Seneste kommentarer

 • Hans-Jørgen scHanz frihed 4 uger 15 timer siden

  Hans-Jørgen scHanz

  frihed


  n

  se

  pau

  ke

  ..................

  r

  Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

  FRIHED

  Tænkepauser 1
  FRIHED af Hans-Jørgen Schanz

  Tænkepauser 2
  NETVÆRK af Jens Mogens Olesen

  Tænkepauser 3
  MONSTRE af Mathias Clasen

  Tænkepauser 4
  TILLID af Gert Tinggaard Svendsen

  Tænkepauser 5
  LIVSHISTORIEN af Dorthe Kirkegaard Thomsen

  Tænkepauser 6
  FJENDSKAB af Mikkel Thorup

  Se mere på www.tænkepauser.dk
  Her finder du også gratis lydbøger

  KE

  PA

  SE

  R

  HANS-JØRGEN SCHANZ

  frihed

  TÆN

  KE

  PAU

  SE

  R

  FRIHED

  Tænkepauser 1
  © Hans-Jørgen Schanz og
  Aarhus Universitetsforlag 2012
  Omslag og tilrettelægning: Trefold
  Ebogsproduktion: Narayana Press, Gylling

  ISBN 9788771242775

  Tænkepauser

  – viden til hverdagen
  af topforskere fra
  Diskuter bogen på litteratursiden.dk,
  og find mere materiale på

  dr.dk/taenkepauser

  INDHOLD

  FANDENS

  TIL

  FRIHEDER

  6

  FRIHED

  OG

  MENNESKET

  13

  FRIHED

  OG

  VESTEN

  20

  FRIHED,

  LIGHED

  OG

  BRODERSKAB?

  37

  FRIHED

  I

  FARE

  46

  KERNEFRI

  FRIHED

  58

  FANDENS
  TIL
  FRIHEDER

  FRIHED OVERALT: VARM LUFT

  Frihedsminister – det udråbte Venstres Søren Pind sig
  selv til, da han i 2010 overtog det danske udvik lingsministerium.
  Den liberale revolution udeblev dog: Allerede
  året efter blev han fristillet som minister, da den nye
  regering tiltrådte. Men Pinds frie brug af sproget er sigende
  og vidner om, at der tilsyneladende ikke er nogen
  grænser for, hvad ordene fri og frihed kan betyde. Tænk
  på ytringsfrihed, frimærker, friskoler, frie oplysningsforbund,
  forsamlingsfrihed, frie købmænd, frisindede,
  Danmarks Frihedsråd, fribyttere, fri markedsøkonomi,
  frivillige, fri sex, frihandel, fri hash, ”Kvinder for frihed”,
  ”Frihed, lighed og broderskab”, ”Fri hastighed for frie
  mennesker”, ”den frie verdens kamp mod terrorisme”,
  fritgående høns og frikadeller!

  Vesten er ramt af en veritabel frihedsbesættelse, og
  adjektivet fri og substantivet frihed cirkulerer nu i et
  omfang, som aldrig før er set. Gøgleren Erik Clausen
  har lavet en sang om frihed, hvor det lyder: ”O frihed,
  o friheden flyver, som svalerne højt i det blå, o frihed, o
  friheden flyver, dig helst på jorden vi så” – og dét ønske
  er tilsyneladende blevet opfyldt, for frihedsbesværgelser,

  frihedskrav og vel også frihed er ankommet til jorden,
  så man kan blive helt svimmel. Frihed er blevet en
  fetich, og det er faktisk for meget, for betydningen bliver
  upræcis: Historiens sammenhænge og forskelle drukner i
  tidens intense dyrkelse af fænomenet.
  upræcis: Historiens sammenhænge og forskelle drukner i
  tidens intense dyrkelse af fænomenet.

  Den østrigske filosof Ludwig Wittgenstein sagde
  engang, at ord kunne blive så slidte, at de burde sendes
  til rensning. Efter denne kunne man så se, om der overhovedet
  var noget tilbage. I dag, hvor brugen af frihed
  og frit er svulmet op som en ballon, der er ved at eksplodere,
  skulle vi måske følge Wittgensteins anvisning
  og aflevere ordet ink lusive dets familiemedlemmer hos
  renseriet. Det gør jeg i denne lille bog. Jeg vil skure mudderet
  af de værste misforståelser og dybderense begreberne,
  så du kan se, hvordan Vestens moderne politiske
  frihed opstod. Undervejs vil friheden miste sin uskyld
  eller dén naturlige, ukomplicerede sammenhæng med
  demokrati, lighed, kristendom, modernitet, frigørelse og
  liberalisme, som begrebet så ofte udsmykkes med i dag.
  Historien er meget mere grum og mangfoldig, og måske
  kan dét minde os om, at frihed kræver omtanke frem for
  ureflekteret forgudelse. Vores dyrkelse af frihed er blevet
  så unuanceret, at de politiske frihedsslogans næsten uændret
  kan overtages af rek lamebranchen: ”Hår for Livet
  er en unik hårrevolution, som kan bruges af både mænd
  og kvinder i alle aldre. Det er et hårsystem, der giver
  dig frihed til at vælge. Og frihed til at være den, du er”.
  Hvordan skal det blive et godt udgangspunkt for dialog

  med andre kulturer, der ikke har den frihed, vi synes, de
  fortjener?

  Til en begyndelse vil jeg tage livet af en helt grundlæggende
  misforståelse: at frihed skulle have en særlig
  essens, som vi kan grave os frem til med f.eks. filosofiens
  eller lingvistikkens skovle.

  ILLUSIONEN OM FRIHED

  At ordet frihed har en entydig kernebetydning, er intet
  mindre end en illusion – og en meget udbredt en af
  slagsen. Vi kan ikke udpege nogen fællesnævner for alle
  de forskellige former for frihed, der findes, begreberne
  kan ikke koges rene for overflødig merbetydning, så vi
  står tilbage med frihedens rene skelet. Frihed har ingen
  statisk urkerne, ordets betydning er derimod dynamisk
  og givet med den skiftende brug, man gør af det i
  sproget. Sprogfilosoffer har vidst det længe, men deres
  budskab er åbenbart ikke nået frem til dagens politiske
  arena, hvor det unægtelig lyder, som om frihed er en
  k lart afgrænselig, identificerbar idé, der baseres på et
  strengt begreb.

  Når illusionen har en sådan kraft, er det nok, fordi én
  form for frihed dominerer i en grad, så den skygger for,
  at der findes andre. Når vi helt generelt taler om frihed,
  tænker vi næsten altid på Vestens moderne politiske frihed,
  hvor ikke mindst ytringsfrihed, personlig frihed og
  demokrati er centrale elementer. Det betyder dog netop
  ikke, at alle andre måder at bruge ordet på låner indhold

  fra det politiske felt. Lige så lidt som den politiske brug
  kan indordnes andre frihedsfelter som f.eks. økonomisk
  frihed, religiøs frihed, forskningsfrihed, kunstnerisk
  frihed eller – you name it. Fri sex har ikke noget med
  ytringsfrihed at gøre.

  Det er altså ikke sådan, at forskellige brug af ordet
  frihed blot er variationer over en mere dybtliggende
  betydning. Sprogbrugen skal tages alvorligt i hvert enkelt
  tilfælde som noget i sin egen ret. Den gode Wittgenstein
  beskrev allerede i 1930’erne og 1940’erne dét, han kaldte
  sprogspil, og han gjorde det k lart, at ords betydning er
  noget, der opstår mellem mennesker og ændres, alt efter
  den kontekst kommunikationens sprogspil fungerer i.
  Det gælder også frihed, som både favner ”Frihed forpligter”
  og ”Starfashion: frihed til at være den, du er”.

  Også sproghistorisk kan vi se på mikroniveau, at
  forestillingen om en oprindelig betydning er illusorisk.
  Skolebogens ordk lasser dikterer, at frihed er et kerneord,
  hvoraf der findes diverse afledte former, men historien
  fortæller faktisk noget andet. I lang tid før nogen begyndte
  at bruge ordet frihed, har mennesker talt vidt og
  bredt om, at noget var frit. Det gælder for småbørn, når
  de lærer sprog, men også generelt for menneskeheden i
  dens historiske udvikling: Den adjektiviske brug af ord
  er hyppigere og kommer længe før den substantiviske.
  ”Kaninen løb frit omkring” før ”danskerne fik friheden
  efter den tyske besættelse”!

  SPROGETS FRIE KAOS?

  Det er en meningsløs ørkenvandring at søge efter en
  fast, entydig og velafgrænset kernebetydning for et ord
  som frihed, der har en alenlang historie og bruges på så
  mange forskellige måder i dagligsproget – som det er
  typisk for ord, der ikke refererer til ting, men til handlinger
  og adfærd, psykiske tilstande og valgsituationer. Men
  det betyder ikke, at alt er ubeskriveligt kaos i sproget.
  Dels kan sprogspil sagtens beskrives og afgrænses; de
  færreste vil tage fejl af den frihed, Søren Pind talte om,
  og den frihed, en fritgående høne nyder godt af. Og dels
  er der andre ord, som er lettere at holde fast, især hvis de
  kun optræder i bestemte sammenhænge. Det kan godt
  være, det mest er filosoffer, der ved, hvad ”syntetiske a
  posteriori-domme” er, mens fysikere har tjek på ord som
  ”Tjerenkov-stråling”, men betydningen er k lart afgrænset
  inden for fagområdernes sprogspil.

  Sproget er heller ikke en legeplads for den enkeltes
  mere eller mindre skøre ideer om, hvad ord betyder. Vi
  kan ikke bare selv blande kortene til sprogspillet, som
  det passer os, og indføre nye konventioner for, hvad
  frihed betyder. Den slags sker mellem mennesker og
  over tid. Som du skal se i bogen her, har ordet frihed
  siden antikken haft mange forskellige betydninger, men
  de opstår ikke ud af det blå og ændrer sig i samspil med
  samfundets udvik ling.

  Hvis man havde tid og hænder nok, kunne det måske
  principielt godt lade sig gøre at tegne et kort over alle de
  forskellige betydninger af frihed på et givent tidspunkt.

  Især hvis man kunne fryse tiden samtidig, for sproget
  står jo ikke stille, mens vi arbejder med det. Alle de
  forskellige former for frihed indgår i et netværk: Én brug
  af frihed (a) ligner på nogle måder en anden (b), der igen
  på visse punkter ligner en tredje (c), men ikke nødvendigvis
  a. Forbindelserne er forskudte – a og c er således
  ikke direkte forbundne, men ”tilhører” stadig det samme
  overordnede, brogede felt omkring brugen af ordet
  frihed. Wittgenstein kaldte disse forskudte forbindelser
  for familieligheder. Et sådant kort over frihedsfamiliens
  netværk ville dog være så stort, omfattende og forgrenet,
  at projektets værdi er mere end tvivlsom. Et kort skal
  give overblik – det ville ikke blive tilfældet.

  Wittgenstein har fat i den lange ende, men det ser
  ikke rigtig ud til at slå igennem i hverdagslige sammenhænge.
  Det kan skyldes, at tanken om ord som udtryk
  for bagvedliggende ideer er dybt forankret i vores kultur.
  Vi antager, at frihed har en essens, fordi vi gennem
  tusinder af år har lært at opfatte sprog på denne forkerte
  måde. Selv om videnskaben i det 20. århundrede har gennemgået
  et såkaldt linguistic turn – hvor ny indsigt i sproget
  blev bærende for en lang række videnskabsgrene – er
  der åbenbart lang vej endnu. Vi finder ondets rod tilbage i
  antikken, og lad mig begynde med at ryste helgenstatuen
  af den store græske filosof Platon en lille smule.

  FILOSOFIEN OPSTOD VED EN FEJL

  Platons betydning for filosofien kan ikke overvurderes. I
  en vis forstand grundlagde han den genre eller disciplin,

  vi kalder filosofi. Men han lå i ganske omfattende grad
  under for just illusionen om, at et ords betydning hentes
  og skabes i kraft af underliggende entydige kernebestemmelser
  – dem kaldte han ideerne. Sat på spidsen: Den filosofiske
  traditions grundlæggelse skyldes en fejltagelse!
  vi kalder filosofi. Men han lå i ganske omfattende grad
  under for just illusionen om, at et ords betydning hentes
  og skabes i kraft af underliggende entydige kernebestemmelser
  – dem kaldte han ideerne. Sat på spidsen: Den filosofiske
  traditions grundlæggelse skyldes en fejltagelse!

  Selv om filosofien har sine frihedsdiskussioner, er
  det derfor ikke sådan, at filosofferne har noget patent
  på at beskrive, hvad frihed er. Den filosofiske tradition
  har selvfølgelig sine egne sprogspil – og de er ofte værd
  at lytte til – sådan som man gør, når man slår op i et
  leksikon og søger oplysninger om f.eks. frihed. Næsten
  altid henvises man til frihedens skiftende positioner i filosofiens
  historie. Ordet frihed findes dog stort set inden
  for alle akademiske grene såsom samfundsvidenskab,
  idéhistorie, jura, teologi og endog naturvidenskab, hvor
  atomfysikken f.eks. opererer med ”asymptotisk frihed”
  for visse nuk leare partik ler. For slet ikke at tale om de
  sprogbrug, som findes hinsides – eller rettere før – de videnskabelige,
  nemlig den helt elementære omgang med
  ordet frihed i hverdagen. I dagligsproget er brugen hyppigst
  og den betydningsmæssige spændvidde størst; vi
  kan både tale om, at ”børnene fik fri fra skole på grund
  af snevejret” og at ”ministeren tog sig den frihed at holde
  fri fra sit frihedsministerium, da han gik på bar”.

  Når vi nu skal se på frihedens mange former, er
  filosofien altså langtfra den eneste videnskilde, der risler.
  Men lad os alligevel begynde med et spørgsmål, filosofien
  har gode muligheder for at svare fornuftigt på: Hvad har
  mennesket som sådan og frihed med hinanden at gøre?

  FRIHED
  OG
  MENNESKET

  FRIE FLODER VS. MENNESKELIG FRIHED

  Frihed er ikke mystisk og forvirrende for os, når vi
  bruger ordet til hverdag. Sprogets frie kaos er ikke mere
  vildt, end at vi til daglig forstår hinanden forbavsende
  godt, og at sprogspil kan beskrives. Langt værre er det,
  hvis vi begynder at overveje betydningerne generelt og
  frigør dem fra den sproglige praksis i bestemte situationer.
  Hører vi f.eks. en dommer sige: ”De kan nu forlade
  retten som en fri mand”, så ved vi straks, at den ank lagede
  er fri og ikke længere underlagt retssystemets undersøgelse
  af, om han er skyldig i ank lagen. Men hvis vi
  overvejer, hvad det egentlig vil sige at være en fri mand

  – sådan helt generelt – så tårner spørgsmålene sig op.
  De egentlige problemer indfinder sig først, når vi
  har med menneskelig frihed at gøre. Mennesket har en
  særstilling i forhold til såvel døde ting som andre levende
  væsener – Gud ser vi bort fra her. Faktisk er det let at
  mærke på sproget, at der er noget særligt på færde med
  mennesker og frihed. Når vi taler om død natur som
  f.eks. en flod, vægrer vi os ved at tale om frihed, men
  bruger hellere den adjektiviske form af ordet: ”Floden
  løb frit, før dæmningen blev bygget”. Frihed har deri

  mod noget at gøre med levende væsener, der i sig selv
  har kraften til bevægelse eller forandring. Det har både
  dyr og mennesker, men der er alligevel vigtige forskelle.
  Dyrs frihed angår ligesom flodens primært dét at være fri
  for trusler og blokeringer, mens menneskets frihed har
  to yderligere dimensioner. Mennesket kan for det første
  handle frit, uden at det har med begrænsninger at gøre.
  Det skaber en helt anden sammenhæng mellem frihed,
  forandring og fremtidsvisioner, end vi finder hos dyrene.
  Og for det andet kan mennesket forholde sig til selve dét,
  at det har frihed, og det er af helt afgørende betydning.

  FRIHED FINDES I SPROGET

  En sten kan være i frit fald, en flod kan flyde frit, en høne
  kan være fritgående, og en hest kan have frihed, hvis den
  lever vildt. Men ingen af naturens øvrige fænomener
  har som mennesket frihedsbevidsthed – bevidsthed om at
  være eller at kunne være fri. Frihedsbevidstheden er en
  helt central del af den menneskelige frihed, den er ikke
  bare et vedhæng til frihed, men ofte betingelsen for, at
  der i det hele taget kan tales om frihed. Derfor er det kun
  mennesker, som i strengere forstand kan have frihed.

