Seks Gamle Udsalgsbøger

Oprettet: 12.05.2017 - 16:03

 
På en lille smukt-vejrs cykletur for nogle få år siden lagde jeg vejen omkring Vestergade til hjørnet af Rådhuspladsen. Dengang havde Vangsgaards boghandel et stort hollandsk bogudsalg kørende, i de lokaler hvor vistnok Netto og Starbucks nu er flyttet ind.

Det var så vidt jeg ved det meget store og tildels meget gamle bibliotek fra den af Chr. d. 4 oprettede Hillerød Latinskole, som for en dels vedkommende blev recyklet (no pun intended I'm sure) på denne måde.

Men ak og ve - prisen er endnu 75 kr pr. bog, udsalget startede åbenbart for kun få dage siden. Men efter en lille betænkning vover jeg mig alligevel indenfor, det kunne jo f.eks. være - tænkte jeg - at den manglende årgang 1894 af tidsskriftet MUSEUM lå og blomstrede et sted blandt de, som det synes, ganske overordentligt mange bøger?

Og - lo and behold - bogen ligger og venter på mig mellem historiebøgerne helt nede ved endevæggen. Der er tilsyneladende tale om et hæderligt halvlæderbind, dog kun tilsyneladende. For da jeg er kommet hjem med bogen opdager jeg, at den er knækket i ryggen; dog nødtørftig repareret, således at man godt kan bruge bogen.

Jeg  gengive indholdsfortegnelsen, der måske kan give en og anden lyst til at kigge nærmere på Museum? (Værket har sikkert været at finde mellem Københavns Hovedbiblioteks bøger før autodafeen i fjor? Og måske er det digitaliseret?).

1. Tobakken i Fortiden. Af Pastor Vilhelm Bang. 2. Om Holberg og den efter Kong Frederik V's tronbestigelse genoprettede danske skueplads. Af cand. jur. Jul. Martensen. 3. Breve til og fra bekendte mænd og kvinder. II. Breve til balletmester A. Bournonville. Af frøken C. Bournonville. 4. Fra Peder Hjorts Ophold i Rom 1818-19. Af Cand. mag. Ida Falbe Hansen. 5. Generalforsamlingen i Brændevinsbrænderlauget 1803. Af maler Kongstad-Rasmussen. 6. Adolf Fibiger. Af frøken Margrethe Fibiger. 7. Nogle historiske antegnelser til Oehlenschlægers St.Hans Aften-Spil. Af dr. phil. E. Gigas. 8. Danske Adelsmænd i Wallensteins Leir. Af kaptain J.C.W.Hirsch. 9. Axel Juel. Af registrator Fr. Krarup. 10. Brevvexling fra August Hennings reise i Jylland 1779. Af arkivsekretær I. Bloch. 11. Blade af de dansk-vestindiske øers historie. Af kaptain C.F. Paludan. 12. Om Pernilles korte Frøkenstand. Af cand. jur. Jul. Martensen.

13. Peter Frederik Suhm og den Angellske Familie. Af professor L. Daae. 14. Et blad af Dansk-Asiatisk Kompagnis historie. Af premierløjtnant i flåden C.L. Tuxen. 15. Om Birma og dets Beboere. Af politisuperintendent H.F. Hertz. 16. Breve til og fra bekendte mænd og kvinder. III. Breve fra W.H.F.A. Læssøe til hans moder. IV. Breve til maleren C.V. Eckersberg. Af overpostkontrollør J.W. Mørck. 17. To pengematadorer i Danmark i det 17. århundrede. Af kapitain Fr. Meidell. 18. Geografiens standpunkt på Holbergs tid. Af overlærer H. Rasmussen. 19. En officers optegnelser. Ved kapitain E.G.E. Bodenhoff. 20. En ansøgning fra 1772. 21. Christen Christensen, dansk medaillør. Af professor Th. Stein. 22. Bag Det Kongelige Theaters kulisser 1836. Af exam. polyt. F.V. Christensen. 23. Af en degns liv og levned. Af pastor Grove-Rasmussen. 24. Af Henrik Steffens' dagbog i året 1794. Ved professor L. Daae. 25. Stensager som lægemiddel. Af bibliothekar Vilhelm Boye. 26. Lybækkerne på Bornholm. Af læge M.K. Zahrtmann. 27. Fru Sofie Lykke. Af cand. mag. Gustav Bang. 28. Om oprindelsen til stednavnet Korinth. Af -n-m.

