Gruppe 2:

Redaktionel opgradering eller indslusning af det brugerskabte indhold, så det kan ligestilles med redaktionel t indhold, men der skal være en redaktionel godkendelse på indholdsniveau og ikke på den enkelte bruger. ”Gaffa-modellen”: At blive godkendt som redaktør, så det bliver cool eller noget man kan brande sig på at være anmelder på LS. Indgåelse af partnerskaber med bloggere kan være et interessant område at opdyrke.
Et vigtigt indsatsområde er litteratur til forældre eller at samle alt det der findes, så vi kan anbefale til forældre til bestemt aldersgruppe, med bestemt problemstilling etc. Her blev der dog fra en anden gruppe tilføjet at det ville være oplagt at samarbejde med ”Ordet fanger” om formidling af børnebøger.

Vigtigt at Litteratursiden er med til at sikre at kvalitetsdebatten om bøger tages i biblioteksverdenen.

Gruppe 3:

Styrke det personlige møde ved at skrive til nye brugere og nurse brugerambassadørerne, belønne gode og aktive brugere og evt. etablere noget ”mød en bibliotekar” på sitet, men vigtigt at det ikke bliver meget tidskrævende, så evt. gennem en formular.

Vi behøver ikke adskille os fra de kommercielle sites, men hellere tænke på at samarbejde og bruge det de kan. Litteratursiden skal hellere tænke på og fokusere på vores egne styrker og hvad vi kan.

Vigtigt at satse på de unge brugere fx ved at være ”drivhus”/platform for de unges tekster.

Gruppe 4:

Vigtigt at komme ud til flere brugere og måske lave noget med de unge. At præsentere brugerne for forskellige genrer og forskellig litteratur anses for det vigtigste i strategien. Der skal være plads til både l fordybelse og mainstream. Litteratursiden skal være kendt som et rummeligt brand!

Selvpublicering vinder frem og selvom LS ikke kan kvalitetssikre alt, så er det relevant og vigtig element og noget der skal arbejdes med.

Det anses for vigtigt at være aktør i den offentlige debat, men det bør ikke prioriteres højere end det er nu.

Opsamling fra bestyrelsesmedlem:
Kvalitetsvurdering og kvalitetsdebat var et emne flere grupper nævnte, og der er enig om, at det er vigtigt, at Litteratursiden er med til at sætte en debat i gang.  Den personlige formidling og mødet med brugerne er ligeledes et vigtigt element, ligesom det går igen, at brugerne skal endnu mere på banen og måske kunne publicere via Litteratursiden.

Både biblioteks- og brugerambassadører skal bruges målrettet og der skal kræses lidt for dem. Desuden vigtigt at Litteratursiden er med på de forskellige platforme og gør sig klar til at være med i DDB.

5. Fastsættelse af kontingent for 2013
Kontingentet fortsætter uændret.

6. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2013 ved Knud Schulz
Budgettet hviler på overførsler fra 2012, kontingent og tilskud fra Styrelsen.
Budgettet godkendtes uden indvendinger.

7. Valg af bestyrelse
Følgende opstiller til bestyrelsen:
Knud Schulz, Aarhus Kommunes Biblioteker
Sara Jørgensen, Herning Bibliotekerne
Peter Høybye Greisen, Roskilde Bibliotekerne

Knud Schulz og Sara Jørgensen blev genvalgt.
 Peter Høybye blev valgt til suppleant.

8. Eventuelt
Tak for stort engagement fra alle sider. Og tak til dirigenten.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med Knud Schulz som formand.