  Hvor kommer frihedsbevidstheden så fra? Den har
  vi, fordi vi er sproglige væsener og derfor kan træde på
  en vis afstand af vores egen adfærd; vi kan reflektere
  over meget komplekse fænomener – som f.eks. frihed.
  Sproget gør, at vi ikke bare som dyrene handler i verden,
  men også samtidig kan forholde os til, at vi gør det, og
  det giver vores frihed en radikalt anden karakter. Men

  nesket er det eneste væsen, der ikke bare har bevidsthed,
  men selvbevidsthed, hvor både bevidstheden og selvbevidstheden
  er sprogligt formidlet. Det kan godt være, at
  en fattig afghansk pige ikke reflekterer ret meget over
  frihed, men har mere travlt med at overleve Talebans
  tyranni, men hun har principielt evnen til at udfolde
  frihedsbevidsthed – fordi hun er et menneske med sprog.

  Sproget giver også den menneskelige frihed en særlig
  form for tidslighed, der er væsentlig for frihedsbevidstheden.
  Et menneske kan fortælle om sin oldefars oplevelser
  og handlinger under Første Verdenskrig – det kan en
  kanin ikke. Ingen andre levende væsener har historisk
  bevidsthed eller erindring. Via mundtlige og skriftlige
  overleveringer sætter mennesket sig i forhold til fortidens
  problemer og hændelser, og for fænomenet frihed betyder
  det, at vores bevidsthed om det principielt strækker
  sig langt ud over samtiden. Vi kan forholde os til, at hvad
  der lægges i frihed, skifter historisk, f.eks. ved at undersøge,
  hvad tidligere generationer har ment, når de talte
  og skrev om frihed. Erindringen overskrider i kraft af
  sproget det enkelte væsens livsforløb og livserfaring; det
  er noget af det, som indfanges af, hvad vi kalder historie.

  FRIHED ER ALLE VEGNE

  – MELLEM MENNESKER
  Menneskelig frihed er altså noget særligt. Og frihed er
  særlig vigtigt for mennesket, især i den vestlige verden:
  Spørgsmål om frihed trænger sig ind alle vegne, også når
  det ikke handler om storpolitik og kampen mod terro

  rister, der efter sigende hader frihed. Skal vi få børn og
  vinke farvel til friheden? Skal jeg sætte min personlige
  frihed højest og vælge jobbet i Langbortistan, når min
  kone siger nej? Skal politikeren stikke en kæp i hjulet for
  den taleskriver, der nok en gang skruer vildt op for patos
  og misbruger frihedsordet, så tilhørerne begynder at
  skamme sig – på hans vegne? Ikke bare har mennesket
  frihedsbevidsthed, det har det i en række former og kan
  forholde sig til frihed på en række forskellige måder. Når
  vi som her diskuterer, hvad frihed er, så er det én måde
  at forholde sig til frihed på – alt, hvad der står på disse
  sider, er udtryk for valg og kunne være helt anderledes.

  Et mønster for, hvordan vi helt overordnet forholder
  os til frihed, er der alligevel. Bortset fra en række banale
  tilfælde er det sådan, at frihed i vores sprogbrug næsten
  altid støder ind i eller op til problemstillinger af moralsk,
  politisk, retslig eller religiøs art, og da er frihedsbevidstheden
  altid til stede. Frihed angår ikke bare primært mennesker,
  men mennesker i deres indbyrdes forhold. En
  kanin støder – når den løber frit rundt i sit bur – ikke ind
  i moralske eller politiske problemer, heller ikke når der
  er flere kaniner i buret. Robinson Crusoe kunne agere
  frit, da han var alene på øen, men da Fredag dukkede op,
  fik han frihed som en mulighed.

  Frihed har vi altså kun i forhold til andre mennesker.
  Hvad betyder det set i en global, kulturel sammenhæng?

  FRIHED I ØST, VEST, NORD OG SYD!

  Alle mennesker er født med sproglig kompetence og

  derfor med evnen til at reflektere over frihed. Og jeg
  vil slå til lyd for, at menneskelig frihed og frihedserfaring
  helt generelt er fænomener, der hæver sig over
  kulturelle forskelle. Frihed har altid gjort sig gældende,
  overalt hvor der har været menneskelig kultur. Nok er
  der kulturer, der i højere grad end andre har accentueret
  frihedsbevidsthed og frihedskrav og i det hele taget bragt
  frihedsforestillinger på bane. Uden tvivl kommer Vesten
  her ind på en ubestridt førsteplads. Men det er plausibelt
  at antage, at frihed i rudimentær eller basal form er en
  transkulturel størrelse, fordi den hører med til at være et
  menneske – og ikke bare et menneske, som er vokset op
  og lever i Vesten.

  Mennesker, der bruger sprog, bekymrer sig om
  yngelpleje, laver redskaber og handler i fællesskab med
  og mod hinanden – og en gang imellem tænker over
  livet og døden – de må i en eller anden form have gjort
  sig frihedserfaringer. Ja, kan man overhovedet forestille
  sig menneskelig sprogbrug uden simpel frihedserfaring?
  Erfaringen af, at noget kunne gøres anderledes, end
  det blev gjort, erfaringen af, at den verden, man lever
  i, kunne bemestres anderledes, end det faktisk skete og
  sker, ligesom erfaringen af, at vi kunne have udtrykt os
  anderledes, end vi gjorde – alt dette er erfaringer, som
  næppe er kulturspecifikke, men derimod helt almene.
  Og som vi ikke kan forestille os mennesker berøvet,
  uden at de ophørte med at være mennesker.

  Jeg tror, at erfaringen af frihed og frihedsbehov er
  lige så gammel som mennesket; selv om vi nok skal et

  godt stykke op i historien, før egentlige frihedsbegreber
  og frihedsteorier opstod, ligesom der gik lang tid, før
  frihedskrav og frihedsrettigheder kom på tale. For

  mennesker har aldrig kun været forudsigelige instinktvæsener.
  Spontanitet – både i forhold til andre og én selv

  – hører ganske enkelt menneskelivet til i handling såvel
  som i tænkning. Nu er spontanitet ikke nødvendigvis lig
  med frihed, men den er ofte en forudsætning for frihed.
  Og dersom man tænker den bort, bliver det vanskeligt
  at forestille sig, hvad frihed så egentlig skulle gå ud på,
  endsige hvordan den skulle kunne komme i stand.
  Også erfaringen eller oplevelsen af frihedens modsætning,
  altså ufrihed, må antages at høre menneskelivet til,
  uafhængigt af den skikkelse en given kultur måtte præge
  forestillingerne og de forskellige praksisformer med.
  Ufrihed – forstået som form for tvang, hindring eller blokering,
  indre såvel som ydre – er også noget transkulturelt.
  Langt hen er det med frihed som med størrelserne
  venstre og højre, op og ned: Fænomenet kan ikke være
  og giver ingen mening, uden at dets negation også er en
  mulighed.
  Har jeg så her optegnet frihedens dna, var der alligevel
  en kerne? Nej. At der for frihed gælder nogle ting, der
  hæver sig over kulturer og tid, betyder ikke, at forskellige
  frihedsbegreber kan reduceres til variationer over et
  tema, eller at alle måder at bruge ordet på kan henføres
  til en bestemt kernebetydning. Der findes elementer,
  der går igen overalt, men det er ikke sådan, at de er det
  sande og egentlige grundlag for alle frihedsbegreber.

  Blot er det måske de mest interessante aspekter – for os i
  Vesten.

  FRIHED
  OG
  VESTEN

  VESTENS FRIE INDIVID

  Det kan godt være, ordene frihed og frit optræder på
  mindst 117 måder i vores dagligsprog. Men det lader
  sig også gøre at udpege en særlig menneskelig form for
  frihed, at beskrive frihed som noget mellemmenneskeligt
  og at fremhæve frihed som et transkulturelt fænomen.
  Det har jeg lige gjort. I virkeligheden har jeg på et meget
  overordnet og generelt plan indkredset nogle af de
  vigtigste elementer i en særlig form for frihed, der ikke
  principielt har forrang for nogen andre eller udgør nogen
  kerne i begrebet, men som trænger sig på, fordi den er
  vigtig for os: Den vestlige verdens moderne begreb om
  politisk frihed.

  Den vestlige tradition har lidt efter lidt gjort individet
  til det centrale omdrejningspunkt for frihed. Og dét hen
  over en lang række forskellige normative sammenhænge
  fra jura til moral og religion. Vi taler f.eks. om det frie
  retssubjekt, om den enkeltes moralske forpligtelse i forhold
  til friheden, om den enkeltes ret til selv frit at vælge
  religion eller til at vælge den fra. Og om den enkeltes ret
  og dermed frihed til at tage sit eget liv.

  Selvfølgelig kan folkeslag kæmpe for frihed, som

  egypterne, tuneserne og libyerne gjorde det i foråret
  2011 – men frihed er for os primært noget, der knytter
  sig til enkeltindivider, hvorefter det i overført betydning
  kan vandre videre til grupper, fællesskaber, nationer
  etc. De kollektive størrelser kan aldrig være frihedens
  subjekt, en kollektivitet kan aldrig siges at have frihed,
  mens medlemmernes situation er ligegyldig eller måske
  endog præget af ufrihed – som det blev tilfældet under
  nazismen, stalinismen, maoismen og andre totalitære
  regimer.

  I andre kulturformer, hvor frihed har en anden
  betydning, er det anderledes; typisk vil det være sådan,
  at det er familien eller k lanen, der er nøglen til frihed.
  Hvad der er bedst eller mest rigtigt, kan vi diskutere til
  dommedag – også selv om vi præciserer, hvem det er
  bedst eller mest rigtigt for. At individet er frihedens base,
  er altså ingen ubestridt sandhed, og frihed kan ikke uden
  videre omtales i bestemt form, selv om jeg har gjort
  det her. Diskussionen om frihedens forankringspunkt
  startede for alvor, da FN i 1948 ville vedtage – og vedtog

  – en menneskerettighedsdek laration, som slog en stribe
  frihedsrettigheder fast. Det fortjener en længere forklaring,
  lidt af den får du her.
  DA VESTEN VANDT

  Vedtagelsen af FN’s menneskerettighedserk læring var
  en milepæl for udvik lingen af Vestens moderne politiske
  frihedsbegreb. Allerede i indledningen til Verdenserklæringen
  om menneskerettighederne kan vi bemærke, hvordan

  ordet frihed sammen med værdighed får en særlig høj
  status, hør f.eks. denne centrale, om end lidt knudrede
  passage: ”… anerkendelsen af den mennesket iboende
  værdighed og af de lige og ufortabelige rettigheder for
  alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget
  for frihed, retfærdighed og fred i verden …” Det
  var første gang i Vestens historie, at der blev formuleret
  almene menneskerettigheder, som omfattede samtlige
  k lodens beboere og havde lige gyldighed for alle. Her fik
  også det enkelte individ sin debut som centrum for rets-
  og frihedstænkningen.

  Det gik dog ikke uden sværdslag. Især stødte den
  vestlige kultur sammen med den muslimske, hvor familien
  er omdrejningspunktet. Men kort sagt: Vesten vandt,
  og FN’s erk læring har stadig gyldighed i dag. Det var en
  sejr, der formentligt i langt højere grad kan tilskrives Vestens
  magt end Vestens argumenter; der er ingen særlig
  logisk styrke ved den vestlige frihedsideologi. Menneskerettigheder
  handler dybest set ikke om sandheder, men
  om holdninger. Vestens sejr var k lar, men til gengæld
  viste og viser det sig, at forskellige kulturer har deres
  egne tolkningstraditioner og praksisser, når det gælder
  omgangen med frihed. Herom er der ikke bare stadig
  strid, men en strid, der synes tiltagende.

  Men hvad går den så egentlig ud på, Vestens moderne
  politiske frihed, som ofte dyrkes med en opsigtsvækkende
  kompromisløshed?

  YTRINGSFRIHEDEN OG ALLE DE ANDRE

  Når vi og Søren Pind til dagligt taler om frihed, dækker
  det i virkeligheden over en række nært sammenknyttede
  frihedsbegreber, vi kan samle under hatten politisk frihed.
  Ytringsfriheden er på det seneste løbet med meget
  af opmærksomheden – ikke mindst i kølvandet på den
  langstrakte ballade om Jyllands-Postens Muhammedtegninger
  – men i Grundloven, i FN’s verdenserk læring
  og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
  fra 1950 finder vi faktisk en hel række friheder, der alle
  spiller en stor rolle. Nogle af de vigtigste er religionsfriheden,
  samvittighedsfriheden, forsamlingsfriheden,
  foreningsfriheden og ikke mindst den personlige frihed,
  der ofte forbindes med frihed til forbrug.

  Linjen tilbage til 1948 er k lar, prøv at læse noget af,
  hvad der står i Verdenserklæringen om menneskerettighederne:

  Artikel 1: Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder.
  De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør
  handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

  Artikel 3: Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

  Artikel 6: Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive
  anerkendt som retssubjekt.

  Artikel 18: Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og
  religionsfrihed: Denne ret omfatter frihed til at skifte religion
  eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre,
  offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro

  gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse
  af religiøse forskrifter.

  Artikel 19: Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne
  ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding
  og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et
  hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

  Frihederne er tæt knyttet til en række andre menneskerettigheder
  såsom boligens og ejendomsrettens ukrænkelighed,
  retten til arbejde, erhverv, undervisning, livet,
  sikkerhed, retfærdig rettergang, privatliv og familieliv,
  ægteskab, fri tanker. De har også en forbudsdimension
  og indbefatter såvel forbud mod slaveri og tvangsarbejde
  som forbud mod tortur.

  Men som jeg lovede i bogens begyndelse, skal
  friheden miste sin uskyld. Frihed betyder mange forskellige
  ting i dagligsproget, og frihed forstås forskelligt
  i forskellige kulturer, men ikke nok med dét: Det går
  som regel for hurtigt, når frihedens historie i Vesten skal
  fortælles. Der er i realiteten en lang, hullet og bugtet vej
  fra førmoderne frihedsformer og frem til den måde, vi
  forstår frihed på i dag. Ofte er der kun i meget forskudt
  og afledt forstand en forbindelse mellem det ene og det
  andet. Myterne derimod lover en lige linje. Lad os se på
  nogle af de vigtigste frihedsbegreber i Vestens historie og
  undervejs få punkteret en hel del luftige forestillinger om
  frihedernes karakter, udvik ling og sammenhæng. Først

  må jeg dog hellere præcisere, hvad Vesten overhovedet
  er.

  HVAD ER VESTEN?

  Vesten – vi bruger ordet så tit, at vi helt glemmer at
  spørge, hvad det betyder. Faktisk er Vesten også mange
  ting, men lad mig bare servere en kort definition her: Vesten
  dækker Europa, Amerika, Australien, New Zealand
  plus nogle lommer udenfor – og tog for alvor form, da
  Nordamerika i begyndelsen af 1700-tallet blev en del af
  den europæiske kultur, men samtidig kastede sit særpræg
  tilbage på den.

  Går vi længere tilbage, findes Vestens vugge i antikken,
  hvor en særlig historisk-kulturel dannelse tog sin begyndelse
  i dele af middelhavsområdet omkring år 1000
  før vor tidsregning. Den var vidtfavnende og spredte sig
  over såvel politik som religion, retsvæsen, videnskab og
  økonomi. Især to størrelser blev i løbet af nogle hundrede
  år altafgørende som kilder til det, der senere skulle
  blive Vesten: den græsk-romerske kultur og den jødiskkristne
  religion. Det græsk-romerske blev hovedleverandør
  af kultur, det vil sige alt fra filosofi, litteratur, kunst
  og retstænkning til politik – mens det jødisk-kristne
  bidrog med de dominerende religiøse forestillinger.

  Processen var lang, og først i middelalderen dannes
  en tidlig udgave af dét Europa, vi kender i dag. Europa
  og Vesten er ikke det samme, men uden Europa ikke
  noget, der kan kaldes Vesten. Vi kan godt udsondre en
  særlig amerikansk og en særlig europæisk udgave af Ve

  sten, særligt varierer statsformerne og en række juridiske
  traditioner. Klicheerne om de kulturelle forskelligheder
  står i kø: I England gælder det om at vifte med det rigtige
  skoleslips, mens amerikanerne er skydegale egoister

  – men som hovedregel er lighederne mellem kontinenterne
  meget større end forskellene.
  Således klædt på kan vi gå videre med spørgsmålet
  om, hvad Vestens frihed så har med antikken at gøre?