Men tilbage til Rådhuspladsen. Det drejer sig nu om at komme videre, d.v.s. op til den gammeldags-elskværdige "jydske bondekone" ved disken og betale og derfra ud på gaden.

Jeg forsøger om man kan bevæge sig op gennem det lange lokale med øjnene lukket, men må opgive det. Men idet jeg åbner øjnene igen, ser jeg næsten ret foran mig 3 store foliobøger stå på højkant på et af langbordene, og bestemmer mig for at kigge på dem, dog naturligvis kun i forbifarten.

Inden jeg kommer så vidt forstyrres jeg dog ved synet af et blåt bind, som jeg tror at genkende. Ganske rigtigt, her mellem historiebøgerne står et bind af Bjørn Ochsners standandværk "Fotografer i og fra Danmark indtil år 1900". Det drejer sig om 1. bind af den "Reviderede og forøgede udgave" i 2 bind fra 1969. Og 1. bind af dette savnede værk er dog bedre end intet.

Men hvad er dog dette? Her lidt længere henne står så sandelig også 2. bind. Altså en komplet Ochsner for 2 gange 75 kr. Det er næsten for godt til at være sandt!

For et par år siden kunne Vangsgaards butik i Fiolstræde tilbyde mig værket, ganske vist i en seneste, udvidet udgave. Der var blot to små problemer - for det første var værket forresten alligevel udsolgt, og for det andet var prisen en lille tusse.

Så en dobbelt tak til Vangsgaards, delt fordi værket alligevel var udsolgt dengang, og dels for denne velholdte, næppe brugte 2-binds udgave til en vistnok relativ meget billig penge. Bogen giver korte biografier incl. karriereforløb og (skiftende) forretningsaddresser for de vistnok allerfleste danske (portræt)fotografer fra årene indtil 1900.

På vej op til skranken skimter jeg igen de 3 stærke foliobind, som kunne ligner store ordbøger, og bestemmer mig for alligevel at kaste et blik på dem. Det viser sig at være et ældre tysk leksikon over den klassiske oltid, komplet i 3 (næsten)foliobind.

Titlen er "Denkmäler des Klassischen Altertums - Zur erläuterung des Lebens der Griechen und Römer in Religion, Kunst og Sitte." Lexikalisch bearbeitet von (en række fagfolk samt udgiveren) A. Baumeister. München und Leipzig 1885-88. De 3 bind er på ialt over 2000 sider, med næsten ligeså mange illustrationer.

Værket er indbundet i hvad man vist må kalde tarvelige halvlæderbind (det hedder vist spalt). Men ret velholdte såvel udvendigt som især indvendigt, har næppe været meget brugt. Ochsners værk bærer Frederiksborg Gymnasiums mærke (den tidligere Frederiksborg Lærde Skole, resp. Latinskole), og man tør måske gætte på, at lexikaet har samme proveniens.

Man kunne måske sammenligne dette lexikon med f.eks. "Reallexikon der Germanischen Altertumskunde" af Hoops, såvel hvad angår omfang som indholdets disposition. Jeg synes dette er et prægtigt værk til 225 kr, og betaler med glæde 450 kr. for de 6 bind. Hvorefter jeg stormer ud af butikken med min heldigvis medbragte cyklekurv.

Om lexikaets udgiver A. Baumeister oplyses i 2. bind af "Meyers Grosses Konversations-Lexikon" (6. udg. i 27 bind, 1908-20) følgende (her (dog kun ufuldstændig) gengivet som et eksempel på niveauet i et sådan ældre leksikon):

"August Baumeister, filolog og skolemand. Født 24. april 1830 i Hamburg, studerede i Göttingen og Erlangen, rejste i årene 1853-55 i Grækenland, Tyrkiet, Lilleasien, Italien og Frankrig. Blev 1855 lærer ved det Blochmanske Institut i Dresden, derefter ved det franske gymnasium i Berlin. I 1857 i Elberfeld, 1860 overlærer i Lübeck, 1868 gymnasiedirektør i Gera, 1870 i Halberstadt. Organiserede fra 1871 som "regierungsrat" i Strassburg det højere skolevæsen i Elsass-Lotheringen efter tysk forbillede. Afdanket 1882".

Blandt forskellige udgivelser vedr. den klassiske oltid synes det omhandlede lexikon at kunne været hans hovedværk.