  ANTIKKENS TÆNKERE:
  FRIHEDENS GRUNDLÆGGERE?

  Det er en yndet intellektuel sport at føre alt tilbage til
  antikkens filosoffer. Det gælder også frihed, men det er
  kun delvist rigtigt, at vores moderne udgave af politisk
  frihed blev undfanget i antikken sammen med Vesten
  som sådan. Den græske filosofi var en af grundpillerne
  i grundlæggelsen af Vesten, men faktisk var nogle af de
  vigtigste filosoffer – Platon og Aristoteles – antidemokrater,
  ulighed var en bærende søjle i de græske byer, og
  i det hele taget var frihed ikke noget, der blev opfattet
  som særlig vigtigt. Det vil jeg fortælle mere om. Men lad
  os først anerkende grækernes store betydning: De var
  skabere af verdens første demokrati.

  Det græske bliver – set som kilde til Vesten – interessant
  fra omkring det femte århundrede før vor tid.
  Her sker der en afvik ling af den traditionelle familiestamme-
  k lan-struktur for det sociale og det politiske til
  fordel for fremkomsten af bystaden: polis. En polis var en
  selvstændig og selvberoende politisk-social enhed, dan

  net omkring en by – aldrig et imperium eller et storrige.
  Den var styret af frie mænd, som var borgere i byen: De
  var den politisk bærende kraft, og via folkeforsamlinger
  udmøntede der sig noget i retning af et direkte demokrati,
  hvor mændene havde tale- og stemmeret i forhold
  til lovvedtagelser og større beslutninger.

  Det vigtige er her ideen om, at folket kan styre sig
  selv, at borgerne har frihed som en forudsætning for at
  kunne deltage i den demokratiske proces, og at love gælder
  lige for alle. Styreformen blev kaldt demokrati – flertalsstyre.
  Og læg mærke til: Uden politisk frihed kan der
  ikke være demokrati. Politisk frihed vil her sige retten
  til på lige fod med andre at deltage i statens anliggender,
  altså det offentlige. I udgangspunktet er der ingen instans
  oven over de enkelte demokrater, som bestemmer, hvad
  de må og ikke må, og hvad de må sige og ikke sige.

  Historisk var det en kort periode med polisorganisationen.
  Til gengæld blev der tænkt tanker og formuleret
  ideer, som skulle vise sig indflydelsesrige langt ind i
  Europas og Vestens historie. Mange filosoffer har især i
  det tyvende århundrede efter den totalitære nazismes og
  stalinismes fald ladet sig inspirere af den græske polisinstitution
  og den hertil knyttede demokratitanke. Det
  gælder f.eks. Karl Popper, der skrev om det åbne samfund
  og dets fjender, og det gælder for Hannah Arendt,
  der skrev om oprindelsen til totalitarismen. I begge
  tilfælde var det frihedsideen knyttet til demokratiforståelsen,
  der var det springende punkt.

  FRIHEDENS VUGGE KNIRKER

  Nu tilbage til det lidt for rosenrøde ved ideen om antikken
  som frihedens vugge! Verdens første demokrati
  blev båret af frihed, ja. Men faktisk også af ulighed og
  ufrihed. For kun frie mænd i byen havde noget at sige,
  og hverken kvinder, børn, slaver eller fremmede tog del
  i festen. Der er heller ikke nogen direkte kronologisk
  linje fra antikkens polis til dagens demokrati i Vesten.
  Polis var den første sammenhæng, hvor politisk frihed
  blev artikuleret og fastholdt – men kun i en kort periode:
  reelt næppe meget mere end 50-60 år. Derefter faldt
  bystaterne tilbage i urgammelt tyran- og despotstyre. Og
  da Konstantin den Store i det fjerde århundrede undertvang
  hele det græske område og besejrede Persien, var
  det definitivt forbi med polisformen.

  Der skulle gå meget lang tid, før demokrati-ideen
  atter dukkede op. Det skete først i slutningen af middelalderen,
  hvor den italienske filosof Marsilius fra Padova
  formulerede en idé om folkesuverænitet som den eneste
  legitime kilde til politisk magt. Han blev selvfølgelig
  bandlyst af kirken og måtte trække sig tilbage til Bayern,
  hvor han så kunne nyde det gode øl.

  Det hører med til dette snapshot af antikken, at
  ideen om politiske rettigheder dengang opstod mere
  eller mindre spontant og sjældent havde nogen filosofi
  i ryggen. Generelt er den store antikke filosofi som allerede
  antydet antidemokratisk. Det er meget udtalt hos
  Platon, men er også – i mildere udgave – tilfældet hos
  Aristoteles. Og det gentages flere århundreder senere

  hos den store retoriker Cicero. Standardargumenterne
  for den antidemokratiske holdning var, at demokrati
  fører til pøbelvælde med indbygget massesuggestion
  og -hysteri. Der er et kraftigt spændingsfelt mellem den
  enkelte og helheden, når frihed er involveret, det bliver
  allerede tydeligt her og fik senere enorm betydning.
  Ingen har måske formuleret aversionen mod masserne
  så slagkraftigt, som filosoffen Friedrich Nietzsche gjorde
  det i bogen Historiens nytte. Det var i 1874, mange år før
  han gled ind i sindssygens formørkelse, og den retoriske
  skarphed fornægter sig ikke: ”Masserne synes mig kun
  i tre henseender at fortjene et blik: for det første som
  udflydende kopier af de store mænd, trykt på dårligt
  papir og med slidte typer, dernæst som modstand mod
  de store, og endelig som værktøj for de store – i øvrigt
  kan Fanden og statistikken tage dem!”.

  De græske filosoffers negative holdning har sikkert
  været medbestemt af, at det demokrati, man dengang
  kendte, netop var et direkte demokrati, altså ikke repræsentativt
  eller institutionelt opbygget som folketing og
  parlamenter er det i dag. Den eneste filosofi, der ikke var
  antidemokratisk, var de såkaldte sofisters filosofi. De blev
  – og vi fastholder lige, at de var Vestens første demokratitænkere
  – generelt lagt for had. Hos Platon får de
  således betegnelserne ”handelsrejsende i åndelig føde”
  og ”grossister i visse varer, som sjælen lever af ”. De blev
  over en bred kam opfattet som en blanding af plattenslagere
  og folkeforførere.

  DE STAKKELS ROMERE

  Jamen, så romerne da? Jeg udpegede ikke blot den
  græske, men også den romerske antik som kilder til Vesten.
  Men der er ikke nogen rendyrket politisk frihed at
  komme efter i Rom heller. Den romerske kulturs bidrag
  til Vesten er funderet i et imperiums erfaringshorisont
  og de politiske praksisser, der knytter sig til et sådant. En
  demokratistruktur som den græske med dertilhørende
  politisk frihed fandtes ikke i Rom. Borgerens frihed var
  her bestemt af en ret til beskyttelse mod vilkårlige overgreb
  fra de stærkes eller statens side – frihed handlede
  ikke om hans deltagelse i de offentlige anliggender, der
  som regel var overladt til et aristokratisk mindretal eller
  en kejser. Frihed betød således ikke frihed til politisk engagement
  og politiske valg, men frihed fra magtmæssig
  vilkårlighed og overgreb.

  Denne skelnen mellem frihed til noget over for
  frihed fra noget er uhyre vigtig. Den danner basis for to
  centrale politiske frihedsbegreber, der viser sig slidstærke
  langt senere i Vestens historie, og som især filosofferne
  Thomas Hobbes og John Stuart Mill udviklede. Her er
  en smagsprøve på, hvad Mill skrev i 1859, da han udgav
  det radikale filosofiske skrift Om Friheden: ”Den sande
  frihed er den enkeltes frihed til at gå sine egne veje mod
  sin egen lykke, så længe det ikke går ud over andre eller
  berøver dem den samme frihed”. Det lyder genkendeligt,
  ikke?

  Derudover var Roms enestående retssystem helt
  afgørende for udvik lingen af frihedsbegrebet senere hen.

  Romerretten var et samlet system med love, ank lagere,
  forsvarere og dommere, og tænk på, hvor centralt et
  retfærdigt retssystem står i vores nutidige forestilling
  om, hvad det vil sige at leve i frihed. Det er derfor nok
  heller ikke tilfældigt, at det netop var en romersk sagfører

  – nemlig den føromtalte antidemokrat Cicero – der som
  den første formulerede en idé om frihed eller libertas
  som basis for, hvad han kaldte humanitas: det, der adskiller
  mennesket fra dyrene. Humanitas var et praktisk
  ideal for aristokratisk menneskelig livsførelse og indbefattede
  værdighed, dannelse i bred forstand, gavmildhed,
  storsind, tolerance og pietet. Det var altså et ideal, der
  ikke var religiøst funderet, og som kunne realiseres i tale
  og handling. Humanitas var et mål i sig selv og skulle
  langt senere – i renæssancen og især fra det nittende
  århundrede – blive grundstenen i, hvad nogle kaldte
  humanismen.
  INGEN ANTIK FRIHEDSMANI

  Rundturen i den græsk-romerske kultur er ved at være
  forbi, og vi kan konstatere, at antikkens tænkere på
  mange måder var frihedens fædre. Men også, at det
  langtfra er hele sandheden. De, der ukritisk hylder antikkens
  filosofi som demokratiets og frihedens vugge, er på
  glatis: Det meste er patetisk bragesnak og selvbedrag.
  Hverken den græske eller den romerske kultur var som
  vores domineret af frihedsmani, selv om frihed til tider
  blev forudsat og skattet. Frihed var ikke målet, og at
  være fri var i helt konkret forstand bare ikke at være

  slave. Dét ikke at være slave var en forudsætning for,
  men ikke målet med et godt liv. Målet var derimod for
  grækerne eudaimonia, som kan oversættes med lykke. Og
  tilsvarende var romernes ideal beatitudo, som blot er den
  latinske oversættelse af det græske ord. Der var selvfølgelig
  er række forskellige bud på, hvad lykken så egentlig
  gik ud på, fra lyst og nydelse (hedone) over dyd (arete) til
  sjælefred (ataraxia) og selvberoenhed (autarchia). Men
  det står fast: Frihed var aldrig lykkens mål, sommetider
  et middel og altid en forudsætning.

  RELIGION: FRIHEDENS FRELSE?

  Frihedsgudinden troner stolt ved indsejlingen til New
  York. Og alle amerikanske præsidenter – der jo repræsenterer
  ”The Land of the Free” – er uanset partifarve
  svært glade for frasen ”God bless America”. I Den
  Amerikanske Uafhængighedserk læring fra 4. juli 1776
  hedder det også: ”Vi anser disse sandheder for selvindlysende,
  at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres
  Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt
  retten til liv, frihed og stræben efter lykke”. Religion og
  frihed kobles tæt sammen i den amerikanske kontekst,
  og det, der giver mennesket dets frihedsrettigheder, er
  den kristne Gud. Der er store gradsforskelle, men ikke
  desto mindre oplever vi også ofte i Danmark, at der sker
  en direkte kobling mellem kristendom, Vesten og frihed.
  Da DR i 2011 formelt blev pålagt at formidle den kristne
  kulturarv, blev det f.eks. af kulturminister Per Stig Møller
  forstået som et element i kampen for vestlige værdier,

  herunder personlig frihed og ytringsfrihed. ”Kulturkamp
  anno 2011” kaldte han meget sigende den kronik i Berlingske
  Tidende, hvor synspunktet blev fremført: Frihed
  er under pres i globaliseringens tidsalder, og kristendommen
  er en modvægt.

  Jeg udpegede da også to kilder til Vesten, altså ikke
  blot den græsk-romerske kultur, men også den jødiskkristne
  religion. Så er der noget om snakken, hænger
  kristendom og frihed sammen?

  Selvfølgelig kan vi ikke se bort fra religion. Religion
  er historisk set uomgængelig, næsten uanset hvilket
  filosofisk emne vi ser på. Indtil det tidspunkt, hvor en
  omfattende sekularisering slår igennem i samfund og
  kultur – altså hvor religion og politik adskilles – vil
  religionen stort set altid være et privilegeret sted for forståelsen
  af, hvad et givet folk anså for rigtigt og forkert,
  godt og ondt, efterstræbelsesværdigt og nedværdigende,
  kort sagt, hvordan menneskenes livsbestræbelser skulle
  organiseres, formes og målrettes.

  Det gælder også i forhold til frihed, men i antikken
  sker det interessante faktisk på kanten mellem religionen
  og det verdslige. Lidt flot, men ikke forkert kan vi sige:
  Vesten starter med religionskritik. Al stor græsk filosofi
  er et frontalopgør med den overleverede græske gudeverden
  – filosofien erstattede guderne med abstrakte
  metafysisk-religiøse ideer og principper, der nok blev
  tillagt guddommelig status, men som aldrig havde noget
  personligt eller menneskeligt ved sig. Ligesom disse principper
  hverken lagde op til eller muliggjorde en rituel

  kultisk omgangspraksis. Bedre er det ikke med romerske
  guder: De er blot faceliftede græske guder.

  Langt, langt senere, nemlig i 1840’erne, skrev socialismens
  fader Karl Marx: ”Kritikken af religionen er
  forudsætningen for enhver kritik”. Denne udtalelse var
  møntet på samtiden, men kunne faktisk stå som motto
  over Vesten. For hvis der er noget, som skiller Vesten
  ud fra alle andre former for civilisation og kultur, er det
  netop kritikken af religionen. Og det kan næppe betvivles,
  at retten til religionskritik og frihedsnormen – ikke
  kun ytringsfriheden – hænger nøje sammen.

  Ser vi nøjere på det jødisk-kristne i sig selv, er det
  iøjnefaldende, at frihed i vores moderne forstand ikke er
  nogen fremtrædende del. Måske er det ikke så underligt,
  for både jødedommen og kristendommen er monoteistiske
  skabelsesreligioner: Der er kun én Gud, og Han
  har skabt verden ud af intet. Mennesket har aldrig nogen
  suverænitet inden for en sådan tolkningshorisont – selv
  om alt andet er skabt, for at menneskene kan og skal underlægge
  sig det og værne om det, og skønt menneskene
  er skabt i Guds billede – imago dei. For suverænitet har
  alene Gud. Så hvor bliver friheden af ?

  GUDDOMMELIG FRIHED

  Fork laringen er heldigvis (vil nogen mene) længere. Som
  skabt i Guds billede har mennesket dog muligheden
  for frihed – men i betydningen frihed til selv at vælge
  mellem godt og ondt. Dyr har ikke frihed til at vælge
  mellem godt og ondt; de er ganske vist skabt, men

  ikke i Guds billede: De mangler både fornuft og sprog.
  Desuden findes der endnu en form for religiøs frihed i
  Bibelen, nemlig frigjorthed i kraft af nåden, altså den frisættelse
  fra synden, som Gud skænker gennem tilgivelsen.
  I Johannesevangeliet lyder det: ”Hvis altså Sønnen
  får frigjort jer, skal I være virkelig frie”.

  Læg mærke til, at der i begge tilfælde er tale om helt
  andre former for frihed end den, vi tænker på til dagligt,
  når vi i dag taler om politisk frihed. Det er vigtigt at
  holde fast i: Frihed spiller en fundamentalt anden rolle
  i det religiøse. Selv om frihed ikke er noget fraværende,
  så er den aldrig det centrale. Målet er den menneskelige
  frelse, og frihed er blot et menneskeligt vilkår.

  Når det er sagt, så er der alligevel nogle meget vigtige
  tråde fra det jødisk-kristne frihedsbegreb til moderne politisk
  frihed. Det var med den jødisk-kristne tradition, at
  tanken om den fri vilje kom ind i billedet, og en omfattende
  diskussion om viljens frihed begyndte at tage form
  allerede i Romerrigets sidste århundrede – det gik definitivt
  under omkring 480 e.Kr. Det var især kirkefaderen
  Augustin, der kom til at præge viljesopfattelsen i den
  tidlige kristendom, og gennem hele middelalderen var
  frihed alene noget, der angik menneskets forhold til nåde
  og frelse. Ikke desto mindre skulle de teologiske diskussioner
  om den frie vilje få stor betydning for den form
  for kristendom, som den tyske munk Martin Luther – og
  med ham reformationen – langt senere banede vejen for.

  Luther slog fast med syvtommersøm, at troen var den
  kristnes frihed. Han tog afstand fra tanken om, at enhver

  uden egentlig at tro kunne købe sig aflad fra synden, og
  at man var frelst, hvis man blot slavisk fulgte De Ti Bud.
  Vejen til kristendommen som en samvittighedsreligion,
  hvor den enkeltes sjæleliv var afgørende for frelsen, var
  banet. Ad mange omveje og forskydninger blev det kristne
  frihedsbegreb derfor baggrund for enkeltindividets
  centrale rolle i det moderne, sekulære vestlige samfund
  – og dermed for et moderne politisk frihedsbegreb.

  Forbindelsen er bare langtfra nogen lige linje, og der
  gik meget lang tid, før frihed blev en superstjerne på
  begrebshimlen. Det er lodret forkert at betragte Vestens
  fødsel, kristendommen og moderne politisk frihed som
  noget, der fra begyndelsen var sammenflettede størrelser.
  Sammenligner vi Den Amerikanske Uafhængighedserk
  læring med FN’s menneskerettighedserk læring, er
  det er da også påfaldende, at Gud er taget ud af ligningen.
  I stedet dyrkes menneskets iboende værdighed som
  dét ophøjede punkt, der åbenbart skal være i sådanne
  erk læringer. Om denne værdighed egentlig er mere selvfølgelig,
  ubetvivlelig og entydig end skaberguden, kan
  man roligt betvivle. Til gengæld er det k lart, at ophøjelsen
  af værdigheden var en vestlig sejr.

  FRIHED,
  LIGHED
  OG
  BRODERSKAB?

  FRIHED FOR DE FÅ

  Den Franske Revolutions parole ”Frihed, lighed og
  broderskab” fra 1789 k linger stadig suverænt i ørerne.

  Lighed eller måske rettere lige muligheder er da også en
  central ingrediens i Vestens moderne politiske frihed.
  Men frihed og lighed har bestemt ikke altid været sammenvævede.
  Vi har allerede set, at antikkens polis bød på
  frihed for frie mænd alene, og dette mønster fortsætter
  langt op i tiden: Den sekulært baserede frihed, der spirede
  i middelalder og renæssance, var for de få, selv om
  den nu som noget nyt blev accentueret. Køn og k lasse
  var bestemmende, og hverken individet eller staten
  havde den karakter, vi kender i dag.

  I middelalderen dikterede kirken i høj grad samfundets
  orden, men det forhindrede ikke, at voldsomme
  magtkampe prægede forholdet mellem monarker, aristokrati
  og fæstebønder over hele Europa. Disse kampe
  mundede fra tid til anden ud i nye lovkomplekser, som
  også angår frihed – men aldrig alles frihed. Mest kendt
  er det såkaldte Store Frihedsbrev, Magna Carta fra 1215,
  hvor det engelske aristokrati over for kongen bl.a. fik

  nedfældet det såkaldte Habeas Corpus-princip: Ingen må
  fængsles uden lovlig dom. Der var også bestemmelser
  om, at kongen ikke måtte opkræve nye skatter uden
  de beskattedes samtykke, og endelig var der en gummiparagraf,
  som gik på, at befolkningen gennem valgte
  repræsentanter havde ret til at udøve suveræniteten i
  samfundet sammen med kongen. Befolkning betød her
  vel at mærke aristokratiet. Noget lignende artikuleres i
  Jyske Lov fra 1241, der betonede herskerens ansvar over
  for folket, der dog igen ikke var hvem som helst.

  Det centrale er her, at vi ser frihed artikuleret som
  frihed fra magtmisbrug og magtvilkårlighed – og at det
  angår forholdet mellem eliten og en ikkedemokratisk
  valgt hersker. Demokrati og frihed går slet ikke hånd i
  hånd på dette tidspunkt. Det ændrer selvfølgelig ikke på,
  at lighed i moderne tid er blevet et bærende princip, når
  vi taler om politisk frihed. FN’s menneskerettighedser-
  k læringer rummer, som vi har set, en understregning af
  frihed, men deres væsentlige basalantagelse er ligheden.
  Postulatet om lighed er ikke et udtryk for, at alle mennesker
  er eller skal være ens, men at de er lige stillede med
  hensyn til loven.

  FRIHED PÅ FRANSK

  Alle elsker en god revolution, hvor Folket tager magten,

  og alt er frihed, fryd og gammen i den nye stat. Tager vi
  f.eks. Den Franske Revolution, er frihed jo også et nøgleord;
  prøv at høre nogle udpluk af, hvordan det lyder i

  Den franske erklæring af menneskets og borgerens rettigheder

  fra 1789:

  1. Menneskene fødes og forbliver frie og lige i rettigheder. Social
  forskel kan kun begrundes med hensyn til det almene vel.
  2. Enhver politisk sammenslutnings mål er bevarelsen af menneskenes
  naturlige og umistelige rettigheder. Disse er: frihed,
  ejendomsret, sikkerhed og ret til modstand mod undertrykkelse.
  3. Friheden består i retten til at gøre alt, som ikke skader nogen
  anden; derfor har udøvelsen af ethvert menneskes naturlige
  rettigheder ikke andre grænser end dem, som sikrer andre medlemmer
  af samfundet nydelsen af de samme rettigheder. Disse
  grænser kan kun bestemmes af loven.
  Nu begynder det at ligne noget! Og alligevel ikke: Rettighedserklæringer
  garanterer ikke nogen frihed. Den
  franske erk læring blev netop respekteret i så ringe grad,
  at det 159 år senere var nødvendigt at relancere tankerne
  i FN’s regi. Om ikke før, så havde Anden Verdenskrig
  og perioden op til den i chokerende omfang vist, at den
  franske erk læring af de almene menneskerettigheder
  langt hen ad vejen ikke var andet end en smuk hensigtserk
  læring på niveau med skåltaleretorik, der stort set var
  ligegyldig i praksis. Det gjaldt særligt for store grupper
  af statsløse mennesker – især jøder og sigøjnere – som
  ofte ikke bare var statsløse, men netop derfor også tit
  blev fredsløse. Franskmændene lod fornuften være

  frihedens garant og skabte dermed en kontrast til Den
  Amerikanske Uafhængighedserk lærings dyrkelse af skaberguden
  – men lige lidt hjalp det åbenbart. I 1948 var
  både Gud og ateisternes fornuft forsvundet som påberåbelsesinstanser.

  Det franske eksempel viser, at den lige vej til frihed
  for alle ikke uden videre går via kongens fald, revolutioner
  og statsdannelser. Trods ørehængende slogans!
  Ikke bare fordi alternativet kan være værre, men også
  principielt fordi frihed vedbliver at være kompliceret,
  selv om den udspiller sig på statens arena. Går vi tilbage
  i tiden, er det interessant at se, hvordan statsdannelse og
  udvik lingen af forskellige frihedsbegreber er vævet tæt
  sammen – og hvordan der opstår en stribe dilemmaer og
  konflikter, hvor staten og individet kolliderer i frihedens
  krydspunkt.

  FRIHED FRA DEN MENNESKELIGE ULV

  I dag bliver staten ofte beskrevet som frihedens modstykke.
  Den er det sikkert også på nogle punkter; det ser
  ud til, at det er blevet statens opgave at sikre sundhed
  og lange liv, koste hvad det vil på frihedskontoen. Frem
  med sikkerhedsselerne og hastighedsbegrænsningerne,
  væk med fedt, alkohol og smøger. Men så enkelt er det
  selvfølgelig ikke, og historisk set dannede staten faktisk
  ramme om udvik lingen af det individ, vi knytter politisk
  frihed så tæt til i moderniteten.

  Europas stater spirede i renæssancen, hvor magtkampe
  mellem kirken, monarkerne og aristokratiet

  spillede en stor rolle. Og det er ikke mindst indflettet i
  disse magtkampe, at nytidsfilosofien begynder at interessere
  sig for begrebet frihed på en måde, som adskiller
  den fra det forudgående ved just at accentuere friheden.
  Det fik store konsekvenser også for de følgende epoker:
  I takt med at Europas stater udvik lede sig i løbet af
  oplysningstiden, opstod en begyndende individualisering,
  der foldede sig delvist ud i romantikken og for alvor
  blomstrede i det moderne. Denne proces, hvor staten og
  individet hen over 3-400 år fik de former, vi kender i dag,
  var helt central for udvik lingen af politisk frihed.

  Lad os et øjeblik stille skarpt på, hvor de første
  vigtige skridt blev taget. Tidligere fik man i høj grad sin
  identitet gennem familiebånd og på forhånd fastlagte
  socialiseringstraditioner, men i århundrederne efter
  renæssancen kom den frisatte subjektivitet mere og mere i
  centrum. Den enkelte skulle stå på egne ben og have frihed
  til selv at træffe de livsformende beslutninger. Staten
  blev løsgjort fra det religiøse frihedsbegreb: Dens rolle
  var ikke at sikre det gode liv, hvor lykken var frelsen,
  men at sikre livets opretholdelse. Det skete via love og
  regler, der regulerede konflikter, så der ikke opstod rebellioner
  eller revolutioner. Dermed kommer en anden
  form for frihed end den religiøse til syne, og det bliver
  påtrængende at spørge: Hvad er forholdet mellem staten
  og den enkeltes frihed?

  Thomas Hobbes, der grundlagde den moderne
  politiske filosofi, tog allerede i midten af 1600-tallet fat
  på spørgsmålet – og dét på en måde, der skabte en linje

  tilbage til antikken. Han skelnede mellem frihed som
  det at være fri fra noget og frihed som det at være fri til
  noget. Det var principielt den samme forskel, vi så mellem
  romernes og grækernes frihed, men resultatet er alligevel
  noget anderledes. Hobbes opererede nemlig med
  en idé om en såkaldt naturtilstand, hvor menneskene var
  absolut frie til at gøre, hvad de havde kræfter til – og her
  optrådte de som ulve over for hinanden. Naturtilstanden
  måtte derfor afløses af samfundstilstanden, hvor hver
  enkelt afhændede sin absolutte frihed til en suveræn
  instans, der inkarnerede staten. Staten blev på den måde
  en garanti for den enkeltes beskyttelse mod livstruende
  magtvilkårlighed, en frihed fra overgreb.

  Vi ser her, hvordan det moderne politiske frihedsbegreb
  tager form: Frihed er knyttet til en ret, og frihed
  er noget, man har eller ikke har sammen med andre
  mennesker. En politisk frihed kan kun have gyldighed,
  hvis den er i en form for fællesskab. Hvad vi også ser, er
  fokusering på frihed som centreret om det enkelte individ.
  Den enkelte er bærer af frihed, mens fællesskabet er
  garanten.

  FRIHED FOR SOCIALISTER OG LIBERALISTER

  Der er langt fra Hobbes’ beskyttende stat til de rasende
  protester, der skyllede hen over USA, da præsident
  Barack Obama i 2010 fik vedtaget sin sundhedsreform –
  med 219 stemmer for og 212 imod i Repræsentanternes
  Hus. Staten blev udråbt til ulven, der angreb borgernes
  liv og velstand. I Danmark undrede vi os måske lidt

  over, at ændringerne i forskringssystemet af så mange
  amerikanere blev opfattet som en rabiat socialisme, der
  truede den enkeltes frihed. Vi er vant til den nordiske
  velfærdsstat. Men reaktionerne er interessante, fordi de
  udpeger, hvordan forskellige politiske retninger omgås
  med frihedsbegrebet.

  Baggrunden finder vi i filosofien, for efter Hobbes
  skete der en raffinering af de to frihedsbegreber, og jeg
  vil nævne to milepæle. I Om Friheden kredsede John Stuart
  Mill om frihed til at handle over for frihed som fravær
  af tvang. Det blev afgørende for modernitetens kamp
  om frihedens betydning, hvor særligt den liberale filosof
  Isaiah Berlin i sin pamflet Two Concepts of Liberty fra 1958
  tog tråden op. Begreberne blev hos ham døbt positiv
  frihed over for negativ frihed, og diskussionerne om deres
  indbyrdes forhold har siden været mere end intense –
  men som regel også helt historieløse.

  De to frihedsopfattelser – positiv frihed og negativ frihed
  – kan accentueres forskelligt og er blevet det. Begge
  frihedsbegreber er stærkt politiske, det vil sige, at de
  angår frihed som noget, der er orienteret mod og sikres
  af det offentlige. De supplerer hinanden på den måde, at
  det er vanskeligt at forestille sig den ene type uden samtidig
  at medreflektere den anden. Men trykket kan lægges
  det ene eller det andet sted. I en liberal tradition lægger
  man vægten på den negative frihed: Frels os fra staten!
  Mens den socialistiske fløj typisk har dyrket den positive
  frihed: Lad staten regulere, så vi kan blive lige og derved
  fri til at handle! Det er dog egentlig vanskeligt helt at rive

  begreberne fra hinanden, og f.eks. abonnerer konservatismen
  mest på den positive frihed, selv om man skulle
  tro det modsatte.

  Obamas kvaler har altså en lang historie, og diskussionen
  om frihedens former var intens i løbet af 1800-tallet.
  Politisk forsøgte liberale og konservative at værne
  om deres privilegerede politiske friheder og blev kun berøvet
  disse på grund af politisk pres og decideret kamp.
  Socialisterne kæmpede for udvidelsen af de politiske
  friheder og havde på et filosofisk plan ikke meget andet
  at tilbyde end dén afsindige formel, de huggede fra den
  store rationalistiske filosof Baruch de Spinoza: ”Frihed er
  indsigt i nødvendighed”. Det vil sige, at man er fri, hvis
  man vil dét, der alligevel skal ske uanset den enkeltes
  vilje, altså hvis man bøjer sig for historiens nødvendige
  gang og udvik ling. Hvilket dybest set kunne være passende
  som en livsfilosofi for en galajslave.

  Jeg har allerede nævnt John Stuart Mill, men en
  anden vigtig intellektuel bidragyder til frihedens filosofi
  var den franske aristokrat Alexis de Tocqueville, der blev
  dybt optaget af Amerika og udgav tobindsværket Om demokratiet
  i Amerika i årene 1835 og 1840. Både Tocqueville
  og Mill diskuterer forholdet mellem lighed og frihed,
  og begge har velovervejede synspunkter, der beskriver
  kombinationer af positiv og negativ frihed. Men der er
  også sensorier i forhold til en fremvoksende konformitet,
  som ofte bæres og næres af den offentlige mening. Da
  frihed er knyttet til det enkelte individ, er der nye farer
  midt i ligheds- og frihedsudbredelsen, nemlig konfor

  mitetens tvang. Mill skrev: ”Vores bevidsthed er tvunget
  under vanetænkningens åg, og selv når vi synes, vi
  handler af glæde, tænker vi alligevel først og fremmest
  på, om det nu også er normalt … Ejendommelig smag
  eller adfærd skyr vi som kriminalitetens pest, og til sidst
  ved vi ikke mere, hvem vi selv er, for vi har i virkeligheden
  aldrig været det. Det menneskelige i os underkues
  og udmarves, vi kan ikke længere føle stor lyst eller dyb
  glæde, og de fleste af os har ingen følelser eller meninger
  tilbage, som vi kan sige, at vi selv har skabt og derfor er
  helt vores egne. Er det den slags mennesker vi ønsker? Ja
  eller nej?”.

  Lidet kunne Mill ane, at frihedens totale undertrykkelse
  og konformitetens tvang skulle vise sig at blive
  en alt for konkret historisk virkelighed i det 20. og 21.
  århundrede.

  FRIHED
  I
  FARE

  FRIHEDENS ÅRHUNDREDE?

  ’Frihed’ er et plusord af de helt store og får indimellem
  en næsten guddommelig status i vores kultur. Udtryk
  som ’fri fantasi’ og ’fritsvævende ideer’ kan dog godt
  have en negativ klang – og det er sigende, at sproget ikke
  låser betydningen fast. For man kan godt hade frihed;
  totalitære samfund bekæmper med alle midler frihed.

  Vi er heller ikke blege for at opfatte visse borgeres frihed
  som et onde og sætter både Peter Lundin og Stein Bagger
  bag tremmer. Og frihed er ikke ubetinget en basal
  livsomstændighed, der har værdi over alt andet. Da
  holocaustoverleveren Primo Levi i 1992 udgav essayet De
  druknede og de frelste, slog han fast, at frihed er en luksus,
  der først for den privilegerede bliver et must: ”Der findes
  lande, som aldrig har kendt til frihed, fordi menneskets
  frihedsbehov kommer efter andre og mere påtrængende
  behov som at modstå kulde, sult, sygdom, angreb fra dyr
  og mennesker. Men i de lande, hvor de basale behov er
  tilfredsstillet, føler ungdommen af i dag friheden som et
  gode, man under ingen omstændigheder bør give afkald
  på”.

  Dyrkelsen af frihedens positive værdier kan nogle

  gange skygge for, at sagen er mere speget end som så, og
  det gælder også historisk, hvor det moderne Vesten og
  frihed ofte kobles alt for problemfrit sammen. Ufriheden
  har ikke mindst i det 20. århundrede spillet en uhyggeligt
  stor rolle også i den vestlige kultur.

  Ganske vist skete der fra 1850’erne og frem en rodfæstelse
  af den politiske frihed i Vesten. Der blev hentet
  inspiration i de franske og amerikanske erk læringer om
  menneskerettigheder og uafhængighed, og med tiden
  opstod grundlove, der havde mere eller mindre demokratiske
  bestemmelser som basis. Kvinderne fik også
  efterhånden de fleste steder stemmeret, større og større
  dele af befolkningen fik frihed til at deltage i de politiske
  processer. Lidt efter lidt, og altid på baggrund af folkelige
  opstande med indbygget politisk pres, opstod former
  for parlamentarisk demokrati. Frihed blev et stort emne
  både inden for politikkens rammer og i offentligheden
  bredere betragtet, og diskussionerne gjaldt forfatningerne,
  udvidelsen af stemmeretten og valgbarhedsbestemmelserne.

  Men dels var autoritære politiske strukturer og
  servilitetsskabende traditioner intakte langt ind i det 20.
  århundrede. Og dels vandt ufriheden nogle af sine største
  sejre i netop denne periode, der af filosoffen Theodor

  W. Adorno er blevet kaldt ”katastrofens tidsalder”. Intet
  andet århundrede har i samme grad været hjemsøgt af
  verdenskrige, folkemord og totalitarisme. Det minder os
  også om et principielt forhold: Frihed kan næppe som
  andet end en farlig illusion være noget permanent og

  absolut, frihed kan ikke kan tænkes eller være uden sin
  modsætning. Historikeren Eric Hobsbawn ramte måske
  derfor mest præcist hovedet på sømmet, da han i sin bog
  af samme navn beskrev det 20. århundrede som ”ekstremernes
  århundrede”.

  UFRIHEDENS BLODIGE SEJRE

  Den totalitære foragt for frihed findes i mange former:
  fascisme, nazisme, maoisme, leninisme, stalinisme –
  nogle ville også sige islamisme. Jeg stiller her især skarpt
  på de to totalitarismer, der har været mest udbredt
  globalt set: stalinismen og nazismen. Nazismen eksisterede
  i 12 år, mens stalinismen eller sovjetkommunismen
  varede trekvart århundrede – og på højden af deres
  magtudøvelse dækkede disse to totalitære størrelser meget
  store dele af Vesten og resten af k loden. Friheds- eller
  ufrihedsproblematikken blev med dem mere presserende
  og omfattende end nogensinde før. Fra begge sider
  blev frihed helt udtrykkeligt gjort til et skældsord: Frihed
  var ikke andet end ren egoisme fork lædt som et småborgerligt
  selvbedrag. Frihed skulle derfor elimineres. Hos
  nazisterne gjaldt dette både ideologisk og i praksis, hos
  stalinisterne gjaldt det delvist ideologisk, men fuldt ud i
  praksis.

  Koncentrationslejrene var praktiske laboratorier, der
  skulle vise, at alt var muligt moralsk. Aldrig før i menneskehedens
  historie er det blevet så k lart demonstreret
  og dokumenteret, hvad totalitære samfundssystemers
  knægtelse af friheden i alle dens former kan føre til.

  Omfanget af lidelse og ulykke er stadig ufatteligt. Skal
  man i én enkelt sætning bestemme, hvad totalitarismen
  gik ud på, så lyder svaret: Totalitarisme er den totale udslettelse
  af menneskets frihed i enhver tænkelig udgave.
  Selv friheden i søvnen skulle den enkelte berøves, som
  da Reichsführer-SS Heinrich Himmler sagde: ”En tysker
  skal være en person, der kun har et privatliv, når han
  sover” – flere tyskere havnede imidlertid i koncentrationslejr,
  fordi de talte i søvne.

  Når og hvor friheden blev tangeret i disse totalitære
  ideologier og systemer, var det altid i form af en eller
  anden påstået frigørelsesproces. Nazisterne ville frigøre
  det tyske folk fra de forsmædelige krav, der tyngede landet
  efter fredsslutningen på Første Verdenskrig – og de
  ville i særdeleshed sætte det ariske menneske fri af dén
  trussel mod racerenheden og økonomien, som jøderne
  repræsenterede for dem. Hos stalinisterne var der også
  frigørelsesideer, og de spændte vidt: Det nye, kommunistiske
  menneske skulle frigøres fra især kapitalismens åg
  og den verdensomspændende jødisk-kapitalistiske magt,
  men også fra de såkaldte kulakker, storbønderne – og
  endelig blev stalinismen paradoksalt beskrevet som vejen
  bort fra diktatoriske styreformer.

  Vi lader os selvfølgelig ikke forblænde: Disse frigørelsespåstande
  har intet med frihed at gøre. Ufriheden, ikke
  friheden, var de totalitære samfunds nerve, og intet tysk
  menneske og ingen sovjetisk arbejder skulle være fri. Historien
  viser os dog her, at der er en intrikat forbindelse

  mellem frihed og frigørelse – og den er værd at underkaste
  en nøjere granskning.

  FRIGØRELSENS MEDFØDTE FORBANDELSE

  Umiddelbart virker det indlysende, at der er en automatisk
  garanteret sammenhæng mellem frigørelse og
  frihed. At frigørelse per automatik fører til frihed. Men
  det er en af historiens største illusioner. Ikke alene kan
  en påberåbt frigørelse – som under nazismen og stalinismen
  – være et skalkeskjul for udslettelsen af friheden.
  Der er også, selv hvor frigørelsen er reel, meget ofte
  involveret en art diabolsk dialektik mellem frigørelse og
  frihed: Ufriheden vender tilbage i fornyet udgave, når
  frigørelsesprocessen nærmer sig sit mål, friheden.

  Tænk f.eks. på frigørelseskampens urform, revolutionen.
  Alle revolutioner har haft frigørelse som udløsende
  motiv og forhåbning, men meget få af disse er mundet
  ud i frihed. Ofte er processen endt med en ny form for
  undertrykkelse – af friheden. Den tysk-amerikanske
  filosof og totalitarismeforsker Hannah Arendt hævder
  ligefrem i bogen On Revolutions fra 1963, at den eneste
  vellykkede revolution, verden har set, er den amerikanske.
  Alle andre slog om i negation af friheden, også Den
  Franske Revolution, der ellers er herostratisk berømt for
  sin frihedsdyrkelse. Hvorfor?

  Basalt var – ifølge Arendt – grunden den, at amerikanerne
  havde friheden før frigørelsen, altså frigørelsen fra
  englændernes kolonistyre. Amerikanerne var frie og ret
  lige indbyrdes, skønt de formelt og reelt var underlagt

  England. Og fordi de havde friheden først, kunne de bevare
  og udbygge den. De skulle ikke skabe den. Arendts
  argument var ikke, at frihed ikke kan skabes, heller ikke
  at frigørelse med nødvendighed vil slå om i blokering
  eller berøvelse af frihed. Hendes argument går på, at der
  mildest talt ikke er nogen garanti for, at frigørelse fører
  til frihed. Det tyvende århundredes frigørelseskampe
  giver hende i det store og hele ret, uanset om vi ser på
  frigørelse fra imperialismen efter Anden Verdenskrig eller
  opgøret med kommunismen.

  Når frigørelsen sætter ind, sker det altså ofte, at
  barnet eller friheden ryger ud med badevandet. Denne
  diabolske dialektik gør sig ikke bare gældende på den
  storpolitiske scene. Den findes også til fulde i mindre
  omfattende frigørelsesprocesser, som f.eks. de brogede
  kulturomvæltninger der prægede Vesten i tiden efter
  1968 – fra kvindekamp og studenteroprør til Bøssernes
  Befrielsesfront. Problemet er generaliserbart, for frigørelsesprocessen
  kræver intolerance, hårdhed og askese. Nu
  er der pludselig ingen modstandere, men kun fjender,
  og hele tiden vokser afstanden til det, der skal gøres op
  med. Bestsellerforfatteren Ken Follett siger det på en
  rammende og ligefrem måde i en af sine nyere romaner,
  Giganternes fald fra 2010: ”Man kan ikke sende sine modstandere
  i spjældet og stadig lade, som om man tror på
  frihed”. Der sker også ofte – og nærmest nødvendigvis

  – en afindividualisering, hvor den enkelte skal indordne
  sig under et alment mål. Spontaniteten, fantasien – og
  glæden – der i begyndelsen af processerne udgår fra

  de enkelte mennesker, forsvinder oftest lidt efter lidt til
  fordel for en slags militarisering. Det er ikke kun revolutioner,
  der æder sine egne børn, det samme sker ofte i
  frigørelsesprocesser. Hvad der skete med Henrik Ibsens
  Nora, da hun forlod dukkehjemmet i skuespillet, kan vi
  ikke vide, men vi må håbe det bedste.

  Denne frigørelsens medfødte forbandelse kan ikke
  være en indvending imod frigørelsen som fænomen.
  Men det er en bedrøvelig erfaring, som ikke bør ignoreres.

  KAPITALENS UINDSKRÆNKEDE FRIHED

  Muren mellem Øst- og Vestberlin faldt i 1989, og nazismen
  er reduceret til nogle forvirrede neonazisters
  forkølede pip. Så hvor står kampen om frihed i dag?
  Spørgsmålet om islamistisk terrorisme melder sig straks,
  og der er ikke tvivl om, at ekstremismer i forskellige
  udgaver er en trussel mod frihed. En anden væsentlig –
  men meget mindre bemærket – slagmark er dog denne:
  neoliberalismens kamp for kapitalens uindskrænkede
  frihed. Denne form for frihed er paradoksal, for det er
  min overbevisning, at den neoliberalistiske frihed slår
  over i sin modsætning, ufrihed. Neoliberalismen er
  endnu et lysende eksempel på, at ordet frihed langtfra
  altid danner problemfrit par med demokrati og lighed.

  Men lad os til en begyndelse se, hvad neoliberalismen er
  for en størrelse.

  De sidste 20 til 30 år har en neoliberal frihedsopfattelse
  haft højkonjunktur i Vesten. Neoliberalismen

  bygger i høj grad på økonomen Milton Friedmans ideer,
  som fik stor indflydelse fra 1970’erne og frem. Friedman
  var konge over den økonomiske afdeling ved University
  of Chicago, og hans grundtanke var i sin radikalitet en
  enevældig hersker værdig: Frihed forudsætter kapitalens
  uindskrænkede spillerum. Det vil sige: total frihandel,
  fuldstændig deregulering af økonomien, ophævelse af
  al priskontrol, fagforeningernes magt skruet helt i bund
  – og en systematisk og gennemgribende privatisering
  af stort set alle statens eller det offentliges funktioner.
  Minimalstat og totalkapital! Her og kun her ville rigtig
  frihed være realiseret eller realisabel. Det var tæt på, at
  religiøse attributter, der tidligere var tilkendt Gud, nu
  blev forskubbet til kapitalens markedslogik: almægtig,
  uindskrænket god og absolut ordnende. Friedman satte
  dagsordenen på markant vis: Han fik Nobelprisen i 1976,
  optrådte som politisk rådgiver for USA’s præsident Ronald
  Reagan, og hans bog med den sigende titel Det frie
  valg blev ikke alene USA’s bedst sælgende fagbog i 1980,
  men også transformeret til en tv-serie i 10 afsnit.

  Politisk var Storbritanniens jernlady Margaret
  Thatcher sammen med Reagan bannerførere for neoliberalismens
  fremmarch, da den tog fart – med meget
  stærke økonomiske institutioner som Den Internationale
  Valutafond og Verdensbanken i ryggen. Effekten har
  gjort sig gældende over hele k loden, og ikke mindst er
  neoliberalistisk inspirerede reformer blevet gennemført
  i bl.a. Chile, Argentina, Mexico, Sydafrika, det tidligere
  Sovjetunionen og Irak. Ofte med den amerikanske

  regering i baggrunden – og nogle gange i forgrunden.
  I Chile var Friedmans indflydelse meget direkte: Hans
  ideer blev fremført af de såkaldte Chicagodrenge, som
  var en gruppe chilenske økonomer, der havde arbejdet
  sammen med Friedman i USA siden 1950’erne. De fik
  enorm betydning, da diktatoren Augusto Pinochet kuppede
  sig til magten i 1973, og op gennem 1990’erne var
  Latinamerika præget af neoliberalistisk politik takket
  være Chicagodrengene.

  I dag er der flere, som sætter spørgsmålstegn ved
  neoliberalismens berettigelse – særligt i kølvandet på den
  globale finanskrise, der brød ud i 2007, og som åbenbarede
  alvorlige svagheder ved de frie markedskræfter.
  Protesterne gav f.eks. genlyd globalt, da republikanske
  senatorer i staten Wisconsin fratog fagforeningerne den
  kollektive forhandlingsret i foråret 2011. Men hvad er
  problemet med neoliberalismen egentlig?

  ØKONOMIENS FRIE TVANG

  Neoliberalisterne skulle have læst, hvad Hobbes skrev
  allerede i det 17. århundrede. Han advarede jo om, at naturtilstandens
  frihed til at gøre hvad som helst rummede
  en fare, og dét er netop problemet med den uhæmmede
  frihed overført til økonomiens område. Neoliberalisternes
  illusion – hvis det da var en sådan – bestod i troen
  på, at kapitalens frihed ville føre til menneskelig frihed.
  De overså eller ignorerede, at positiv og negativ frihed
  meget let kolliderer, og så er ulven løs.

  Resultaterne af neoliberalismens gennemslag har

  været økonomisk frihed for færre og elendighed for
  mange. Erfaringerne har kun været opmuntrende for
  de personer, der kunne hive gigantiske profitter ud ikke
  mindst af de gennemførte rene røveriprivatiseringer.
  Går man f.eks. i dag rundt i Hamburgs havn, vil man se
  effekterne heraf: Langt de største private luksusskibe
  tilhører russiske oligarker, som har taget sig for af retterne
  ved privatiseringen i Sovjetunionen. Det er virkelig
  helteskikkelser, der ud over at have raget til sig i storformat
  yderligere kan hævde, at de er frihedens sande
  apostle. Hvilken frihed? Problemet var bl.a. i Rusland
  og Sydafrika, at kapitalen blev fri, mens hovedparten af
  befolkningen ikke blev politisk ufri, men ekstremt fattige
  og derved ufri i en anden forstand.

  Skab velstand, sæt pengene fri – så lander moderne
  politisk frihed. Det synes at være tanken for neoliberalisterne.
  Friedmans ideer var dog langt hen ad vejen pure
  ideologi, og de beroede på en misforståelse af format:
  at kapitalen ud af sig selv udvik ler modernitet. I moderniteten
  finder vi et skel mellem offentligt og privat
  (og ikke totalbarbering af det offentlige), demokratiske
  politiske strukturer, institutioner med folkelig legitimitet
  og tilslutning – og det hele fungerer i samspil med statsorganer,
  der regulerer økonomien og sikrer den enkelte
  mod bl.a. sygdom, radikal fattigdom og alderdomssvækkelse.
  Moderniteten leverer kort sagt alle de rammer,
  der er nødvendige, for at frihed kan udfoldes. Men som
  kapitalen i utøjlet version altså netop langtfra leder til.

  Interessant er det, at denne Friedmans fejltagelse

  også var hans antipodes. Også Karl Marx hævdede, at
  moderniteten var afledt af kapitalen, blot forstod han
  moderniteten som noget negativt, som et problematisk
  skridt på vejen mod kommunismen. Begge var forkert på
  den; forbindelsen mellem modernitet og kapital er i virkeligheden
  en anden. Når kapitalen både i det 20. og det

  21. århundrede har vist sig at være så vital, skyldes det
  ikke kapitalen selv, men den modernitet, der har ledsaget,
  korrigeret og inddæmmet den. Det har ikke mindst
  været til fordel for befolkningernes frihed – både den
  positive og den negative. De moderne vestlige samfund
  har netop ikke villet betale for kapitalens frihed med
  fattigdom og elendighed. Friedman har heldigvis ikke
  sejret, og hvis han havde, ville han have sejret ad helvede
  til: Med den frie kapital følger en økonomisk tvang, der
  dræber just den frihed, der var målet. Den neoliberale
  negative frihed – frihed fra ydre omstændigheder, der
  kan hindre én i at handle – har i høj grad vist sig ikke
  kun at have staten som modspiller. Også den stumme
  økonomiske tvang – ja netop tvang – har vist sig som en
  effektiv blokering af handlingsmulighed og frihed.
  Den canadiske kritiker Naomi Klein har denne beske
  kommentar i sin bog Chokdoktrinen, der kom på dansk i
  2008 og kun kan anbefales: ”Efter kommunismens fald er
  frie markeder og frie mennesker blevet markedsført som
  én og samme ideologi, der hævder at være menneskehedens
  bedste forsvar mod en gentagelse af en historie
  fyldt med massegrave, slagmarker og torturkamre. Men
  i Sydspidsen [Sydamerika], det første sted, hvor vor tids

  religion om uhindret frie markeder undslap kælderauditorierne
  på University of Chicago og blev anvendt på virkelighedens
  verden, bragte den ikke demokrati med sig;
  den byggede på omstyrtelsen af demokratiet i land efter
  land. Og den bragte ikke fred, men krævede et systematisk
  mord på titusinder og tortur af mellem 100.000 og

  150.000 mennesker”.
  Man kan næppe rose totalitære styrer for den ærlighed
  aldrig at have rek lameret for frihed, til gengæld
  er der grund til at anfægte den rabiate neoliberalismes
  frihedspatos. Da totalitarismens historiske efterladenskaber
  brød sammen med Muren, blev ordet frihed pludselig
  politisk meget entydigt i Vesten. Det var der ingen
  som helst grund til. Også frihed kan figurere som pure
  undertrykkende ideologi.

  KERNEFRI
  FRIHED

  ALLE DISSE FRIHEDER

  Jeg har nu fulgt Wittgensteins forslag om, at ord, der har
  nået plathedens grænse, skal sendes til rensning. Men jeg
  nærer ingen illusioner om, at k larheden og entydigheden
  hermed vil sænke sig over brugen af ordet frihed. Vi kan
  ikke ånde lettet op med ordene: This house is clean!

  Målet var da heller ikke at levere en knivskarp bestemmelse
  af, hvad frihed er – livets kompleksitet er alt for
  stor, og sprogbrugenes mangfoldighed er for omfattende
  til, at det på nogen måde kunne være et meningsfuldt
  forehavende.

  Omvendt er der heller ingen grund til at give fortabt,
  vi behøver ikke overgive os til det totale kaos. Der er
  næppe nogen substantiel kerne for ordets brug, men der
  er k lynger af sprogspil, hvor frihed bruges på omtrent
  samme måde, selv om betydningen også inden for hver
  enkelt k lynge er dynamisk og afhængig af konteksten og
  historiens gang. Derfor har jeg kunnet spore, hvordan
  især Vestens moderne politiske begreb om frihed har
  udvik let sig og adskiller sig fra andre former for frihed –
  som f.eks. det religiøse om friheden i frelsen.

  Frihed har altså mange betydninger, og med dét in
  mente kan vi bedre få øje på, når der drages for hastige

  58 INDHOLD

  konk lusioner og optegnes sammenhænge, der ikke har
  hold i historien. Jeg har gerne villet bore fingeren ind,
  hvor det gør mest ondt, ind mellem ribbenene på dagens
  indmellem lidt højrøstede frihedsprofeter: Frihedens
  forbindelser til demokrati, lighed, kristendom, modernitet,
  frigørelse og liberalisme er mere end almindeligt
  komplicerede, og både vi og ordet ville være tjent med
  en lidt mindre patosfyldt sprogbrug.

  Mahatma Gandhi blev engang spurgt, hvad han
  mente om den vestlige civilisation. Det var en britisk
  journalist, der stillede spørgsmålet, og anledningen var
  en konference, hvor Indiens politiske fremtid skulle
  diskuteres. Året var 1931 – Indien blev først uafhængigt
  af Storbritannien i 1947. Derfor var det nok meget passende,
  at Gandhi svarede: ”Vestlig civilisation? Det ville
  være en rigtig god idé”. Han blev ikke spurgt om sin
  holdning til frihed – selv om det i en eller anden forstand
  var det, han kæmpede for. Men han kunne have svaret:
  ”Frihed er mange gode ideer”.

  INDHOLD 59

 • København d.28.10.13 Brev fra 4 uger 15 timer siden

  København d.28.10.13

  Brev fra F til T

  Kriminalforsorgen

  Afdelingen for samfundstjeneste

  Nansensgade 19,2,tv.

  1366 København K

  Tlf. 72 55 67 00 - Fax 72 55 67 10

   

  Til: Frank

  PERSONUNDERSØGELSE

  Til brug for behandlingen af din straffesag i retten har politiet bedt Kriminalforsorgen om at udarbejde en undersøgelse af dine personlige og sociale forhold - en personundersøgelse.

  Du bedes derfor kontakte mig på telefonnummer 50 36 54 56 senest den 01.11.13

  Hvis jeg ikke tager telefonen, vil jeg bede dig om at indtale en besked med dit navn og telefonnummer på telefonsvareren. Så ringer jeg til dig.

  Det er vigtigt at du ringer, da personundersøgelsen skal indgå i rettens vurdering af, hvordan din sag skal afgøres.

  Det vil være praktisk, hvis du tager papirer med fra din skolegang, læreplads, kurser og eventuelle udtalelser fra nuværende og tidligere arbejdsgivere.

  Samtalen forventes at vare 1 ½ time - 2 timer.

  På næste side kan du læse mere om personundersøgelser.

   

  Med venlig Hilsen

  Sisse Nordberg

  Personundersøger

   

   

  Hvad er en personundersøgelse?

  Det er anklagemyndigheden (politiet) eller retten, der beslutter, om der skal laves en personundersøgelse i forbindelse med afgørelsen af din straffesag.

  Personundersøgelsen kan få betydning for den straf, du eventuelt bliver idømt. Dele af personundersøgelsen kan blive læst op i retten.

  Undersøgelsen danner grundlaget for kontakten med Kriminalforsorgen i Frihed (KiF), hvis du kommer under tilsyn.

  Personundersøgelsen laves på baggrund af en personlig samtale mellem dig og en medarbejder fra KiF. Desuden indsamler KiF, med din tilladelse, den nødvendige dokumentation til brug for personundersøgelsen.

   

  Undersøgelsen

  Personundersøgelsen bliver udarbejdet på baggrund af en grundig personlig samtale. Samtalen skal belyse:

  • Dine familieforhold, din opvækst, din uddannelse, dit arbejde og dine interesser.
  • Din helbredstilstand og dit forhold til alkohol og narkotika.
  • Dine fremtidsplaner.
  • Om du findes egnet til at udføre samfundstjeneste.

  Sammen med medarbejderen skal du tage stilling til, hvilke supplerende oplysninger der skal indhentes. Det kan være lægelige oplysninger, udtalelser fra skoler og arbejdsgivere, uddrag af socialforvaltningens journal, samtaler med dine pårørende eller andre.

  Generelt om KiF og tilsyn:

  Kriminalforsorgen i Frihed fører tilsyn med dømte, der ikke sidder i fængsel.

  Tilsynet udføres af socialrådgivere i Kriminalforsorgen i Frihed, der har kontorer i hele landet.

  Vil du vide mere om Kriminalforsorgen, kan du gå ind på www.kriminalforsorgen.dk

 • Mais aime-la   La chance 4 uger 15 timer siden

  Mais aime-la

   

  La chance a tourné dans ta vie, tes amours
  Du bon, du mauvais côté
  Ce que tu t'étais juré
  N'est jamais, jamais arrivé

  Les chaleurs d'été et les neiges de l'hiver
  Sont toujours, toujours passés
  Sans que j'ai jamais trouvé
  Plus d'un conseil à te donner

  Aime-la
  Et garde-la tout auprès de toi

  Aime-la
  Et garde-la au creux de tes bras

  L'amour est capricieux, il est difficile
  Il passe et il se casse, il est si fragile
  Est-ce que tu sais quand il est là
  Tu sais quelle chance tu as

  Aime-la
  Et si elle veut ne la quitte pas
  Aime-la
  Et laisse-la aller où elle voudra

  L'amour est noir ou bleu, il est indécis
  Il décide en un jour de toute une vie
  Est-ce que tu sais quand il est là
  Tu sais quelle chance tu as

  Tu vivras des heures, à sourire, à pleurer
  À te faire des souvenirs
  Mais au moment de mourir
  Tu n'auras rien à regretter

  Les chaleurs de l'été et les neiges de l'hiver
  Peuvent toujours toujours venir
  Je n'aurai jamais trouvé
  Un autre conseil à donner

  Aime-la
  Et garde-la tout auprès de toi
  Aime-la
  Et garde-la au creux de tes bras

  L'amour est capricieux, il est difficile
  Il passe et il se casse, il est si fragile
  Est-ce que tu sais quand il est là
  Tu sais quelle chance tu as

  Aime-la
  Et si elle veut ne la quitte pas
  Aime-la
  Et laisse-la aller où elle voudra

  L'amour est noir ou bleu, il est indécis
  Il décide en un jour de toute une vie
  Est-ce que tu sais quand il est là
  Tu sais quelle chance tu as

  Aime-la {x10}

  L'amour est noir ou bleu, il est indécis
  Il décide en un jour de toute une vie
  Est-ce que tu sais quand il est là
  Tu sais quelle chance tu as

   

 • Letter Froom T to F The 4 uger 15 timer siden

  Letter Froom T to F

  The Willow Landscape

  Clark Ashton Smith

  The picture was more than five hundred years old; and time had not changed its colors, unless to touch them with the mellow softness of ancient hours, with the gathering morbidezza of bygone things. It had been painted by a great artist of the Sung dynasty, on silk of the finest weave, and mounted on rollers of ebony tipped with silver. For twelve generations it had been one of the most cherished possessions of the forefathers of Shih Liang. And it was equally cherished by Shih Liang himself, who, like all his ancestors, was a scholar, a poet, and a lover of both art and nature. Often, in his dreamiest or most meditative moods, he would unroll the painting and gaze upon its idyllic loveliness with the feeling of one who retires to the seclusion and remoteness of a mountain-warded valley. It consoled him in a measure for the bustle and blare and intrigue of the imperial court, where he held an official post of no small honor; since he was not altogether native to such things and would have preferred, like the olden sages, the philosophic peace of a leaf-embowered hermitage.

  The picture represented a pastoral scene of the most ideal and visionary beauty. In the background arose lofty mountains rendered vague by the slow withdrawal of morning mists; in the foreground there ran a little stream, descending in mimic turbulence to a tranquil lake, and crossed on its way by a rustic bridge of bamboo, more charming than if it were made of royal lacquer. Beyond the stream and around the lake were willows of vernal green more lovely and delicious than anything that was ever beheld except in vision or memory. Incomparable was their grace, ineffable their waving: they were like the willows of Shou Shan, the Taoist Paradise; and they trailed their foliage as leaning women trail their unbound hair. And partly hidden among them was a tiny hut; and a maiden dressed in peony pink and white was crossing the little bamboo bridge. But somehow the picture was more than a painting, was more than a veritable scene: it possessed the enchantment of far-off things for which the heart has longed in vain, of years and of places that are lost beyond recall. Surely the artist had mingled with its hues the diviner iris of dream or of retrospect, and the wine-sweet tears of a nostalgia long denied.

  Shih Liang felt that he knew the landscape more intimately than any actual scene. Each time that he gazed upon it, his sensations were those of a returning wanderer. It became to him the cool and sequestered retreat in which he found a never-failing refuge from the weariness of his days. And though he was of an ascetic turn and had never married nor sought the company of women, the presence of the peony maiden on the bridge was by no means exceptionable: in fact, her tiny figure, with its more than mortal charm, was somehow an essential part of the composition and was no less important to its perfection than the stream, the willows, the lake, and the far-off mountains with their riven veils of mist. And she seemed to companion him in the visits and sojournings of reverie, when he would imagine himself repairing to the little hut or roaming beneath the delicate foliage.

  In truth, Shih Liang had need of such refuge and of such companionship, illusory though they were. For, aside from his younger brother, Po Lung, a boy of six-teen, be was alone and without living relatives or comrades; and the fortunes of the family, declining through several generations, had left him the heritor of many debts and little cash or property, except a number of priceless art-treasures. His life was increasingly sad, and oppressed by ill-health and poverty; for much of the stipend from his secretarial post at the court was necessarily devoted to the canceling of inherited obligations; and the remainder was barely enough for his own sustenance and the education of his brother.

  Shih Liang was approaching middle-age; and his honorable heart was rejoicing over the payment of the last family debt, when there came a fresh stroke of misfortune. Through no fault or remissness of his own, but the machinations of an envious fellow-scholar, Shih Liang was suddenly deprived of his position and found himself without means of support. No other position offered itself; for a certain amount of unmerited dis-grace was attached to the imperial dismissal. In order to procure the necessities of life, and continue his brother's education, Shih Liang was now forced to sell one by one many of the irreplaceable heirlooms, the antique carvings of jade and ivory, the rare porcelains and paintings of the ancestral collection. This he did with extreme reluctance, with a sense of utter shame and profanation, such as could be felt only by a true lover of such things, and by one whose very soul was consecrated to the past and to the memory of his fathers.

  The days and years went by, the collection dwindled piece by piece; and the time drew near when the studies of Po Lung would be completed, when he would be a scholar versed in all the classics and eligible for a position of both honor and profit. But, alas! the porcelains and lacquers, the jades and ivories had all been sold; and the paintings were likewise gone, all except the willow landscape so dearly cherished by Shih Liang.

  A mortal and inassuageable sorrow, a dismay that was colder than the chill of death itself, entered the heart of Shih Liang when he realized the truth. It seemed to him that he could no longer live if he should sell the picture. But if he did not sell it, how could he complete the fraternal duty which he owed to Po Lung. There was but one possible course; and he sent word at once to the Mandarin Mung Li, a connoisseur who had purchased other pieces of the old collection, telling him that the willow picture was now for sale.

  Mung Li had long coveted this picture. He came in person, his eyes gleaming in his fat face with the avidity of a collector who scents a bargain; and the transaction was soon concluded. The money was paid immediately; but Shih Liang begged leave to retain the picture for another day before delivering it to the mandarin. And knowing that Shih Liang was a man of honor, Mung Li assented readily to this request.

  When the mandarin had gone, Shih Liang unrolled the landscape and hung it on the wall. His stipulation to Mung Li bad been prompted by the irresistible feeling that he must have one more hour of communion with the beloved scene, must repair once more in reverie to its inviolate retreat. After that, he would be as one without a home or a sanctuary; for he knew that in all the world there was nothing that could take the place of the willow picture or afford a like asylum for his dreams.

  The mellowing rays of earliest eventide were sifted upon the silk volumen where it hung on the bare wall; but for Shih Liang, the painting was steeped in a light of supernal enchantment, was touched by more than the muted splendor of the falling sun. And it seemed to him that never before had the foliage been so tender with immortal spring, or the mist about the mountain so glamorous with eternally dissolving opal, or the maiden upon the rustic bridge so lovely with unfading youth. And somehow, by an unaccountable sorcery of perspective, the painting itself was larger and deeper than of yore, and had mysteriously assumed even more of reality, or the illusion of an actual place.

  With unshed tears in his heart, like an exile who bids farewell to his natal valley, Shih Liang enjoyed the sorrowful luxury of looking upon the willow picture for the last time. Even as on a thousand former occasions. his fancy strayed beneath the branches and beside the mere, it inhabited the tiny hut whose roof was so tantalizingly revealed and concealed, it peered at the mountain-tops from behind the trailing foliage, or paused upon the bridge to converse with the peony maiden.

  And now there happened a strange and inexplicable thing. Though the sun had gone down while Shih Liang continued to gaze and dream, and a twilight had gathered in the room, the picture itself was no less plain and luminous than before, as if it were ]it by another sun than that of contemporary time and space. And the landscape had grown even larger, till it seemed to Shih Liang that he was looking through an open door on the veritable scene itself.

  Then, as bewilderment assailed him, he heard a whisper that was not an actual voice, but which seemed to emanate from the landscape and become audible as a thought in his inmost mind. And the whisper said:

  "Because you have loved me so long and so dearly, and because your heart is native here but alien to all the world beside, it is now permitted that I should become for you the inviolable refuge of which you have dreamed, and a place wherein you can wander and abide forever."

  So, with the surpassing joy of one whose fondest vision has been verified, the rapture of one who inherits the heaven of his reverie., Shih Liang passed from the twilight room into the morning picture. And the ground was soft with a flower-embroidered grass beneath his heel; and the leaves of the willows murmured in an April wind that blew from long ago; and he saw the door of the half-hidden hut as he had never seen it before except in fancy; and the peony maiden smiled and answered his greeting when he approached her; and her voice was like the speech of the willows and the blossoms.

  The disappearance of Shih Liang was a matter of brief and passing concern to those who had known him. It was readily believed that his financial sorrows had driven him to suicide, probably by drowning in the great river that ran athwart the capital.

  Po Lung, having received the money left by his brother from the sale of the last painting, was enabled to finish his education; and the willow landscape, which had been found hanging on the wall of Shih Liang's abode, was duly claimed by the Mandarin Mung Li, its purchaser.

  Nlung Li was delighted with his acquisition; but there was one detail which puzzled him considerably when he unrolled the volumen and examined it. He could remember only one figure, a maiden in pink and white, on the little bamboo bridge; and now there were two figures! Mung Li inspected the second figure with much curiosity, and was more than surprised when he noted that it had a singular resemblance to Shih Liang. But it was very tiny, like that of the maiden; and his eyes were dim from peering at so many porcelains and lacquers and paintings; so he could not be entirely sure. At any rate, the picture was very old; and he must have been mistaken about the number of the figures. How-ever, it was undeniably peculiar.

  Mung Li might have thought the matter stiff stranger, if he had looked more often at the painting. He might have found that the peony maiden and the person who resembled Shih Liang were sometimes engaged in other diversions than that of merely passing the time of day on the bamboo bridge!

   

 • Brev Til T! Sprog og 4 uger 15 timer siden

  Brev Til T!

  Sprog og hjemstavn

   

  I Sprog og hjemstavn viderefører Martin Heidegger væsentlige pointer fra Kunstværkets oprindelse, idet vi her stifter nærmere bekendtskab med, hvad det er, kunsten og digtningen gør ved tænkningen. Med et ønske om at skærpe det fænomenologiske blik på verden taler Heidegger for et tæt slægtskab mellem digtning og tænkning. Heri viser sig nemlig en underfundig dynamik, som digteren giver anstød til, idet han i lydhørhed lader sproget tale igennem sig, og derved lader sproget komme til orde i digtet. På den måde tager den digteriske sigen ikke sproget i brug, som var det en tilfældig genstand, men lader selve sproget træde frem som fænomen. Med digteren Johann Peter Hebel som eksempel vil Heidegger minde os om noget, der er i fare for at gå i glemme i vores højhastighedsverden, hvor den fænomenologiske erkendelse er en sjælden gæst. Kunsten, dvs. digtningen, kan således blive det moderne menneskes redning. I denne danske udgave akkompagneres Heideggers tekst af fotografier af billedkunstneren Søren Lose.

  Om samspillet mellem Heideggers tænkning og Loses fotografi skriver Dorthe Jørgensen i forordet: »Motiverne i Loses billeder, hvor forfaldet er utilsløret, er ikke skønne i hverdagslig betydning, og kompositionen er heller ikke skøn i klassisk forstand, når den med skæve beskæringer ignorerer det gamle krav om symmetri. Men disse billeder kan alligevel være anledning til skønhedserfaring. De afbilleder ikke bare håndgribelige genstande, men medfrembringer et uhåndgribeligt »mere«, som transformerer genstande til fænomener. Den øde natur, den afskallede dør, fremstår som noget, der har værdi i sig selv og fortæller dermed, at hvor formålsrettet alt end ellers er i dag, så er en sådan erfaring stadig mulig. Ligesom disse billeder er skønne, netop fordi de er fænomenologiske, har Heideggers fænomenologiske analyser også en forbindelse til æstetikken. Heidegger dvæler ved tanken og genopvækker dermed æstetikkens ældre forsøg på at finde svar på spørgsmålene om, hvad det er, der sker, når vi kommer verden nær, og hvordan det er muligt. Lose dvæler ved tingene og genkalder dermed en skønhed, som ellers er upåagtet i en fortravlet verden.«

   

  Og det er vel ikke så ringe endda?

   

  Jeg har naturligvis bogen og du må godt låne den, hvis du har lyst….

   

 • T "A"Strøm P 4 uger 15 timer siden

  T "A"
  Strøm P Strømsholt...
  +1
  Skoven
  Vi kan vist alle blive enige om, at tryghed er godt. Men i en virksomhed kan trygheden gå hen og blive en hæmsko for innovation og vidensproduktion. Uden at bemærke det, er man kommet til at sidde fast i rutiner og hver dag føles måske som endnu en tur i trædemøllen. Løsningen hedder BUSINESS SURVIVAL®.
  BUSINESS SURVIVAL® tilbyder at føre medarbejderteam ud i det, hvor de under kyndig vejledning af en vores survival coaches vil opleve at overleve på naturens egne præmisser. Teamet vil blive stillet over for simple opgaver, der kræver samarbejde i alt fra kommunikation, vidensdeling, planlægning og udførelse. Teamet vil lære at optimaludnytte den enkelte teamplayers stærke og svage sider i den fælles indsats for at nå målet.
  BUSINESS SURVIVAL® garanterer et resultatorienteret kursus, som skaber fornyet arbejdsglæde, innovation og produktivitetsforøgelse.
  2
  Husk: en investering i den enkelte medarbejder er lig positive tal på bundlinjen!
  wwww.bs.biz
  Vi ankom til skoven tidligt på formiddagen.
  En lang og snoet sti førte os op ad en tyndt bevokset, stejl skrænt til en højtliggende bakkekam. Foran os, under en vid og diset himmel, lå et landskab af dybe dale fuldstændigt dækket af skov. Udsigten herfra var, ifølge Holt, ”overvældende smuk”, en romantiserende vurdering som mine fem kolleger straks istemte, mens jeg (meget imod team-ånden) undlod at kommentere. For hvis jeg havde kommenteret udsigten, som jeg nok fandt overvældende, men med negativt fortegn, ville det sandsynligvis have afstedkommet endnu en irettesættelse fra Holt – ”Tænk positivt, Stuart!” – og flere bebrejdende blikke fra mit team.
  Forstå mig ret: jeg er ikke blind for et landskabs eventuelle æstetiske kvaliteter, ligesom jeg også ville kunne sætte pris på en tigers anatomi – så længe tigeren befandt sig i et bur. Men indtil det tidspunkt, hvor jeg stod på bakkekammen, havde jeg troet, at min forudfattede negative indstilling til kurset dels var et udslag af min urbane tilværelse og deraf følgende fremmedgørelse for naturen, dels en logisk følge af min kvasistoiske
  3
  livsfilosofi eller neurotiske konstitution. Allerede da kurset blev ”tilbudt” (det vil sige, dikteret fra ledelsen), havde blot tanken om at tilbringe seks dage i en skov haft en forstyrrende effekt på mit fordøjelsessystem. Som Risk Manager drager jeg ofte fordel af både min livsfilosofi og mit hypersensitive nervesystem, men hensynet til min position i firmaet samt manglende empirisk data afholdt mig denne gang fra at fremlægge diverse statistikker og diagrammer over potentielle risici. Af samme hensyn lagde jeg mig heller ikke syg i sidste øjeblik, en mulighed som ellers fristede.
  Men da jeg stod der på den højtliggende bakkekam og så ud over dalene og skovene, oplevede jeg en ubehagelig følelse, som var langt mere intens end min normale nervøsitet, og fuld af mørke og truende antydninger.
  Efter at have ”beundret” udsigten, begyndte den langsomme, besværlige nedstigning.
  Forrest gik Holt, forhenværende jægersoldat, nu survival coach fra Business Survival. Med sit karseklippede hår, lave pandeparti og pumpede overarme levede han op til den stereotypiske forestilling om den intellektuelt udfordrede soldat, men han havde blide hundeøjne og var angiveligt forfatter til to pop-psykologiske bøger om sig selv, mandighed og bløde værdier. Lige i hælene på denne tobenede kamphund fulgte hans nye akolyt, Business
  4
  Development Manager, Russell; blond, muskuløs, og den største skiderik jeg nogensinde har mødt på mellemlederniveau. Dernæst fulgte Amy fra Commercial Operations, en langhåret brunette, som altid gik i stramt tøj og korte nederdele, der understregede hendes perfekte krop: hun osede af sex og utilnærmelighed. At hun til lejligheden havde skiftet nederdelen ud med et par stramme jeans, gjorde det ikke mindre misundelsesværdigt at gå i hendes inciterende kølvand, men desværre var mit udsyn spærret af Ralphs flæskede korpus. At dømme efter hans prusten og stønnen, for slet ikke at nævne hans svedafsondringer, led den stakkels Account Manager endnu værre end jeg under turens strabadser. Sidst i geleddet, hviskende og småpludrende, kom Sandra og Jeffrey, henholdsvis Human Resources og Customer Relationship. De var begge sportsfikserede, tomhjernede, ulideligt sunde, og havde en hemmelig affære kørende i diverse baglokaler.
  Jo længere vi trængte ind i skoven, des mere steg mit ubehag. Den lumre temperatur, den tunge luftfugtighed og lugten af sukret harpiks blandet med rådne dunste, gav mindelser om noget dyrisk, mens det tætte løvtag og den halvmørke underskov føltes decideret klaustrofobisk. Dertil kom sværme af aggressive myg samt betydelige fysiske gener. Jeg bør nok nævne, at vores oppakning var relativt let. Vi havde fået strenge instrukser om kun at medtage det
  5
  allermest nødvendige, og for at der ikke skulle være tvivl, havde Holt tilmed udarbejdet en liste over disse nødvendigheder. Hver rygsæk måtte kun veje fem kilo, men for hver kilometer vi tilbagelagde på de umulige skovstier, blev der tilføjet mindst ét kilo. De pauser, som vores erfarne fører allernådigst tildelte os, gjorde næsten den følgende etape endnu værre.
  Efter omkring ti kilometer, der på grund af de mange snoninger reelt var mindst det dobbelte antal, og efter lige så mange optimistiske forsikringer fra Holt om ”målets” nærhed, begyndte solen at forsvinde bag trætoppene. Og med de lange, blålige skygger, der bevægede sig lydløse og kolde gennem skoven, kom mismod, træthed, tvivl. Amy, Ralph og jeg var segnefærdige; Sandra og Jeffrey var blevet stille; selv Russell udviste tegn på mistillid til sin guru, forhenværende jægersoldat, Holt. Ingen sagde det højt, men det krævede ikke telepatiske evner at vide at vi alle tænkte samme tanke, nemlig at vi var faret vild. Men ligesom det – i hvert fald for mig – så sortest ud, erklærede Holt, at vi var fremme. Med ”fremme” mente han en åbenbart lille lysning, der til forveksling lignede en hvilken som helst anden af de mange andre lysninger, vi havde passeret – bortset fra én ting: i midten stod en lang, skrånende pæl. Som for at overbevise os om at vi virkelig var nået frem, pegede Holt først på
  6
  sit kompas, dernæst på kortet, et trick der tilsyneladende havde en beroligende virkning på mine autoritetstro kolleger; de bemærkede ikke den nervøse trækning ved hans venstre øje.
  Hvad der fulgte af frustrationer med at rejse vores tre små, farverige tomandstelte, mens Holt smilende iagttog os (han havde sit eget telt, der samtidig fungerede som depot), samt andre praktiske gøremål, vil jeg springe over. For inden vi tog lysningen i besiddelse, skulle pælen af fjernes for at gøre plads til bålstedet.
  Den omkring halvanden meter lange pæl var tydeligvis tilskåret af menneskehænder, og mennesker havde boret dens spidse ende dybt ned i jorden. På pælens ene side voksede mos, den anden side var knoppet med store snegle. Af en eller anden grund havde pælen fra begyndelsen af udøvet en mystisk fascinationskraft på mig, men først da Holt tog fat i pælen med begge hænder og begyndte at hive, mærkede jeg det fulde omfang af min fascination. Mine håndflader blev klamme, og min mave snørede sig sammen. Mellem hvert åndedræt, mellem hvert hjerteslag, var et elastisk mørke, hvis udstrækning var lige så vidt, som dets dybde var svimlende. Da Holt opgav og gik et par vurderende skridt til siden, sagtnedes min puls. Men da han fik selskab af Russell – da Holt og Russell tog fat i pælen – da pælen med en knirken gav efter for deres samlede
  7
  muskelkræfter – da mosflager og snegle dryssede af pælen – vendte mørket tilbage, og mit hjerte hostede klumper af tjære gennem mine blodårer. Jeg stirrede på pælen, hvis jordsorte spids forekom mig at skrige som et moderkageslimet spædbarn; jeg stirrede ind i mørket hinsides pælen og lysningen; jeg stirrede uforstående ind i den absolutte rædsel; og jeg vidste – med en vished, der transcenderede al menneskelig fornuft – at der ville blive repressalier ...
  Det stod mig tillige klart, at jeg ikke kunne videregive denne forudanelse til de andre uden at fremstå som vanvittig. Faktisk var episoden knap overstået, før jeg selv begyndte at spørgsmålstegn ved min mentale forfatning, for hvor skræmmende momentan sindssyge end er, er alternativet altid mere skræmmende. Men mit forsøg på at rationalisere episoden, og reducere den til neurale misfostre, var i sig selv så forudsigeligt banalt og grænsede til klichéen, at jeg endte med at kategorisere mig selv som normal.
  Mit arbejde handler om forebyggelse af og kontrol med risici samt skadebegrænsning. I min forebyggende kortlægning af skovens risikomiljø havde jeg medtaget faktorer som benbrud, dehydrering, allergiske reaktioner på insektbid, gruppedynamiske konflikter, forgiftning, bakterieinfektioner og lignende farer. Naturligvis var jeg
  8
  klar over, at denne kortlægning på ingen måde var reelt forebyggende, men derimod udelukkende tjente til at holde min initiale uro i ave, selvbedrag om man vil. Det kom egentlig ikke bag på mig, at mine analyseredskaber viste sig utilstrækkelige i skovens fremmedartede miljø, men jeg havde ikke troet at jeg ville komme i en situation der truede med at kollapse alle mine omhyggeligt opbyggede forsvarsværker.
  Heldigvis var de andre for trætte eller for selvoptagede til at bemærke min agiterede tilstand, som jeg da også skjulte under min sædvanlige sammenbidte tavshed. Da vi nogle timer efter lukkede os ind i vores respektive telte – jeg delte telt med Ralph og et dusin blodberusede myg – var mine tanker stadig beskæftiget med pælen og dens uudgrundelige betydning. Uden for lå rovdyret afventende, men ikke stille. Trods de sære og foruroligende skovlyde, trods det bratte temperaturfald, som åbenbart er karakteristisk for denne type skove, og trods den ramme dunst af Ralph, som tilmed snorkede, lykkedes det mig at falde i en søvn så dyb, at jeg end ikke erindrer at have drømt.
  Det vil her være på sin plads at give en kort fremstilling af det, jeg har kaldt min kvasistoiske livsfilosofi. Mit liv var en serie af nøje fastlagte rutiner, som havde til formål at fremme min organismes
  9
  homøostase, eller lykke, og samtidig holde mit kronisk hypersensitive nervesystem på et tåleligt niveau. En forudsætning for at leve i overensstemmelse med min filosofi var et trygt og komfortabelt miljø, hvori jeg kunne overholde min faste søvnrytme, indtage måltider efter uret og så vidt muligt undgå enhver form for afvigelse og emotionelle udsving. Allerede efter få timer i skoven, der repræsenterede den direkte modsætning til mit trygge miljø og ideelle fysiologiske ligevægtstilstand, måtte jeg døje med visse fordøjelsesproblemer og en forhøjet limbisk aktivitet. Alene af den grund havde jeg frygtet for, hvad morgendagen ville bringe af yderligere komplikationer, men da det blev morgen, og Ralph ruskede mig vågen, fik jeg hverken tid til at dvæle ved mine svigtende kropsfunktioner, ømme muskler eller de utallige stik af myg og andre uidentificerede insekter.
  Ralph går normalt rundt med et fjoget smil på sit flæskede fjæs der sikkert skal tjene til at maskere hans dybe ulykkelighed over hans abnormale vægt – ”Jeg er glad og fed” –, men denne morgen var det stupide smil erstattet af bekymring. Med en konspiratorisk og stakåndet hvisken fortalte han, at Holt var væk. Først senere forstod jeg, hvordan Ralph havde nået denne alarmerende korrekte konklusion, eftersom intet endnu tydede på, at Holts fravær var mere end midlertidigt.
  10
  De andre var da heller ikke spor bekymrede. Vigtigpråsen Russell mindede om, at Holt dagligt skulle rapportere til Business Survival via satelittelefon, og sikkert blot var gået ud for at finde et sted hvor der var god forbindelse, mens Amy spøgende foreslog, at han sikkert var ”gået ud for at få en bid frisk kanin.” Men som solen langsomt nærmede sig zenit, var det ikke længere kun Ralph (og jeg med min særlige viden), der spejdede ængsteligt ind mellem de tætstående stammer, der omringede vores lejr, og vi begyndte at spekulere højt. Var vores coach faret vild eller kommet ud for et uheld? Eller var det bare en del af kurset, en test for at se hvordan vi ville reagere i en uventet og potentielt stressfuld situation? Skønt det sidste scenarium nok forekom en kende overdrevet, var det trods alt det mest sandsynlige, fastslog Russell, som i løbet af ingen tid havde påtaget sig lederrollen. Efter en kort og fraseologisk tale om vigtigheden af samarbejde, opdelte vores nye leder os i tre team med hver vores opgave: Ralph og jeg blev sat til at samle brænde, Sandra og Amy fik til opgave at samle bær, mens han og Jeffrey ville gå på jagt og samtidig lede efter Holt. Amy kom med en sarkastisk bemærkning om patriarkatets triumf og spurgte hvad de to stenaldermænd havde tænkt sig at jage med? Det var et godt spørgsmål.
  11
  Jeg må her indskyde, at hvis min beskrivelse af mine kolleger kan forekomme kold, nedrig og afstumpet, bør det ikke vække undren; jeg var trods alt mellemleder i et multinationalt firma, hvor empati højst kan blive et buzzword i en managementstrategi. Men jeg havde altid mistænkt, at Amy var anderledes end os andre. Hun havde en form for utvungen autoritet, som indgød ægte tillid og respekt. Meget mod min kvasistoiske overbevisning var jeg desuden – og det indrømmer jeg gerne – en smule tiltrukket af hende. Det samme var Russell. Derfor frydede det mig i særlig grad, at Amy så åbenlyst udfordrede ham. Et par sekunder så det virkelig ud som om Russell vaklede; men så bøjede han sig ned over sin rygsæk og fremdrog en imponerende jagtkniv.
  Dette ureglementerede våben var selvfølgelig et vagt og meget uoverbevisende argument. Hverken Russell eller Jeffrey havde nogensinde jaget andet end statussymboler og misundende blikke, og som os andre var de opdraget til at finde deres føde i en køledisk eller på et menukort. Engang for årtusinder siden foretog mennesket en klog beslutning og forlod skovene for at bygge de byer, som nu udgjorde vores naturlige habitat. Muligvis er mindet om de gamle skove kodet i vores gener, en atavisme der enten manifesterer sig som nostalgisk længsel eller som en manende, men uspecifik frygt. Netop fordi Russell og
  12
  Jeffrey tilhørte nostalgikerne, var de på en måde mere udsatte end jeg, der i et glimt havde set skovens sande ansigt. Men det er en eftertanke; den eftermiddag i skoven, hvor jeg var tvunget til at gå ind mellem de dystre stammer for at samle brænde, tænkte jeg ikke på de to selvindbildske jægere, især ikke da jeg på en eller anden måde forvildede mig bort fra Ralph og led et panikanfald. Det lykkedes mig dog at finde tilbage til lejren, hvor Ralph sad og hyggede sig sammen med Sandra og Amy ved bålet. De spiste dåsemad fra Ralphs ”nødoppakning”.
  Efterhånden som skyggerne blev lange, og Russel og Jeffrey stadig ikke var vendt tilbage, meldte uroen sig omkring bålet. Sandra sprang op ved den mindste lyd og lod sig ikke trøste af vores hule forsikringer. Personligt gjorde mit bedste for at udvise omsorg for vores manglende teammedlemmer, idet jeg foreslog diverse naturlige og helt harmløse forklaringer. Men så delagtiggjorde Ralph os i sin teori angående Holts mystiske forsvinden. Han foreslog, at overlevelseskurset i virkeligheden var et sociopsykologisk eksperiment med os seks som uvidende forsøgspersoner. Man måtte derfor formode, at vi blev nøje monitoreret – af skjulte kameraer og andet overvågningsudstyr – hvorfor der ikke var egentlig fare på færde. Spørgsmålet var blot, hvor langt man ville fortsætte eksperimentet, hvis formål ...
  13
  Men inden Ralph nåede at indvie os i eksperimentets formål, blev han afbrudt af en umiskendelig menneskeskabt raslen inde fra den tætte underskov. Kort efter kom Jeffrey til syne, eller måske skulle jeg rettere sige skyggen af Jeffrey, for at dømme efter hans tomme øjne var manden tydeligvis i chok. Hans tøj var mudret, og han havde rifter i ansigtet og på hænderne. Han mumlede noget uforståeligt og blev derefter tavs.
  Vi blev alle tavse. Som vi stod der i bålets røde skær, kunne jeg kun gætte mig til de dunkle grublerier mine tre kolleger gjorde sig, men alle deres spørgsmål måtte nødvendigvis støde mod en mur af idiotisk uvidenhed, bag hvilken jeg frygtede, at der kun lå et elastisk mørke af umenneskelig rædsel. Anede de mon bare en flig af dette umådelige mareridt, som jeg kortvarigt havde stirret ind i? Fornemmede de blot et pust af rovdyrets kvalmende ånde? Og spekulerede de mon også over hvem, der ville blive det næste offer?
  I mellemtiden var natten faldet på, sort, kold og fugtig. Da Sandra havde hjulpet den stadig umeddelsomme Jeffrey ind i et telt, talte Amy, Ralph og jeg om situationen. Ingen af os troede længere, at Holt ville vende tilbage med et ark evalueringsskemaer, og Ralph havde tilsyneladende opgivet sin teori om det sociopsykologiske eksperiment. Vi blev enige om, at vi måtte finde ud af
  14
  skoven og søge efter hjælp, så snart daggryet gjorde det muligt.
  Så sikker var jeg på, at der ville ske et eller andet frygteligt i løbet af natten – og det var en ulidelig lang og urolig nat, der ikke blev bedre af Ralphs sygelige snorken – at jeg modtog den alarmerende melding med noget nær blaserthed. Udadtil sørgede jeg dog for at udtrykke de samme følelser som Amy og Ralph over at finde Sandra og Jeffreys telt tomt. Vi begyndte naturligvis straks at lede efter dem i den mørke skov, vi råbte deres navne, men bortset fra et svagt ekko forblev vores råb ubesvarede.
  Efter at havde spildt dyrebare timer på denne hovedløse eftersøgning, befandt vi os igen i lejren. Uden diskussion pakkede vi nogle få ting sammen – et telt, soveposer, vandflasker, brød, chokolade – og da vi snart lagde lysningen bag os, følte jeg en hemmelig jubel.
  Amy ledte an. Som nævnt nærede jeg fuld tillid til hendes lederevner, men også hun var langt væk hjemmefra. De første par kilometer eller så gik fint. Vi mente alle tre at kunne genkende denne eller hin væltede træstamme eller opdyngede granitbunke fra turen ind i skoven. Men skoven er lumsk og svigefuld, navnlig når man vitterligt ikke kan se den for bare træer. Det nyttede kun lidt at tage pejling efter solens position, når vi passerede gennem en lysning, for så snart vi igen befandt
  15
  os i tusmørket, satte usikkerheden ind. Den bugtende sti steg og faldt, brød ud i vildledende og sumpede forgreninger, og mere end én gang måtte vi vende om og finde tilbage til udgangspunktet mellem svulstige gevækster og vantrevne træer.
  Som tiden gik blev vores nerver mere og mere anspændte. Skovens mange lyde antog ominøse undertoner og fornemmelsen af en tilstedeværelse – en usynlig forfølger – tiltog i takt med de fysiske belastninger. Både Amy og Ralph kastede nervøse blikke ind i den uigennemtrængelige og fjendtlige skov, som om også de følte, at vi ikke var alene. Bedre blev situationen ikke af, at ulvetimen nærmede sig. Selvom vores håb om at slippe fri af skovens mareridt før nattens frembrud, ikke længere var realistisk, var der dog endnu omkring et par timers dagslys tilbage. Da var det, at Ralph, som gik bagerst, fremlagde en ny teori: ”Hvad hvis vi har at gøre med en psykopat – en seriemorder?” sagde han. Det var ikke så meget et spørgsmål som en simpel konstatering. Da vi andre ikke svarede, fortsatte han nervøst: ”Jeg mener – alt peger jo i den retning, ikke? Hvem er så den mest sandsynlige mistænkte?” Jeg kiggede hastigt væk for at undgå hans blik. Men så hørte jeg Amy sige, ”Det er Holt.” Naturligvis måtte det være ham, vores coach og forhenværende jægersoldat, den trænede dræber med de bløde værdier, der havde ført os ind
  16
  i skovens dybder og siden var forsvundet. Vi havde formodet, at han var død, men på hvilket grundlag?
  Med ét forduftede alle de obskure tanker, der havde redet min hjerne som en mare, siden jeg så den forbandede pæl blive oprykket, og jeg følte en enorm lettelse. Hvis det ”bare” var Holt, der forfulgte os, og det måtte være ham, behøvede jeg hverken at frygte overnaturlige kræfter eller for min fornuft. Netop det selvfølgelige i Ralphs deduktion – den besnærende, såkaldt naturlige, forklaring – burde måske have gjort mig skeptisk, men i sidste ende ville det næppe have gjort en forskel, ligesom truslen på ingen måde var aftaget.
  Jeg fik imidlertid ikke lov til at forblive længe i denne rationelle vildfarelse. Amy var gået ind mellem træerne for at tisse mens Ralph og jeg naturligvis holdt vagt. Pludselig blev skoven omkring os unaturligt stille, bortset fra en dæmpet hvisken. Et sted derinde blæste en let brise gennem løvhanget. Men snart efter forvandlede brisen sig til kraftigt brusende vindstød, der synes at bevæge sig helt nede ved jordhøjde. Nu sker det, tænkte jeg, og det sortnede for mine øjne.
  Tørre blade raslede, kviste knækkede, grene og bregner svirpede. En hånd greb fat om min – det var Amy. ”Hvor er Ralph?” råbte hun. Men selv hvis jeg havde været i stand til at tale, ville det være umuligt at fortælle om
  17
  den unaturlige og brutale ting der var skoven ... eller Holt. Jeg tror at jeg mumlede hans navn højt, for Amy trak voldsomt i mig og vi begyndte at løbe selv om jeg protesterede vagt ved at gøre opmærksom på at det nyttesløst. Det var dejligt at have hende så nær.
  Hvor langt eller hvor længe vi løb, ved jeg ikke. Det eneste jeg husker fra vores flugt, er udsmurte blågrønne striber, sorte pletter med dansende hvide og violette prikker, et fald, måske to, smerten i brystet og syren i mine ben. Hele mit liv har jeg været fysisk svagelig, først en bleg bogorm, siden en bleg kontorist, der allerhøjst kunne bevæges til at løbe fra parkeringspladsen til mødelokalet for ikke at komme for sent. Derfor overraskede det mig at jeg kunne holde trit med den langt overlegne Amy, men måske var det situationen der gav mig kræfter som jeg ikke anede at jeg havde.
  Da grunden under os begyndte at skråne opad, og jorden blev erstattet med løse sten, fortsatte vi uden at standse. Endelig tyndede træerne ud, og skråningen blev udjævnet, flad og fast. Næsten bevidstløs hørte jeg Amy skiftevis le og hulke, men først da jeg igen kunne trække vejret normalt, dæmrede det for mig, at vi lå på en bakkekam højt oppe over skoven. Amy sagde at vi var i sikkerhed. Hvorfor kunne hun være så forbandet overbevist om, at vi var ude af uhyrets rækkevidde? Vi var jo faktisk
  18
  endnu ikke helt ude af skoven, natten var faldet på, og vi havde ingen anelse om, hvor vi helt præcist befandt os. Men jeg sagde ikke noget.
  Under alle omstændigheder hvilede vi ikke længe på bakkekammen, men fortsatte ned ad endnu en sti, som vi formodede ledte ud til civilisationen.
  Himlen var klar som et sort vandspejl, på hvilket en bleg halvmåne flød stille og roligt. Stien var smal og snoet, og eftersom månens lys kun trængte svagt gennem løvet, måtte vi gå langsomt og forsigtigt. Skoven omkring os havde en helt anden atmosfære, end den vi havde lagt bag os; træerne voksede mere ranke og stod ikke så tætte, luften var renere, og der lugtede friskt. På et tidspunkt henledte Amy min opmærksomhed på en glat overflade, der reflekterede halvmånens blege skin. Vi kunne næsten ikke tro vores held, da vi så, at det var et vindue.
  Hytten var af den slags, som jægere eller spejdere benytter sig af; lille og opført i tværlagte, runde træbjælker. Indenfor fandt vi et vakkelvornt bord, et par bænke og en hård seng. Støv og visne blade dækkede alle flader, mørket var inficeret af tusind blanke insekter og aggressivt summende myg, men alle mine neurotiske antipatier, der havde nået deres højdepunkt, da Ralph på obskur vis var blevet ”bortrevet”, var faldet til et
  19
  slumrende stade, hvorfra kun enkelte spasmer og spjæt nåede min ligeledes udmattede cerebrale bevidsthed.
  Amy og jeg delte naturligvis den hårde seng. Vi havde mistet det meste af vores oppakning under flugten, heriblandt et liggeunderlag, men vi havde en sovepose, som var rummelig nok til to. Den uvante og meget intime situation fik min krop til at stivne, og jeg turde næsten ikke trække vejret. Men idet Amy vendte ryggen til mig, tog hun min arm, lagde den over sit bryst og trak mig tæt ind til sig. Duften af hendes hår, lyden af hendes ånde og hjerte, heden fra hendes krop, der langsomt forplantede sig til min, virkede på én gang sært berusende og beroligende. Den nat med Amy følte jeg en lykke som aldrig før i min miserable og kvasistoiske eksistens.
  Nogle timer senere vågnede jeg ved, at Amy snoede sig ud af mit favntag og soveposens glatte kokon. Hun mumlede noget om at skulle tisse. Jeg blev liggende i en art halvsøvn, mens jeg prøvede at undgå at tænke på skoven, pælen og det elastiske mørke. Lidt efter lidt gik det op for mig, at det var blevet morgen. Et gråt lys faldt ind gennem vinduets smudsige rude, og der lød en skratten af skingre fuglestemmer. Der gik måske fem minutter, før mit hypersensitive nervesystem blev aktivt. Noget havde forandret sig. Luften var pludselig blevet ladet med en tung spænding, og fuglene var med ét blevet tavse. Men i
  20
  skoven lød kraftig susen og hidsige smæld. På ømme fødder vaklede jeg ud i daggryet, hvor en usund gusten dis bevægede sig porøst omkring hytten og ind mellem træernes søjlegange. Jeg råbte Amys navn tre eller fire gange, og for hver gang steg min indre uro. En kold fornemmelse bredte sig i min krop, som om den usunde dis var krøbet ned i mine lunger og videre ud i karsystemet. Men som jeg gik ind gennem skovbrynet, hvor stilheden igen havde sænket sig, var jeg hverken skræmt eller bange, nærmere resigneret og parat.
  En dråbe, der faldt på min pande, fik mig til at standse. Endnu en dråbe faldt og løb ned ad min kind. Dråberne var varme og klæbrige. Tøvende løftede jeg ansigtet, lod blikket glide op ad en furet træstamme og så en klynge blodbestænkte blade, over hvilke kronen bredte sig ud som en mægtig afgrund af absolut og triumferende rædsel. Bag mig hørtes en voldsom bevægelse af raslende blade, men der var ingen grund til at vende sig om, for jeg vidste hvad jeg ville få at se. I stedet stirrede jeg ind i det blanke, elastiske mørke, og lo en gjaldende latter.

 • Mais 4 uger 16 timer siden

  Mais aime-la

  https://www.youtube.com/watch?v=xdC3WZO9Yho

  LA BINOCHE

                            !

                              ...

                         

 • J´attendrai 4 uger 16 timer siden J´attendrai

  https://www.youtube.com/watch?v=86222qXgNKI

 • PARIS 4 uger 16 timer siden

  PARIS BLUES

  https://www.youtube.com/watch?v=UKEa_QaAnIA

  My JULIETTE

  MY HEART of HEARTS

  MY

  SOUL

  MY

  MORNING

  MY

  SELF

 • DAT 4 uger 16 timer siden

  DAT DERE

  https://www.youtube.com/watch?v=5wSp0BFRIow

 • Up from the 4 uger 16 timer siden

  Up from the Skies

  https://www.youtube.com/watch?v=kRNcdgszivI

 • har nogen læst den her? 4 uger 1 dag siden

  har nogen læst den her?